Kaarle Hämeri: ”Arbetet som kansler är ett serviceuppdrag”

I början av sin andra mandatperiod som kansler tänker Hämeri fokusera särskilt på det påverkansarbete som anknyter till riksdagsvalet.

FD Kaarle Hämeri, professor i aerosolfysik, utsågs i juni till Helsingfors universitets kansler för en fortsatt mandatperiod. Valet gjordes av Universitetskollegiet i en omröstning där Hämeri blev vald.

– Jag vill innerligt tacka alla vid universitetet för stödet och möjligheten att fortsätta arbeta för universitetets bästa, säger Hämeri.

Enligt universitetslagen har Helsingfors universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas. Kanslern leder också utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed.

För Hämeri är det viktigt att fortsätta arbetet med att göra universitetets värderingar en del av den dagliga verksamheten. Hans mål är att universitet om fem år ska vara starkare inom värderingarnas alla delområden.

– Universitetets fyra värderingar – bildning, sanning, frihet och gemenskap – utgör grunden för all vår verksamhet. Jag kommer att fortsätta främja bland annat vetenskapens frihet och lyfta fram den högklassiga forskningens och utbildningens betydelse för samhället, säger Hämeri.

Kanslern leder också universitetets medelsanskaffning. I slutet av juni avslutas statens motfinansieringsprogram för åren 2020–2022, inom ramen för vilket staten kapitaliserar universiteten på basis av kriterierna för forskningens genomslag och den medelsanskaffning som berättigar till motfinansiering. Universitetets kampanj för motfinansiering har varit aktiv och den har fått donationer särskilt av stora finansiärer.  Universitetets medelsanskaffningsarbete fortsätter aktivt också efter kampanjen för motfinansiering.

– Resultatet av medelsanskaffningen är en av de enklast mätbara sakerna i mitt arbete. Medelsanskaffning är ett teamarbete som utförs av kanslern, fakulteterna, professorerna och proffsen på medelsanskaffning vid enheten för samhällsrelationer. Mitt mål är att för min egen del ytterligare stärka resultatet av medelsanskaffningsarbetet, säger Hämeri.

Omfattande nätverk för universitetets bästa

Kaarle Hämeris andra mandatperiod som kansler fortsätter sömlöst efter den första.  En betydande riktpunkt i början av den andra mandatperioden är det annalkande riksdagsvalet.

– Efter sommaren inleds särskilt det påverkansarbete som anknyter till riksdagsvalet. Jag stöder universitetets mål, genom vilka vi garanterar universitetet en möjlighet till framgång och goda kontakter till politiska beslutsfattare.

Hämeri gläder sig åt att hans omfattande nätverk finns till universitetets förfogande också i fortsättningen. Han har skapat vidsträckta kontakter till såväl politiska beslutsfattare, andra universitet, samhällsorganisationer, Helsingfors stad som företag och affärslivet.

– Det är viktigt att fortsätta skapa och upprätthålla goda samarbetskontakter. Långvariga och ingående partnerskap med såväl staden, övriga organisationer som affärslivet gagnar alla parter, säger han.

Goda samarbetskontakter gagnar även universitetets studenter när de engageras i den gemensamma verksamheten under studietiden.

– Våra studenter och de som utexamineras från oss tar med sig idéer och kompetens till samhället när de lämnar universitetet. Det lönar sig att möjliggöra detta redan under studietiden, säger Hämeri.

Arbetet som kansler består av mångsidig påverkan för vetenskapen, forskningen och universitetet. Hämeri sammanfattar slutligen kärnan i sitt arbete i ett enda ord.

– Kanslerns arbete är ett serviceuppdrag. Jag har lyckats utföra mina uppgifter om universitetet och alla vid universitetet lyckas utföra sina, säger han.