Kaarle Hämeri fortsätter som kansler vid Helsingfors universitet

Universitetskollegiet har utsett FD Kaarle Hämeri, 57, professor i aerosolfysik, till kansler vid Helsingfors universitet för en andra mandatperiod. Kanslerns mandatperiod är högst fem år och den inleds 1.10.2022.

Filosofie doktor Kaarle Hämeri har varit kansler vid Helsingfors universitet sedan oktober 2017. Han har arbetat som professor i fysik sedan 2002 och har tidigare varit viceprefekt vid institutionen för fysik vid Helsingfors universitet 2010–2017. Hämeri var ordförande för Professorsförbundet 2015–2017. Han har utöver Helsingfors universitet arbetat som forskare vid Arbetshälsoinstitutet, Stockholms universitet och Lunds universitet, och har haft många nationella och internationella uppdrag inom sitt vetenskapsområde. År 2016 fick han priset International Aerosol Fellow Award.

Kanslersposten vid Helsingfors universitet söktes av tio personer: Antti Arjava, Francesco Basso, Kaarle Hämeri, Mika-Petri Laakkonen, Erika Löfström, Henrik Meinander, Fernando Oliveira Di Prinzio, Markku Rautiainen, Risto Renkonen och Jan Smolarski. Av dem gick Hämeri, Löfström och Meinander vidare till andra omgången.

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder också utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. I enlighet med den arbetsfördelning som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning.

Kaarle Hämeri i forskningsportalen

Twitter: @KaarleHameri ‏