Helsingfors universitets kampanj #därförvetenskap lyfter fram hur vetenskapen kan skapa lösningar

Inför riksdagsvalet vill Helsingfors universitet påminna alla finländare om varför forskning och forskningsbaserad undervisning behövs. Universiteten har även en allmän bildningsfrämjande funktion. Universitetets kampanj #därförvetenskap lyfter fram hur vetenskapen kan skapa lösningar och påverka. Kampanjmaterialet finns på adressen helsinki.fi/darforvetenskap.

– Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Vi vet ännu inte vilka utmaningar vi kommer att behöva svara på om 50 år. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning. Därför behöver vi vetenskap, säger rektor för Helsingfors universitet Jari Niemelä.

 

Finländarna behöver utveckla sitt kunnande 

Helsingfors universitet har publicerat sin vision för hurdan vetenskaps- och högskolepolitik som behövs under den kommande regeringsperioden 2019–2023 för att universiteten även framöver ska kunna skapa bildning och välfärd.

Det finns mycket att göra på den punkten, för i Finland har utbildningsnivån slutat stiga i de yngre åldersgrupperna. Detta är ett exceptionellt fenomen internationellt sett.

– Finland har inget annat alternativ än att bygga sin framtid på hög kompetens. Därför har vi ett stort arbete framför oss: i fortsättningen ska minst hälften av unga vuxna ha en högskoleexamen. Idag är den andelen 41 %. Högskoleutbildning ska göras ännu mer öppen för alla så att hela befolkningens kunskapsnivå höjs, och utbudet av högkvalitativ digital undervisning ska ökas. Eftersom det krävs resurser för att nå dessa mål, måste det i fortsättningen investeras mer i utbildning och forskning.

Vetenskapen tjänar samhället på många sätt:

– Forskning ger upphov till innovationer, och forskningsrön kan nyttiggöras som produkter och tjänster. Ny kunskap är också till nytta för samhället på ett bredare plan, till exempel i arbetet med att utveckla den grundläggande utbildningen eller skydda Östersjön. Utan vetenskap utvecklas vårt samhälle inte, säger Niemelä.

Helsingfors universitets visioner för nästa regeringsperiod:

- Tillsammans ska vi göra Finland till ett ledande kunskapsland

- Det ska göras lättare för internationella forskare och studenter att etablera sig i Finland

- Forskningsdata ska i högre grad utnyttjas i beslutsfattandet

- Nödvändiga framtidsinvesteringar ska göras i forskning och högskoleutbildning.

Därförvetenskap-kampanjens webbplats

Helsingfors universitets visioner för nästa regeringsperiod 2019–2023