Forskningen vid Helsingfors universitet utvärderades: toppforskning på alla campus

Utvärderingen omfattade all forskning vid universitetet, och resultaten används i fakulteternas utvecklingsarbete och i beredningen av universitetets kommande strategi.

En utvärdering av Helsingfors universitets forskning genomfördes 2018–2019. Utvärderingen genomfördes av fyra internationella utvärderingspaneler som besökte Helsingfors i mars 2019. Utvärderingen omfattade all forskning vid universitetet.

– Utvärderingen utformades med hänsyn till skillnaderna mellan de olika vetenskapliga disciplinerna. Vi tillämpade dessutom ett inkluderande och diskuterande tillvägagångssätt. Det visade sig vara både viktigt och utmanande, men enligt responsen också lyckat. Panelernas respons har nu dokumenterats och resultaten kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet som redan är under planering. Målet är att också utvecklingsarbetet ska fortsätta med hjälp av diskussion, säger projektchef Anssi Mälkki.

Hög vetenskaplig kvalitet och samhällspåverkan

Utvärderingen visar att den vetenskapliga kvaliteten på forskningen vid Helsingfors universitet håller en hög internationell nivå: toppforskning finns på varje campus. De utvärderade enheternas samhällspåverkan och samhällssamverkan bedömdes huvudsakligen vara utmärkta eller mycket goda.

Som utvecklingsobjekt lyfts teman kring ledning av människor och verksamheter fram: omsorg om nyfikenhetsdriven och tvärvetenskaplig forskning, säkerställande av en attraktiv forskningsmiljö (inklusive forskningsinfrastruktur, välfungerande karriärvägar och tjänster), enighet om gemensamma verksamhetsmodeller samt jämlikhetsfrågor.

Utvärderingsresultaten används i beredningen av universitetets nya strategi för perioden 2021–2030 och i fakulteternas utvecklingsarbete under ledning av prorektorn för forskning Paula Eerola.

– Vi har fått mycket positiv respons på utvärderingsprocessen från alla håll vid universitetet, och jag vill tacka alla som bidrog. Resultatet var en framgång, och nu gäller det för oss alla att fortsätta arbetet och bli allt starkare i framtiden, säger Eerola.

Utvärdering av forskningen vid Helsingfors universitetet 2018-19 (RAUH) (pdf)

Rapporten kan också läsas på Universitetets Kvalitet websida. 

Forskningsutvärderingens objekt och paneler

Utvärderingen gällde forskningsverksamheten och forskningsresultaten i de enheter som utvärderades. Enheterna som utvärderades var avdelningar, program eller forskningsgrupper som hade eller skulle kunna ha gemensamma forskningsrelaterade mål och utvecklingsplaner. Enheterna bestämdes i samråd med fakulteternas, de fristående institutionernas och de gemensamma verksamhetsenheternas ledning. Enheterna företrädde samtliga forskningsområden och forskningsverksamheter vid Helsingfors universitet.

Utvärderingen genomfördes av fyra internationella paneler: humaniora (Humanities), livsvetenskap (Life Sciences), naturvetenskap (Natural Sciences) och samhällsvetenskap (Social Sciences). Utvärderingsprocessen administrerades av utvärderingsbyrån vid sektorn för forskningsservice, och processen leddes av en styrgrupp.

Utvärderingspanelernas sammansättning (pdf)