Kvalitet

Vid Helsingfors universitet innebär kvalitet ändamålsenlig verksamhet och högklassiga resultat. Universitetets kvalitetskultur framgår av personalens och studenternas engagemang i sitt arbete och sina studier. Tillsammans arbetar de enligt universitetets värderingar och målsättningar, och iakttar gemensamma förfaranden. Goda rutiner sprids och utvärderingen är kontinuerlig. Universitetets eget kvalitetssystem skapar strukturerna och definierar ansvarsområdena och förfarandena i en välfungerande kvalitetsledning.

Kvalitetsarbetet stöder Helsingfors universitet att uppnå sin vision. Alla vid universitetet arbetar för att nå målen och ansvarar för kvaliteten på verksamheten och resultaten i sin egen uppgift. Universitetets kvalitetssystem ska hjälpa universitetssamfundet och dess medlemmar att utveckla kvaliteten i verksamheten på ett övergripande sätt.

Kvalitetsledningen genomförs med hjälp av gemensamt överenskomna förfaranden, processer och system med vilka universitetet upprätthåller och förbättrar kvaliteten på verksamheten. Kvalitetsledning omfattar därmed all verksamhet vid universitetet och är en del av den ordinarie verksamheten. All verksamhet utgår från de mål som ställts i strategin, målprogrammen och verksamhetsplanerna.

Kvalitetsledning (även kallad kvalitetshantering) innebär ett balanserat genomförande av åtgärder som syftar till att universitetet uppnår sina mål och att verksamheten är ändamålsenlig och resultaten av hög kvalitet.

Hög kvalitet i verksamheten förutsätter ett välfungerande kvalitetssystem.

Genom verksamhetsstyrning och interaktivt akademiskt ledarskap är kvalitetsledningen integrerad i all verksamhet vid universitetet. Genom regelbundna möten försäkrar man sig om en ändamålsenlig växelverkan och informationsgång på alla nivåer vid universitetet samtidigt som man främjar att organisationen som en helhet arbetar enligt de gemensamma strategiska riktlinjerna.

Kvalitetssystemet skapar strukturerna och definierar ansvarsområdena och förfarandena i en välfungerande kvalitetsledning. Syftet med kvalitetssystemet är att

 • göra det möjligt att uppnå de mål som ställts i strategin genom att systemet fungerar som stöd för ledningen
 • stödja en kontinuerlig utvärdering och förbättring av verksamheten genom att erbjuda verktyg till det och upptäcka utvecklingsobjekt
 • ta fram tillförlitliga uppföljnings- och utvärderingsdata för verksamhetsstyrningen
 • förtydliga och förenhetliga förfarandena och säkra felfriheten
 • sprida och etablera goda rutiner

Hörnstenarna i kvalitetssystemet är ändamålsenlighet i organisationen, ledningen och beslutsfattandet. Kvalitetssystemet bygger på strategin, på universitetets strategibaserade målprogram och på enheternas (fakulteter, institutioner, fristående institutioner) målprogram och verksamhetsplaner. Kvalitetssystemet stöder de strategiska målen och hjälper universitetet och dess enheter att uppnå sina mål.

En av kvalitetsledningens viktigaste processer är verksamhetsstyrningsprocessen i vilken man ställer mål och följer hur de uppfylls. Universitetet har definierat de indikatorer och kvantitativa uppföljningsobjekt med vilka man följer måluppfyllelsen. Inför strategiperiodens början för rektorn målförhandlingar med fakulteterna och de fristående institutionerna och kommer överens om de kvantitativa och kvalitativa målen.

Kvalitetssystemet ska också se till att kvalitetsledningsmetoderna som ska säkra verksamhetens kvalitet tillämpas i all verksamhet. Målet för kvalitetsarbetet är att fortlöpande utveckla universitetets verksamhet och att synliggöra utvecklingsarbetet i all verksamhet, vid alla enheter samt i vars och ens eget arbete. Kvalitetsarbetet gäller alla vid universitetet, såväl lärare, forskare och övrig personal som studerande.

Till de centrala kvalitetsledningsmetoder som ska säkra kvaliteten i verksamheten och som är i regelbundet och kontinuerligt bruk hör bl.a.

 • kvalitetssäkringsmetoder som gäller universitetets grundläggande uppgifter och som tillämpas av det internationella forskarsamfundet (t.ex. referentgranskning, kvalitetssäkring av examina, nätverk för pedagogiska universitetslektorer)
 • kvalitetssäkring i rekryteringen (forskare, lärare, studerande)
 • dokumentation av kvalitetssystemet, i vilken ingår fastställande av kvalitetspolitik, funktioner, aktörer och ansvarsfördelning
 • utvärdering av forskningen, utbildningen och samverkan med samhället samt förvaltningen och stödfunktionerna
 • självutvärdering (t.ex. kvalitetsmatris för utbildning) och därtill hörande rapportering
 • insamling och utvärdering av respons från studenter, intressentgrupper och personal samt resulterande åtgärder
 • auditering av kvalitetssystemet

Kvalitetssystemets dokumentation

Kvalitetssystemet finns dokumenterat i universitetets, fakulteternas, de fristående institutionernas och till en del även fakulteternas institutioners verksamhetshandböcker och i de processbeskrivningar som där ingår. På så sätt hittar var och en vid universitetet enkelt och i rätt kontext information om kvalitetssystemet och dess förfaranden. Det att kvalitetssystemet integrerats till en naturlig del av universitetets och dess enheters verksamhet och den interna kommunikationen ses som det bästa sättet att inympa goda rutiner vid universitetet.

Eftersom verksamhetsstyrningen är en viktig process i kvalitetsledningen omfattar kvalitetsdokumentationen också målprogram och verksamhetsplaner, utvärderings- och riskbedömningsrapporter samt de föreskrifter och förfaringsanvisningar som styr verksamheten.

Verksamhetshandboken

Verksamhetshandboken används vid kvalitetssäkringen vid universitetet. I den dokumenteras gemensamma förfaranden och rutiner för kvalitetssäkring. Den är avsedd att stödja alla som verkar vid universitetet i deras arbete och utveckling.

Verksamhetshandboken är också ett digert faktapaket om universitetet och dess verksamhet.

Verksamhetshandboken redogör övergripande för universitetets ledning, grundläggande uppgifter, resurser, stödfunktioner och för verksamheten som helhet ur perspektivet kontinuerlig utveckling.

Forskningsutvärderingen

Universitetet utvärderar sin verksamhet också i fråga om forskning, undervisning och stödtjänster. År 2018–2019 gjordes en internationell utvärdering av forskningen, och resultaten står att läsa i utvärderingens slutrapport. Syftet med utvärderingen var att ta fram en övergripande bild av forskningens kvalitet och genomslag, hjälpa identifiera framtida forskningsmöjligheter och främja förnyelse av forskningen.

Utvärdering av forskningen vid Helsingfors universitetet 2018-19 (RAUH) (pdf)

Auditering av Helsingfors universitet blev godkänd

En internationell auditeringsgrupp som tillsatts av Nationella centret för utbildningsutvärdering KARVI (tidigare Rådet för utvärdering av högskolorna RUH) har genomfört en auditering av Helsingfors universitets kvalitetssystem 2014-2015. Auditeringsgruppen besökte universitetet i oktober 2014. Auditeringen följer RUH:s s.k. auditeringshandbok för 2011–2017.

Auditeringsrapporten och resultatet av auditeringen publicerades i mars 2015. Helsingfors universitets kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier som fastställts för högskolornas kvalitetshantering och systemet motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvaliteshantering. Universitetet har beviljats en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år fr.o.m. 27.2.2015.

Auditeringsobjekt

Auditeringen omfattar all verksamhet vid universitetet. Auditeringen gäller kvalitetssystemet som granskas med hjälp av tio auditeringsobjekt.

Vid Helsingfors universitet är auditeringsobjekten

 • Universitetets kvalitetspolitik
 • Strategisk ledning och verksamhetsstyrning
 • Utvecklingen av kvalitetssystemet
 • Kvalitetsledningen av universitetets grundläggande uppgifter
 • Den examensinriktade utbildningen (omfattar första, andra och tredje utbildningscykel)
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Samhälleligt inflytande och regionalt utvecklingsarbete
 • Rekrytering av personal vid ett internationellt universitet
 • Exempel på examensinriktad utbildning
 • Kvalitetssystemet i sin helhet

Din röst hörs – låt oss tillsammans göra universitetet bättre!

Som medlem av universitetet ansvarar också du för att universitetets verksamhet håller så hög kvalitet som möjligt. Viktigast är att du sköter dina egna uppgifter efter din bästa förmåga. Genom att delta i handledning, responsenkäter och utvecklingssamtal gör du en viktig insats för kvalitetsledningen vid universitetet.

Universitetet strävar efter kvalitet i sin verksamhet i syfte att frigöra tid och resurser för de viktigaste uppgifterna: studier, undervisning och forskning. Universitetets kvalitetspolicy ligger som grund för utvecklingen av verksamheten.

Som medlem av universitetet kan också du bidra till resultatet. Studerandena har tillgång till många kanaler för att göra sina röster hörda:

 • ISP-samtal
 • Kursutvärdering
 • HU:s egen enkät om lärande och studiemiljö, responsverktyget Learn
 • Kandidatrespons och andra riksomfattande enkäter
 • Studentbarometern (på svenska)
 • Studentorganisationerna och deras verksamhet
 • Studentrepresentanterna i universitetets nämnder och beslutsorgan
 • Studentkåren och dess verksamhet
 • Studenternas hälsovårdsstiftelses enkäter
 • Aarresaari-nätverkets karriäruppföljning av utexaminerade
 • Responsenkäter som riktar sig till utbytesstudenter från HU och inresande utbytesstudenter
 • Den internationella studentenkäten International Student Barometer

Universitetet lyssnar – låt din röst höras på bloggen Laatumatkalla!