Carmela Kantor-Aaltonen: Naturvetenskaper löser globala problem

Till följd av coronapandemin har vetenskapen fått ökad uppskattning och börjat blomstra och människor har blivit medvetna om att vi inte klarar krisen utan vetenskapen. I synnerhet har naturvetenskaper såsom kemi, biologi och matematik framhävts under pandemin.

Det är hisnande att se hur forskarna under hårt tryck uppnår resultat betydligt snabbare än under normala förhållanden. På ungefär en månad hade kinesiska forskare kartlagt SARS-CoV-2-virusets RNA-genom, matematiker över hela världen hade skapat ständigt föränderliga modeller för epidemins utveckling och virologer, immunologer, biokemister och kemister hade utvecklat coronadiagnostik, vaccin och läkemedel.

Samarbete leder till lösningar

Pandemin har också avslöjat osäkerhet och olika syner inom forskningen. I takt med att informationen har ökat har experterna tvingats rätta till sina tidigare uppfattningar och samarbeta mer än förr. Det internationella samarbetet mellan forskarna har en central roll i att övervinna pandemin. Samarbetet förutsätter öppen datadelning och ett gemensamt mål. Virus känner inga landsgränser och det ligger i alla länders intresse att coronakrisen övervinns globalt.

Pandemin har också visat hur viktigt det är med samarbete mellan universitet och företag, särskilt när det gäller att utveckla vacciner. Företag är beroende av grundforskningen vid universitet och utifrån den övergår man i vaccinutvecklingen till företagens kompetensområden, såsom kliniska försök och massproduktion av vaccin.

Forskare vid Helsingfors universitet visade ett beundransvärt samhällsansvar omedelbart efter krisens början och erbjöd offentliga aktörer och företag sitt kunnande, sin forskningskapacitet och sin utrustning. Listan över stöd från forskarna är lång och imponerande.

Grundforskning vid universitet utgör en grund för skapandet av nya uppfinningar, tekniker och innovationer som utvecklas inom kemisk industri och bioindustri. Coronakrisen är en del av en större global utmaning där vi måste hitta lösningar på förlusten av naturens mångfald och klimatförändringen som hotar hela världen. Vi är på väg mot en koldioxidneutral värld men det krävs omfattande teknologiska och samhälleliga ansträngningar för att uppnå detta.

Investeringar i forskning och produktutveckling behövs

Det är viktigt att vi under den ekonomiska brist som följer på coronakrisen satsar offentliga medel på forskning och produktutveckling. Företagens förnyelse och tillväxt och därmed den ekonomiska tillväxten lutar sig mot nya innovationer och tekniker. Samarbetet mellan företag och universitet spelar en viktig roll.

Ett litet land som Finland har ingen annan möjlighet att klara sig ur krisen än att satsa på kunnande och forskning på internationell toppnivå. Naturvetenskaper har en central roll i att övervinna globala utmaningar och tillsammans med andra vetenskapsgrenar såsom samhällsvetenskaper utgör de en stabil grund för att bekämpa globala kriser och förebygga nya problem.

Carmela Kantor-Aaltonen är ombud för föreningen Suomen Bioteollisuus ry och ledande sakkunnig vid Kemiindustrin KI rf.

Varför behöver vi vetenskap?

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Det är omöjligt att förutsäga vilken forskning som kommer till nytta 2050. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Läs mer!