Att arbeta med naturen för att hitta vägar att möta dagens utmaningar

Kontexten för professor Erik Anderssons undersökningar varierar från urban utveckling till bevarande av biologisk mångfald och ekosystembaserad klimatanpassning.

Vad forskar du i?

I kärnan av min forskning finns våra ständigt föränderliga landskap och vad de kan erbjuda oss och resten av den biologiska mångfalden. Mitt utgångsläge är aktiv formning av landskap, genom design, förvaltning och användning, tillsammans med motiveringarna för det och vilka konsekvenser det har för den biologiska mångfalden, oss själva medräknade.

Kontexten för mina undersökningar varierar från urban utveckling till bevarande av biologisk mångfald och ekosystembaserad klimatanpassning. Många av metoderna som jag använder baserar sig på att skapa kollektiv logik och dialog mellan olika aktörer. Jag är också intresserad av att forska i och utveckla tillämpningar i det här tvärvetenskapliga området.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

I grund och botten handlar min forskning om att arbeta med naturen för att hitta sätt att hantera dagens kriser och utmaningar. Det här är något som kan göras i olika omfattning, från det lokala till det globala, från att arbeta med gröna infrastrukturer som en strategisk tillgång för urban utveckling till att ompröva regionala strategier för livsmedelsproduktion, klimatanpassning och bevarande av biologisk mångfald.

Genom intresset för landskap och det rumsligt uttryckliga är min forskning nära anknuten till planläggning, vilket är en av de mer omedelbara vägarna till praktisk tillämpning.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Vi håller – igen? – på att bli mer medvetna om de många funktioner och värden landskapen har, oberoende av om de är i vilt eller odlat tillstånd. Med förändringstrycket kommer också en vilja att inte bara göra mindre dåligt utan att också göra något gott och ompröva vårt förhållande till naturen.

Att forska i och stödja den här omvandlingen och hitta nya sätt att sammanföra de olika och ibland motstridiga ambitionerna som ligger bakom hållbar utveckling känns mycket viktigt – och det är intellektuellt roligt att forska i ett område under snabb utveckling.

 

Erik Andersson är professor i hållbar utveckling vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.