Universitetets koldioxidavtryck minskade år 2023

Särskilt inköp av koldioxidneutral el bidrog till utsläppsminskningen. Universitetet kommer i fortsättningen att göra hållbarhetsmålen en allt större del av till exempel anskaffningar och konkurrensutsättningar av restauranger.

Universitetets koldioxidavtryck minskade år 2023 från föregående år och var 49 992 ton koldioxidekvivalenter (tCO₂e).

Universitetet lyckades minska sina utsläpp särskilt när det gäller lokalerna, vilket är ett delområde vars totala utsläpp utgör en stor del av universitetets koldioxidavtryck, det vill säga 38,5 procent. 

Minskningen av utsläppen beror främst på att universitetet köpt in koldioxidneutral el, för vars kärnkraftsproducerade del universitetet köpt ursprungsgarantier.

Utöver lokaler orsakades utsläpp av upphandlingar (40 procent av universitetets totala utsläpp) och resor (17 procent). Maten stod för 4,5 procent av universitetets totala utsläpp. Utsläppen från upphandlingar och mat minskade något 2023, men utsläppen från resor ökade.

För att främja universitetets mål om koldioxidneutralitet publicerade universitetet våren 2023 en färdplan för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet år 2030. I den har målen för utsläppsminskning satts upp för de fyra olika delområdena där utsläppen är allra störst. Det främsta målet är att minska koldioxidavtrycket genom utsläppsminskningar.

All inköpt el var koldioxidneutral 

År 2023 var all el som köptes in kolneutral, eftersom universitetet köpte ursprungsgarantier för den el som producerats med kärnkraft. 

För lokalernas del är målet före år 2030 att all den el och fjärrvärme som förbrukas i universitetets lokaler ska vara kolneutral – tio procent av energiförbrukningen ska härstamma från självproducerad förnybar energi och användningen av fossila uppvärmningsbränslen ska frångås. 

Universitetet kan inte själv påverka målet om koldioxidneutralitet när det gäller fjärrvärme, utan är beroende av energibolaget Helen och de mål som bolaget har satt upp för sin verksamhet.   

Avfall från lokalerna ökade med fem procent jämfört med föregående år. Återvinningsgraden var 56 procent. 

Påverkan med marknadsdialog

Som stor aktör hade universitetet 2023 möjlighet att genom anbudsförfrågningar göra upphandlingar främst av leverantörer som åtagit sig att verka utsläppssnål. Det saknas emellertid heltäckande uppgifter om leveranskedjorna för samtliga av de varor och tjänster som upphandlats. Målet är att koldioxidavtrycket från de varor och tjänster som upphandlas ska kunna följas på ett tillförlitligt sätt.

Målet är också att skapa effektiva modeller för återvinning och cirkulär ekonomi samt en stark kultur av samanvändning. Satsningar på dessa görs bland annat genom att öka marknadsdialogen och genom att utveckla interna modeller för cirkulär ekonomi.

Nya reseanvisningar syftar till att minska utsläppen

Reseutsläppen ökade på grund av den återhämtade resevolymen efter pandemin.

År 2023 utarbetade universitetet nya reseanvisningar, och uppföljningen av dem kommer under de kommande åren att ge svar på vilka effekter anvisningarna har på utsläppen från resor. I granskningen ingår både resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt arbetsresor. I det första fallet orsakas största delen av utsläppen från privatbilism och i det andra av flygresor. 

Under de kommande åren satsas det till exempel på att utveckla cykelparkeringen på campusen. 

Steg mot mer hållbara måltider

Största delen av utsläppen från mat härstammar från lunchrestaurangerna vid universitetet, och av dem förväntas transparenta program för hur de ska verka koldioxidsnålt och hållbart. 

Restaurangaktörerna har satsat på att minska koldioxidavtrycket av luncher och serveringar och erbjuda hållbara alternativ. 

Till exempel på Unicafe-restaurangerna utgjorde andelen veganska och vegetariska luncher 48 procent av alla sålda luncher år 2023. Det veganska alternativet är alltid förmånligare än de andra alternativen, och de vegetariska alternativen erbjuds alltid först i raden av dagens rätter.

Universitetet kommer även i fortsättningen att föra en aktiv dialog med restaurangaktörerna och betona hållbarhetsmålen allt starkare i konkurrensutsättningar av restaurangaktörer. 

En ny serveringsrekommendation stöder målet om att universitetets egen matservering ska vara mestadels vegetarisk före år 2030.

Fler utsläppsminskningar behövs

Utsläppen utvecklas i rätt riktning, det vill säga nedåt, men fler åtgärder behövs.

– Vi känner till riktlinjerna för våra utsläppsminskningsmål, men ansvaret för att målen ska nås ligger hos alla vid universitetet, säger Anne Portaankorva, prorektor med ansvar för hållbarhet. 

Att minska utsläppen är universitetets främsta mål, men samtidigt granskas den vidare utvecklingen av klimatarbetet, åtgärderna för att främja den biologiska mångfalden och avskaffandet av utsläppen vid universitetet och på andra håll i samhället.

– Vi följer till exempel aktivt med hur den lagstiftning som utarbetas inom EU påverkar definitionen av företags och organisationers ansvarsmål och minskningen av klimatutsläpp, berättar Riina Koivuranta, specialsakkunnig inom hållbarhet och ansvar. 

 

Läs Färdplan för ett koldioxidneutralt Helsingfors universitet 2030 

Läs mer om hållbarhet och ansvar vid Helsingfors universitet.

Såhär beräknas koldioxidavtrycket

Koldioxidavtrycket beräknas enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), och Helsingfors universitet beaktar inte bara direkta utsläpp och utsläpp från köpt energi utan även indirekta utsläpp, såsom resor och upphandlingar.