Ojämlikhet i olika former påverkar invandrarens vardag, arbete och levnadsvillkor

En viktig måttstock på social rättvisa är hur människor i en svagare position behandlas, konstaterar professor Lena Näre som forskar i invandring och flyktingskap.

Vad forskar du i?

Jag forskar i invandring och flyktingskap samt samhälleliga förändringar i anslutning till migrationsrörelserna. Jag har varit särskilt intresserad av hur olika former av ojämlikhet kring invandring, flyktingskap, rasifiering och juridisk ställning påverkar människans vardag, arbete och levnadsvillkor.

Jag har också undersökt hushålls-, vård- och städarbete som utförts av invandrare i Finland och Italien. Nu leder jag ett multidisciplinärt forskningsprojekt som undersöker osäkert och inofficiellt arbete i Norden. Hit hör också sådant arbete som utförs genom förmedling via digitala plattformar.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

På den nuvarande arbetsmarknaden finns många typer av arbete där invandrarna är överrepresenterade. Av städarna i huvudstadsregionen har över hälften invandrarbakgrund. Under de senaste åren har servicearbete som förmedlas via digitala plattformar blivit allt vanligare, till exempel arbete som matbud, och en betydande andel av dem som utför det här arbetet är personer med utländsk bakgrund.

Byråkratin med uppehållstillstånd och fördröjningar i kombination med diskriminering i olika former påverkar de utländska arbetstagarnas vardag och ställning på arbetsmarknaden. De här faktorerna påverkar också möjligheterna till familjeåterförening, det vill säga rätten till en familj.

Med hjälp av vår forskning får vi kunskap om mångfasetterade och nya former av ojämlikhet i samhället. Ett viktigt mått på social rättvisa är hur samhället behandlar människor i en svagare ställning.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Forskningen om invandring är multidisciplinär. Den utförs både utifrån administrativa utgångspunkter och för förvaltningens behov samt kritiskt, oberoende av förvaltningen, inom forskarsamfundet.

Jag gläder mig åt att vi har fått EU-finansiering för ett gemensamt oberoende forskningsprojekt som omfattar sex länder. I projektet analyserar vi de faktorer och processer i samhällsstrukturen som ger upphov till och upprätthåller osäkra arbetsförhållanden, utnyttjande av arbetstagare samt lämnar invandrarna i en inofficiell juridisk status.

 

Lena Näre är professor i sociologi, särskilt samhällets struktur och social förändring vid Statsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.