Helsingfors universitets resultat för 2018 följer prognoserna och uppvisar underskott

År 2018 fokuserade Helsingfors universitetet på att befästa de stora reformer som drivits igenom under de föregående åren och på att stärka gemenskapen. Ur ett ekonomiskt perspektiv var året utmanande. Det operativa resultatet uppvisar ett underskott på närmare 17 miljoner euro.

Resultatet för Helsingfors universitets operativa verksamhet år 2018 var -16,7 miljoner euro. Med resultatet för operativ verksamhet avses resultatet utan att placeringsverksamhet beaktas. Växlingar på marknaden påverkade placeringarna, vilket ledde till en tydlig förlust i fråga om universitetets totalresultat. Totalresultatet var -35,9 miljoner euro.

Den operativa verksamheten uppvisade ett underskott även åren 2016 och 2017. Underskotten beror på att basfinansieringen från staten har minskat under de senaste åren och på att universitetsindexet frystes för perioden 2016–2019. År 2018 minskade basfinansieringen med tre miljoner euro och den förväntas minska med 5,6 miljoner euro under år 2019. Dessutom har man uppskattat att det frysta universitetsindexet år 2019 kommer att innebära ett inkomstbortfall på 8,6 miljoner euro. Universitetets budget för 2019 har ett underskott på 30 miljoner euro.

– Vi förväntar oss att Finlands nya regering ska ta universitetens finansieringssituation på allvar. Det är nödvändigt att upphäva frysningen av universitetsindexet. Därtill måste basfinansieringen utökas för att den ska kunna fortsätta trygga förutsättningarna för högklassig utbildning och forskning, betonar Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä.

Av universitetets kostnader är nästan två tredjedelar personalkostnader. Antalet anställda uppgick till dryga 7 800 vid utgången av 2018 och av dessa var närmare 4 500 lärare och forskare. En annan stor utgiftspost utgörs av de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Lika många studiepoäng men färre examina än tidigare

År 2018 var antalet examensstuderande vid Helsingfors universitet 31 200 och av dem avlade 5 500 examen. Antalet examina sjönk jämfört med föregående år, men antalet studenter som genomförde minst 55 studiepoäng under läsåret förblev på samma nivå. Likaså genomfördes lika många studiepoäng som år 2017.

– För att kunna nå de uppställda målen i fråga om avlagda examina på kandidat-, magister och doktorsnivå, måste vi satsa ännu mera i synnerhet på studierådgivning, säger rektor Jari Niemelä.

Det gavs sammanlagt ut närmare 11 000 publikationer. Antalet vetenskapligt referentgranskade publikationer ökade och deras andel av det totala antalet publikationer var närmare 70 procent. Universitetet hade omkring 3 300 pågående forskningsprojekt.

Webbkursen Elements of AI blev en succé och tillsvidare har redan 100 000 studenter anmält sig till kursen. Dessutom har omkring 10 000 studenter redan genomfört kursen.

Ökad internationell forskningsfinansiering

Mängden konkurrensutsatt forskningsfinansiering fortsatte öka. Ökningen härstammar från internationell finansiering, som nu utgör en femtedel av alla forskningsfinansiering.

Helsingfors universitet har lyckats bra bland annat i ansökningarna om forskningsfinansiering från Europeiska forskningsrådet ERC. År 2018 beviljades finansiering sex gånger till universitetet, vilket betyder att finansiering har beviljats sammanlagt över 70 gånger till universitetet.

Ansvar betonas i placeringsverksamheten

Avkastningen från Helsingfors universitetskoncerns placeringsverksamhet år 2018 var -4,36 procent, vilket framför allt återspeglar den negativa utvecklingen på aktiemarknaden. Under årets första halva sänktes kreditrisken markant, vilket innebar att man delvis kunde undvika den ökade osäkerheten på räntemarknaden under årets senare halva. Mot slutet av året ökade universitetet på mängden placeringar i aktier. Detta som ett steg i övergången till den fördelning av placeringar som regeringen i oktober godkände som en del av de nya principerna för placeringsverksamhet. Målet med de nya principerna är att göra placeringsverksamhet effektivare och mera ansvarsfullt. Man strävar efter att öka effektiviteten bland annat genom att minska på kostnaderna för placeringsverksamhet och genom att öka på diversifieringen och transparensen.

– Ansvarsfulla placeringar har blivit en viktig utgångspunkt för universitetets placeringspolicy. Under våren 2019 kommer vi att utarbeta principer för ansvarsfull placeringsverksamhet, varefter de behandlas av universitetets styrelse i juni, berättar Jari Niemelä.

Ytterligare information:

Ekonomi: Marjo Berglund, marjo.berglund@helsinki.fi, tfn 0400 812 538
Undervisning och studier: Susanna Niinistö-Sivuranta, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, tfn 050 511 5382
Forskning: Ritva Dammert, ritva.dammert@helsinki.fi, tfn 02941 22292

Mera om universitetets ekonomi

Boksluten på webben (på finska)

 

NYCKELTAL 2018

Studier

 • 31 245 examensstuderande
 • 1 850 internationella examensstuderande
 • 5 514 examina
 • 1,1 miljoner genomförda studiepoäng
 • 27 741 sökande i huvudansökan, 3 438 nya studenter
 • 31 644 studenter vid Öppna universitetet
 • närmare 100 000 anmälda till den öppna kursen Elemets of AI, genomförd av ungefär 10 000 studenter

Forskning

 • 10 926 publikationer, varav 69 % referentgranskade
 • 3 302 forskningsprojekt
 • 19 spetsenheter utsedda av Finlands Akademi, varav 14 leddes av Helsingfors universitet
 • 6 nya akademiprofessorer, totalt 18
 • 18 forskare från Helsingfors universitet på listan Highly Cited Researchers
 • 37 miljoner euro i internationell forskningsfinansiering

Genomslag

 • 103 uppfinningsanmälningar och 43 patentansökningar
 • 30 407 registrerade alumner
 • 518 evenemang i Tankehörnan, ca 350 000 besökare
 • 56 miljoner euro i donationer från medelsanskaffningskampanjen Insatser för världens bästa 2013–2018
 • 39 miljoner besök på webbplatsen helsinki.fi
 • 18 500 omnämnanden i internationella medier

Personal

 • 7 838 anställda, varav 4 458 lärare och forskare
 • 1 306 utländska anställda
 • 25 % internationella anställda bland undervisnings- och forskningspersonalen

Rankning

 • 57:e plats på Shanghailistan
 • 0,5 % av världens universitet utgör de främsta bland världens totalt 18 000 universitet tillsammans med Helsingfors universitet