Avkastningen från Helsingfors universitets placeringar var över sex procent under första halvan av året

Placeringarna i bolag som producerar fossila bränslen minskade ytterligare.

Helsingfors universitets placeringstillgångar avkastade +6,43 % från januari till juni 2020. Jämförelseindexet avkastade -3,18 % (70 % MSCI ACWI + 30 % BBGA EH). Universitetets placeringsportfölj har ett värde på omkring 500 miljoner euro.

Extraordinära och icke-återkommande avkastningar på startup-placeringar samt solid framgång för noterade placeringar bidrog till resultatet. Placeringarna i bolag som producerar fossila bränslen minskade ytterligare.

 – Vår långsiktiga vision är en koldioxidneutral placeringsportfölj. Ett led i arbetet är att sluta placera i producenter av fossila bränslen. Detta mål torde vi uppnå redan i år, berättar placeringsdirektör Anders Ekholm.

Ekholm tror att en kombination av ansvarsfulla indexfonder och vetenskapsbaserade startup-bolag leder till långsiktig framgång.

– Vår vision är att allokera en tiondel av placeringarna till startup-bolag och diversifiera resten effektivt.

Helsingfors universitetets kvestor Marjo Berglund fastslår att universitetets mål måste vara en ställning som ledande akademisk placerare.

– För att vi ska kunna uppnå målet krävs det att vi omsorgsfullt tar både vårt finansiella ansvar och miljöansvar. Kombinationen av kostnadseffektivitet och impact investing stöder vår målsättning, säger Berglund.”

Ytterligare information

Anders Ekholm, +358 50 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi                                            

Marjo Berglund, +358 400 812538, marjo.berglund@helsinki.fi

Läs mera

Värdepappersplacering

Helsing­fors uni­ver­si­tets pla­ce­ring­ar allt mer an­svars­ful­la – må­let är en kol­ne­u­tral port­följ