Vär­de­pap­perspla­ce­ring

Helsingfors universitets och Helsingfors universitets fonders sammanräknade placeringstillgångar uppgår till omkring en halv miljon euro och fastighetstillgångarna till omkring en miljard euro. Helsingfors universitets placeringstillgångar består av medel som samlades ihop i samband med universitetsreformen 2010 och av deras avkastning. Helsingfors universitets fonders placeringstillgångar har byggts upp under en lång tid och härstammar från donationer och avkastning på placeringar.

Det primära syftet med universitetets placeringsverksamhet är att öka universitetets ekonomiska stabilitet och självständighet. Det långsiktiga målet är en årlig avkastning på 4 % + inflation. För att säkerställa likabehandling mellan olika generationer ska avkastningsmålet ändå vara minst lika högt som den andel som delas ut för att verkställa universitetets grundläggande uppgifter. Universitetet strävar efter en riskprofil där avkastningsmålet kan nås med så liten risk som möjlig. Jämförelseindexet är aktier 70 % och räntor 30 %.

Värdet av Helsingfors universitets placeringar uppgick till 472 miljoner euro i slutet av 2019.

Allokering 31.12.2019

Allokering 31.12.2019

 

År 2019 avkastade placeringarna 21,66 %. Avkastningen var exceptionellt hög och representerar en risknivå där stor vikt läggs vid aktier i fördelningen av placeringarna. Detta innebär i praktiken även att avkastningen varierar markant: under enstaka år kan den negativa avkastningen vara motsvarande eller större.

HU och HUF tidsviktad avkastning (TWR) från början av 2019 och månatlig avkastning    

sijoitustoiminnan kehitys sve

Som ersättning för den varierande avkastningen – alltså risken – kan universitetet i det långa loppet förvänta sig en avkastning som är större än riskfria räntor. För att universitetet ska ha möjlighet att finansiera negativa avkastningar och placera långsiktigt är det därför nödvändigt att positiva avkastningar fonderas.

Placeringsverksamheten styrs av Principerna för ansvarsfulla placeringar som godkänts av universitetsstyrelsen den 12 juni 2019. Helsingfors universitet har nu publicerat sin första årsrapport om ansvarsfull placering.
 

Vår placeringsverksamhet ska stämma överens med den värdegrund vi har i fråga om universitetets samhällsansvar. Universitetet är en ansvarsfull placerare som iakttar god förvaltningssed.

Vi gör våra placeringar på lång sikt, och målet är att försäkra god avkastning och värdeutveckling på lång sikt. Vi tror att det på lång sikt är lönsammare att placera i ett företag som beaktar miljöaspekter, sociala aspekter och god förvaltningssed i sin verksamhet.

I vår placeringsverksamhet använder vi oss i första hand av motparter som beaktar principerna om ansvarsfull placeringsverksamhet. När nya placeringsbeslut fattas beaktar vi placeringsverksamhetens ansvarsfullhet som en central faktor.

 

Helsingfors universitet strävar efter att främja sin placeringsverksamhet genom att koncentrera sina placeringar i effektiva och ansvarsfulla placeringsfonder. Som en del av ansvarsfullheten publicerar universitetet nya signifikanta långtidsplaceringar vartefter som de genomförs.

Syftet med fondlistan är att öka transparensen i universitetets placeringsverksamhet och främja likvärdig information om placeringsprodukter. Fondlistan är inte en uppmaning till att teckna, inlösa eller byta fondandelar. Före placeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondspecifikt material, av vilket bland annat riskerna framgår.

Helsingfors universitets fondlista #helfunds

Våren 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Hösten 2019: SEB Sustainability Global Index Fund