Antalet studenter som utexaminerades inom utsatt tid ökade märkbart 2021

Universitetets operativa resultat var positivt för första gången sedan 2015. Den externa forskningsfinansieringen ökade med över sju procent.

År 2021 var det inledande året för universitetets tioåriga strategiperiod. Enheternas åtgärder främjade de strategiska valen (Vetenskap och lärande tillhör alla, Öppenhet stärker vetenskapen och samarbetet, Det bästa stället att studera och arbeta, En föregångare inom hållbarhet och ansvar). Sammanlagt 570 åtgärder med anknytning till strategin hade fastställts för 2021. Till exempel främjades målsättningen Smidiga studier genom 47 åtgärder. 

Antalet avlagda examina uppfyllde inte ministeriets mål. Däremot ökade både antalet och andelen examina som avlagts inom utsatt tid. 48 procent av de lägre högskoleexamina (2020: 22 %) och 34 procent av de högre högskoleexamina (2020: 20 %) avlades inom utsatt tid. Nästan fyra av fem grundexamina avlades nu inom utsatt tid eller inom ett år från utsatt tid; under åren 2017–2020 var motsvarande andel ungefär hälften.

Universitetets starka forskningsverksamhet gav ökad extern finansiering

Universitetets operativa resultat, det vill säga resultatet exklusive placeringsverksamheten, var 4,6 miljoner euro 2021. Det operativa resultatet var positivt för första gången sedan 2015. Universitetets externa finansiering ökade, medan både basfinansieringen, intäkterna och kostnaderna låg på nästan samma nivå som året innan. 

Den externa finansieringen ökade med 7,5 procent jämfört med 2020 och översteg klart nivån före coronapandemin 2019. Tillväxten berodde på ökad forskningsfinansiering. Finansieringen från Finlands Akademi ökade med tio procent. Finlands Akademi beviljade universitetet 28,6 miljoner euro i finansiering för tre profileringsområden: Understanding the Human Brain (UHBRAIN), Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities (HSSH) och Interdisciplinary Research for Health and Wellbeing (UHealth). Forskningsfinansieringen från företag och stiftelser ökade också märkbart. 

– Vi kan vara nöjda med det ekonomiska resultatet för 2021. Tack vare universitetets starka forskningsverksamhet ser vi nu en ökning i den externa finansieringen. Vi lyckades även hålla kostnadsutvecklingen på  moderat nivå, vilket visserligen delvis hör samman med pandemin och därmed inte är bestående. Det är mycket viktigt att ekonomin stabiliseras, eftersom vi står inför stor ekonomisk osäkerhet, säger kvestor Marjo Berglund.

Omsorgsfull planering och kostnadshantering krävs för att uppnå en stabilare ekonomi

Basfinansieringen uppgick till 415 miljoner euro och var 1,5 procent högre än 2020. Orsaken till ökningen var att UKM i slutet av året delade ut 3,3 miljoner euro från strategifinansieringen i statsbudgeten 2020. Dessa medel överfördes till senare räkenskapsperioder. Kostnaderna för universitetets verksamhet ökade med 2,7 procent. Kostnadsökningen hörde samman med  den ökade externa finansieringen, medan kostnaderna för basfinansieringen var på samma nivå som föregående år. Coronapandemin inverkade fortfarande på kostnaderna, bland annat var antalet arbetsresor ännu mycket få.

– För att uppnå en stabilare ekonomi krävs fortfarande mycket omsorgsfull planering och kostnadshantering. Det är också synnerligen viktigt att se till att universitetets resultat förbättras enligt mätarna i undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell, framhåller rektor Sari Lindblom.

Helsingfors universitets resultat 2010–2021 och prognos för 2022–2023, operativ verksamhet 

Antalet anställda var 8 241 i slutet av december 2021. Av dem hörde 4 801 till gruppen undervisnings- och forskningspersonal, 3 277 till experter och stödpersonal och 163 till övningsskolornas undervisningspersonal. Personalkostnaderna utgjorde två tredjedelar av totalkostnaderna. En annan betydande kostnadspost är de lokaler som krävs för studier, forskning och universitetets övriga verksamhet.

Universitetets totalresultat var 74,7 miljoner euro. Resultatet av placeringsverksamheten och medelanskaffningen som ingick i resultatet var 70,1 miljoner euro. I beloppet ingår en värdeförändring på 61 miljoner euro i finansiella instrument enligt situationen vid årsskiftet.  Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen enligt UKM:s anvisningar. Det förändrade marknadsläget påverkar universitetets resultat i början av 2022. I medelanskaffningens resultat ingick sex miljoner euro i placeringsavkastningar, som Helsingfors universitets fonder betalat till universitetet.

Placeringsverksamhetens avkastning 24 procent 2021

Resultatet av placeringsverksamheten och medelanskaffningen var 70,1 miljoner euro. I beloppet ingår en värdeförändring på 61 miljoner euro i finansiella instrument enligt situationen vid årsskiftet. I medelanskaffningens resultat ingår sex miljoner euro i placeringsavkastningar, som Helsingfors universitets fonder betalat till universitetet. Universitetets totalresultat var 74,7 miljoner euro.

Helsingfors universitets placeringsverksamhet gav en avkastning på 24,17 procent 2021. Placeringstillgångarna växte med över hundra miljoner euro och uppgick i slutet av året till 675 miljoner euro. 

– Universitetets perspektiv inom placeringsverksamheten är långsiktigt, 25 år. Med en jämn utdelning oberoende av årsavkastningen säkerställer vi att det bland annat finns finansiering för donationsprofessurerna varje år, understryker kvestor Marjo Berglund.

År 2021 kunde universitetet tillgodogöra sig sju miljoner euro från placeringsverksamhetens avkastning. Åren 2010–2021 delades sammanlagt 72 miljoner euro ut av avkastningsmedlen.

Läs mer om placeringsverksamhetens resultat i nyheten som publicerades 21.4 

Läs årsrapporten om ansvarsfull placering 2021 (på engelska)

Ekonomins utsikter 2022

Universitetets statsfinansiering ökar med 5,9 miljoner euro 2022 jämfört med 2021.  En del av finansieringen, 3,4 miljoner euro, är dock villkorlig och beviljas endast om de planerade nya nybörjarplatserna för år 2022 uppfylls.  Det rekordstora antalet avlagda examina 2020 förbättrade universitetets finansiering enligt undervisnings- och kulturministeriets finansieringsmodell 2022, men efter rekordåret kommer antalet examina att sjunka. Att uppnå examensmålet och att förkorta studietiden är fortfarande mycket viktiga mål.

I universitetens resultatavtal för perioden 2021–2024 är den andel av finansieringen som öronmärkts för nya åtaganden större än tidigare. Universitetens utbildningsvolym utökades med totalt 2 071 nya nybörjarplatser 2021, av vilka  98 platser tillföll Helsingfors universitet, det vill säga 5,8 procent. För 2022 planeras ytterligare en ökning på totalt 3 540 nybörjarplatser, av vilka Helsingfors universitets andel är 403 platser, det vill säga 11,4 procent.

Universitetets operativa resultat 2022 förväntas visa ett underskott på 12 miljoner euro. En riskfaktor med tanke på resultatet är att kostnaderna stiger snabbare än väntat. Universitetsindexet som fastställs i universitetslagen har återinförts i statsbudgeten under den nuvarande regeringsperioden. Indexets betydelse blir allt större  eftersom inflationen kommer att öka betydligt från tidigare år. Därmed skulle eventuella nedskärningar i indexet få allvarliga följder. NYCKELTAL 2021

Personal

8 241 anställda, 

varav 4 801 var undervisnings- och forskningspersonal

1 583 internationella anställda, varav 1 356 var undervisnings-

och forskningspersonal 

28 % internationella anställda bland undervisnings- och

forskningspersonalen samt undervisningspersonalen vid övningsskolorna

Studier

30 817 examensstuderande

2 012 internationella examensstuderande

5 301 examina, inkl. licentiatexamina och yrkesinriktade

påbyggnadsexamina

1,1 miljoner genomförda studiepoäng

29 940 sökande i huvudantagningen

4 200 nya studenter

65 % kvinnor av studenterna på kandidat- och magisternivå

60 % kvinnor av doktoranderna

Forskning

11 095 publikationer, varav 76 % referentgranskade

3 179 forskningsprojekt

Helsingfors universitet deltar i fyra av Finlands Akademis tio flaggskeppsprogram.

Av spetsforskningsenheterna inom Finlands Akademis spetsforskningsprogram 2014–2019 och 2018–2025 var 9 enheter verksamma vid Helsingfors universitet.  7 av dessa leddes från Helsingfors universitet.

14 akademiprofessorer

Genomslag

111 uppfinningsanmälningar och 25 patentansökningar

46 125 registrerade alumner

147 evenemang i Tankehörnan som nådde 50 000 via live-sändningar

40 miljoner besök på webbplatsen Helsinki.fi

14 300 omnämnanden i internationella medier

Ranking

82:a plats på Shanghailistan

HU tillhör de 0,5 % främsta universiteten bland världens totalt 18 000 universitet