Försvarsstiftelser donerar över 300 000 euro till Helsingfors universitet

Understödsstiftelsen för landsförsvaret, Mannerheim-stiftelsen och stiftelsen Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö donerar sammanlagt 315 000 euro till Helsingfors universitet. Donationerna är med i statens motfinansieringskampanj. Universitet använder donationsmedlen till forskning om Rysslands säkerhetspolitik.

Stöd till ett strategiskt viktigt område

Försvarsstiftelsernas donationer stöder den internationellt ansedda mångvetenskapliga Rysslandsforskningen vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet.

Universitetet kommer att använda donationsmedlen till forskning om Rysslands säkerhetspolitik, utbildning av forskare och till undervisning inom området.

Långsiktig forskning om rysk säkerhetspolitik är av synnerligen stor vikt i en snabbt föränderlig värld. Donationerna stärker forskningen och undervisningen inom området för HU:s och Försvarshögskolans gemensamma Mannerheimprofessur, som har till syfte att fördjupa insikterna bland annat i Rysslands strategiska tänkande, samt grunder för användning av militära maktmedel och andra påverkansmedel. Med hjälp av forskningen kan man också ta fram ny information om förändringar i Finlands strategiska verksamhetsmiljö.

- Den allt kyligare relationen mellan väst och Ryssland påverkar redan hela det europeiska säkerhetssystemet. För närvarande gör den sig gällande vid Ukrainas gränser, men Rysslands relation till ett flertal andra grannländer som tidigare var en del av Sovjetunionen är också spänd. I beslutsfattandet innebär det här ett behov av djupgående kunskap om området, samt av experter och akademisk kunskap som grundar sig på långsiktig forskning. Forskningen som berör Finlands intressen har en särskild betydelse för oss, eftersom vi är en nära granne till Ryssland. Ingen annan än vi själva bedriver sådan forskning.

- Utöver nuläget är det bra att kunna blicka längre fram, eftersom situationen antagligen kommer att förändras i något skede: då kommer Ryssland att framträda mer som en positiv möjlighet, säger Markku Kangaspuro, direktör för Alexanderinstitutet.

Betydelsefullt samarbete

Understödsstiftelsen för landsförsvaret, Mannerheim-stiftelsen och stiftelsen Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö har även tidigare donerat medel till Helsingfors universitet. Universitetet har använt avkastningen från tidigare donationer till en permanent Mannerheimprofessur, som inrättades 2017. Professuren har intensifierat den finländska tvärvetenskapliga forskningen om Rysslands säkerhetspolitik.

- Forskningen om Rysslands säkerhetspolitik är högaktuell för närvarande. Att utveckla forskningen långsiktigt, öka den internationella forskningen och att stärka forskningsprogrammet är naturliga mål för den finländska Rysslandskännedomen, som stiftelserna gärna stöder. Det är särskilt fint att stiftelserna har kunnat öka sin genomslagskraft genom att samarbeta och rikta sitt stöd, säger Klaus Ilmonen, juris doktor, vd för Mannerheim-stiftelsen.

- Studenterna intresserar sig för undervisningen om Rysslands säkerhetspolitik och det har varit ett nöje att följa deras process med examensarbetena i det här ämnet, säger Katri Pynnöniemi, Mannerheimprofessor, biträdande professor.

Alexanderinstitutet som verkar i anslutning till Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är ett forskningscentrum med fokus på Ryssland, Eurasien och östra Centraleuropa. Även andra enheter vid bland annat Humanistiska fakulteten samt vid Statsvetenskapliga fakulteten bedriver forskning som rör Ryssland. Universitetets forskare har också ett nära samarbete med Försvarshögskolan.

Försvarsstiftelsernas donation är med i statens motfinansieringskampanj. Universitetet beslutar om hur avkastningen av både donationerna och motfinansieringen som omfattas av det statliga motfinansieringsprogrammet används. Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till ett visst utbildningsområde med ett gåvobrev. Universitetet beslutar mer ingående om hur medlen används för att stödja utbildningsområdet. Läs mer om motfinansieringsprogrammet på universitetets webbplats.

Mer information