Statens motfinansiering 2020-2022
Statens motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020-30.6.2022. Genom att stöda forskning och vetenskap hjälper du oss att bygga en bättre framtid med hjälp av utbildning och forskning.
Ge en gåva

Donera på nätet

Välj "Donera till Helsingfors universitet" som donationsobjekt och betala donationen tryggt och säkert som onlinebetalning. Donationen kan betalas i alla finländska nätbanker och med de flesta kreditkorten på nätet. På nätet kan du göra donationer på högst 20 000 euro.

Donera på nätet.

Donera via bankgiro

Donationen görs via bankgiro. Ange dina kontaktuppgifter och texten ”motfinansiering” samt utbildningsområdet du önskar rikta din donation till i meddelandefältet.

Kontonummer: Nordea IBAN = Fl37 1660 3001 0767 62, BIC: NDEAFIHH

Mottagare: Helsingfors universitet

I meddelandefältet: Motfinansiering samt eventuellt utbildningsrområde, donatorns namn och kontaktuppgifter

Gåvobrevet

Om donationen är på 850 EUR eller mer ber vi er också att fylla i ett gåvobrev. I brevet hittar du de utbildningsområdena till vilka du kan välja att rikta din donation på minst 10 000 euro till.

Ladda ner gåvobrevet (statens motfinansiering).

Det ifyllda gåvobrevet skickas till:

Donatorrelationer

PB 53 (Fabiansgatan 32)

00014 Helsingfors universitet

Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till förmån för ett utbildningsområde

Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till förmån för ett utbildningsområde, till exempel medicin eller agrikultur- och forstvetenskaper.

Vid Helsingfors universitet finns 11 fakulteter som ger examensinriktad högskoleundervisning. Inom ramen för motfinansieringsprogrammet kan donationsmedel riktas till universitetets utbildningsområden.

Utbildningsområdena följer indelningen i statsrådets förordning 1039/2013 och de är placerade vid universitetets fakulteter enligt följande:

  • Agrikultur-forstvetenskaper - agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Humanistiska vetenskaper - humanistiska fakulteten
  • Juridik - juridiska fakulteten
  • Medicin och farmaci - medicinska fakulteten och farmaceutiska fakulteten
  • Naturvetenskaper - matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och bio- och miljövetenskapliga fakulteten
  • Pedagogik och lärarutbildning - pedagogiska fakulteten
  • Psykologi - medicinska fakulteten
  • Samhällsvetenskaper - statsvetenskapliga fakulteten & Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
  • Teologi - teologiska fakulteten
  • Veterinärmedicin - veterinärmedicinska fakulteten

Vidare har universitetet flera fristående institutioner som bedriver forskning i de ovan nämnda utbildningsområdenas ämnen och som ger undervisning med anknytning till utbildningsområdenas examensprogram.

Vanliga frågor

Vad in­ne­bär sta­tens mot­fi­nan­sie­ring?

Statens motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020-30.6.2022. Den sammanlagda statliga motfinansieringen för alla universitet är högst 67 miljoner euro. Den statliga medfinansieringen som ett enskilt universitet beviljas får inte överstiga 11 miljoner euro. På basis av de senaste motfinansieringsprogrammen uppskattar Helsingfors universitet att koefficienten kommer att ligga på ca 0,25-0,5 euro.

Vem beslutar om an­vänd­ning av do­na­tions­me­del?

Beroende på donationsbeloppet och donatorns önskemål styrs donationen antingen till en fond som stöder universitetets strategi och framtid allmänt eller till stöd för ett specifikt utbildningsområde. Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till förmån för ett utbildningsområde, till exempel medicin eller agrikultur- och forstvetenskaper.

Universitetets rektor beslutar om användningen av de donationsmedel som erhåller statens motfinansiering.

Mot­fi­nan­sie­ring­en läggs till i uni­ver­si­te­tets grund­ka­pi­tal

Statlig motfinansiering som baserar sig på privata donationsmedel styrs alltid till Helsingfors universitets grundkapital. Av den statliga motfinansieringsandelen kan universitetet endast använda avkastningen. Själva donationen antingen fonderas eller tas i bruk i sin helhet.

Universitetet placerar grundkapitalet och får en årlig avkastning. Avkastningen används till att stödja projekt som är viktiga för universitetets strategi. Universitetets rektor beslutar om användningen av avkastningen.