Kunskap om insekters beteende hjälper att bekämpa skador inom jord- och skogsbruk

Professor Ian Hardy förbättrar livsmedelssäkerheten och försörjningsberedskapen genom att söka lösningar på skadedjursproblemen inom jordbruket.

Vad forskar du i?

Min forskning kombinerar grundforskning som gäller beteendet hos djur – huvudsakligen insekter – och tillämpning av den i bekämpningen av skadedjur inom jordbruket.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Min forskning om djurens beteende grundar sig rent på mitt eget intresse. Det är oändligt intressant för människor att veta hur djur – inklusive människan – fungerar, till exempel hur de förökar sig och konkurrerar om resurser.

Den mer tillämpade delen av mitt arbete är viktig, eftersom den utvecklar hållbara lösningar för jordens växande befolkning för att stödja livsmedelssäkerheten.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Jag har forskat i de hittills okända delområdena av fortplantningen hos parasitsteklar som lever i samhällen. Hos dessa insekter är fortplantningen förknippad med både samarbete och intressekonflikter. Dominerande honor låter till exempel sina underordnade föröka sig, men de får endast producera döttrar och några söner.

I många länder har parasitsteklar som lever i samhällen också en viktig roll när det gäller att hålla bukt på betydande skogsskadedjur. Därför bidrar förståelsen av deras reproduktionsbiologi till att lösa skadedjursproblem.

Jag har också deltagit i en expertpanel som utarbetade en rapport om de metoder för insektbekämpning som främst används inom det europeiska jordbruket. Detta kan mycket väl vara den viktigaste insatsen i mitt arbete samhälleligt och ekologisk sett.

 

Ian Hardy är professor i jordbruksentomologi vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.