Öppna geodata avslöjar befolkningens dygnsrytmer i huvudstadsregionen

Forskarna vid Digital Geography Lab vid Helsingfors universitet har publicerat öppna geodata som illustrerar hur befolkningens geografiska fördelning varierar i huvudstadsregionen under ett dygn.

En artikel i tidskriften Scientific Data beskriver datasamlingen som baserar sig på data från mobiltelefoner, och hur den producerades.

Själva materialet finns på tjänsten Zenodo, och det visar hur befolkningen fördelar sig per timme över 250 meters statistikrutor i huvudstadsregionen under tiden före coronapandemin. Materialet ger information om var befolkning befinner sig under dygnet och i hur stor grad, vilket är till nytta t.ex. då man planerar tjänster. Materialet är bland de första i hela världen. Så exakta öppna geodata över befolkningens tidsmässiga geografiska fördelning finns inte från många städer i världen. 

Finländska experter på geodata är vana vid att ha tillgång till ett av världens mest detaljerade befolkningsregister. Det blir dock allt vanligare att man behöver information också om hur människor rör sig och deras dygnsrytmer. Bruket av mobiltelefoner har spritt sig till nästan hela befolkningen. Jämfört med data som samlas in av t.ex. sociala medier eller sportappar är geodata som samlats in av mobiloperatörer de som bäst beskriver var befolkningen befinner sig när som helst.

– Sådan dynamisk befolkningsinformation kunde användas t.ex. för att planera trafik, hälsotjänster eller affärsverksamhet, eller för att dirigera räddningsverksamhet, säger Claudia Bergroth som undersökt materialet i sin prisbelönta pro gradu-avhandling. Nu arbetar Bergroth som forskare vid enheten för stadsforskning och -statistik vid Helsingfors stadskansli. 

Man kan grovt dela in lägesdata som mobiloperatörer samlar in i två grupper. Det nätverksbaserade materialet beskriver belastningen på antennerna i nätverket. Data från telefonfunktioner, å sin sida, avslöjar var enskilda SIM-kort befinner sig. Materialet som nu har publicerats baserar sig på nätverksbelastningen.

– Källmaterialet innehåller positionen för varje mobiltelefon, oberoende av om telefonen används aktivt eller inte. Den enorma datasamlingen lagras i regel inte med varje enskild telefons uppgifter, utan materialet aggregeras till närmaste antenn för att säkra användarnas integritetsskydd. Med hjälp av materialet kan man identifiera befolkningens spridning vid en viss tidpunkt, och reda ut befolkningens rumsliga dynamik, säger Matti Manninen, som är doktorandforskare och arbetar vid Elisa som dataanalytiker. 

Materialet som nu publicerats visar hur befolkningen i huvudstadsregionen fördelar sig på 250 meters statistikrutor under alla dygnets timmar. Data för både vanliga vardagar (måndag till torsdag) och veckoslutets dagar finns tillhands. Man har kunnat koppla data som samlats på antennivå till de exakta statistikrutorna genom att utnyttja en rumslig interpolationsmetod som utvecklats tidigare av Olle Järv och Henrikki Tenkanen. Metoden har redan tidigare publicerats öppet och har använts t.ex. i Tallinn (länk till metodbeskrivning).  

Materialet som nu har publicerats visar i detalj i hur stor grad befolkningen rör sig utanför bostadsområdet till arbetscentra eller friluftsområden under dagens lopp. Datasamlingen visar t.ex. att Helsingfors centrum drar till sig mycket folk under dagtid. Å andra sidan finns det också mycket folk i delcentra och bostadsområden. Sådan information om hur befolkningens geografiska fördelning varierar under dagen är till nytta t.ex. då man dirigerar tjänster till sådana områden där människor i verkligheten tillbringar sin tid. Eftersom materialet har producerats före coronapandemin kan man också jämföra med hur människor har ändrat användningen av områdena under pandemin.  

– Sådan information är viktig, t.ex. då vi planerar tjänster. Trots att mobiltelefondata primärt samlas in för att stöda mobiltelefonverksamheten, kan man också använda dem till att förstå och utveckla samhälleliga funktioner. För vetenskapen och transparensen är det särskilt bra att vi kan publicera det dynamiska materialet öppet, och samtidigt beskriva produktionsprocessen, konstaterar professor Tuuli Toivonen.  

Originalartikeln: Bergroth, C., Järv, O., Tenkanen, H., Manninen M. & Toivonen T. (2022) A 24-hour population distribution dataset based on mobile phone data from Helsinki Metropolitan Area, Finland. Scientific Data volume 9, Article number: 39 (2022) https://doi.org/10.1038/s41597-021-01113-4  

Datasamlingen: Zenodo

Digital Geography Lab

Kontaktuppgifter: