Universitetet publicerade sitt första program för hållbarhet och ansvar: ”Kollektivt handlande behövs mer än ord”

Enligt prorektor Tom Böhling har universitetet ett ansvar och en möjlighet att bygga en hållbarare framtid. Påverkan kan ske såväl genom forskning, undervisning som samhällssamverkan, men också genom vardagliga gärningar.

I sin strategi slår universitetet fast att det vill vara en föregångare inom hållbarhet och ansvar. Det långsiktiga målet är att integrera hållbarhet och ansvar i all verksamhet. Bland annat universitetets första program för hållbarhet och ansvar (på finska), som publicerades idag, är ett steg i den här riktningen.

Universitetets hållbarhetsöversikt (på finska), som publicerades samtidigt, innehåller de viktigaste åtgärderna inom hållbarhet och ansvar som genomförts under de senaste åren. Även hållbarhetsöversikten är universitetets första. Både programmet och översikten utkommer på svenska inom de närmaste dagarna.

De nuvarande globala utmaningarnas brådskande natur framhäver betydelsen av samarbete

Universitetet bidrar till en hållbarare framtid genom forskning, undervisning och samhällssamverkan. De vardagliga gärningarna för bättre hållbarhet är också viktiga, eftersom Helsingfors universitet är ett samfund med 40 000 medlemmar och dessutom en stor fastighetsägare. Det nya programmet innehåller ett stort antal åtgärder inom forskning, undervisning, förvaltning och samhällssamverkan.

– Vetenskapens och forskningens betydelse för hela planetens framtid är enorm. Utan forskning kan vi varken gestalta problemen eller lösa dem, och lösningar kräver både grundforskning och tvärvetenskapligt samarbete, framhåller prorektor Tom Böhling.

De nuvarande globala utmaningarnas storlek och brådskande natur framhäver betydelsen av samarbete. Tack vare sina omfattande alumn- och samarbetsnätverk har universiteten stort inflytande världen över. Nu måste kunskapen som produceras vid universiteten utnyttjas i praktiken.

– Våra experter deltar aktivt i samhällsdebatten, och delar med sig av den senaste forskningsbaserade kunskapen till beslutsfattare, medborgare och hela världen i vidare bemärkelse. Vi önskar att alla våra vänner, alumner och partner deltar i arbetet för en hållbarare och ansvarsfullare värld, säger Böhling.

Hållbarhetskurs ger studenter grundläggande kunskap

Universitetet erbjuder alla studenter en hållbarhetskurs, som ger dem färdigheter att uppdatera sin akademiska kompetens med hållbarhetsrelaterad information och kunskap. Det långsiktiga målet för universitetet är att integrera hållbarhet och ansvar till en bestående del av undervisningen.

– Eftersom vi utbildar framtidens opinionsbildare är det viktigt att de har en god uppfattning om utmaningarna som har anknytning till hållbarhet och ansvar och om hur de kan lösas. På så sätt kan de här personerna fatta ansvarsfulla beslut i arbetslivet och privat.

Utöver hållbarhetskursen koordinerar universitetet bland annat nätverket Climate University, som erbjuder avgiftsfria nätkurser, och utvecklar ett program inom ramarna för nätverket Una Europa, som behandlar hållbarhet och utveckling utifrån mikrolärandets principer.

Universitetet vill också påverka genom egna vardagliga gärningar

Listan över målen för universitetets dagliga verksamhet är lång och täcker frågor som gäller såväl  klimatkrisen, biologisk mångfald, jämställdhet, jämlikhet, rättvisa som välbefinnande.

Ett av huvudmålen är att bli koldioxidneutralt till 2030. För att uppnå målet vidtas ett stort antal konkreta åtgärder, till exempel sådana som minskar energiförbrukningen i fastigheterna. Koldioxidneutrala arbetsresor stöds genom att förbättra möjligheterna till cykling och öka antalet laddstationer för elbilar.

Även universitetets placeringsverksamhet ska vara koldioxidneutral till 2030. Ett delmål nåddes redan i slutet av 2020, när placeringsportföljen inte längre innehöll investeringar i fossila bränslen.

Upphandlings- och konkurrensutsättningsprinciperna förnyas med betoning på skälighet, hållbarhet och ansvar. I fråga om jämställdhet och likabehandling ägnar universitetet mer uppmärksamhet åt bland tillgänglighet och icke-diskriminering vid rekryteringar. 

Gemensamt synsätt uppstår genom samarbete

Programmet för hållbarhet och ansvar innehåller de viktigaste målen för 2022–2024.

– Programmet är inte hugget i sten utan anpassas efter samtiden, det vill säga att omvälvande världshändelser kan ändra på tyngdpunkterna. Poängen är att programmet har verklig relevans. Kollektivt handlande behövs mer än ord, understryker Böhling.

Den gemensamma synen på programmets tyngdpunkter har utformats under ett flertal workshoppar och diskussioner vid universitetet. Alla vid universitetet har haft möjlighet att föreslå mål, åtgärder och prioriteringar via en virtuell workshop och ett enkätverktyg. Programmets utkast har dessutom kunnat kommenteras av alla. Arbetet har styrts av universitetets kommitté för hållbarhet och ansvar.

– Utan en gemensam syn är det inte möjligt att genomföra saker. Därför är det viktigt att vi har satt upp våra mål tillsammans. Vi utvecklar också vår organisation och verksamhetskultur för att ytterligare förbättra våra förutsättningar att uppnå målen.

Diskussion i Tankehörnan om universitetets roll i hållbarhetsomställningen

Programmet för hållbarhet och ansvar publiceras onsdagen den 23 mars 2022 kl. 13.00 under en tillställning i Tankehörnan, där universitetens roll i hållbarhetsomställningen kommer att diskuteras mer ingående. Tillställningen kommer också att streamas, och spelas in med finska, svenska och engelska undertexter. Inspelningen publiceras senare på universitetets Youtubekanal.

Läs mer

Universitetets arbete för hållbarhet har sin utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling (på finska). Universitetet har också förbundit sig till Unifis teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Program för hållbarhet och ansvar 2022–2024 (på finska). Programmet publiceras på svenska inom de närmaste dagarna.

Hållbarhetsöversikt (på finska). Översikten publiceras på svenska inom de närmaste dagarna.

Universitetets sidor för hållbarhet och ansvar