Som chef tvingas man leva med sina egna beslut – på gott och ont

Som ung ville Alexander Bargum inte sätta sig ner som vid ett färdigdukat bord i familjeföretaget. Först gjorde han sin egen karriär som advokat.

Släkten Bargum har redan drivit familjeföretaget Algol i 125 år. I början levererade företaget kemikalier, metall och byggmaterial till industrin i Finland.

Med tiden har Algol vuxit till en branschöverskridande koncern med 5–6 dotterbolag i 11 länder. Utöver kemikalieimporten erbjuder företaget i dag många typer av teknik och service för att möta behoven inom industri och hälso- och sjukvård.

Koncernens nuvarande verkställande direktör Alexander Bargum tänkte inte som ung att han skulle inrätta sig i ledningen av familjeföretaget. Vad som helst annat.

– Då ville jag uttryckligen inte utbilda mig till något som skulle ha fört mig direkt hit, berättar Alexander Bargum.

– Det är säkert många med en bakgrund i familjeföretag som på samma sätt vill visa för sig själva och andra att karriären inte serveras färdigt och utan egen ansträngning.

Studier i handelsekonomi kom alltså inte på fråga, så den unge studenten riktade blicken mot Helsingfors universitet. Med sitt studentbetyg kunde Bargum genast börja studera matematik, och vid inträdesproven sållades han ut till nationalekonomi. Följde år kom han in på juridiska fakulteten.

– Jag valde att fokusera på juridiken särskilt för att studier i branschen leder till ett tydligt yrke.

Självständiga studier

Universitetsstudierna motsvarade Bargums förväntningar. På 1990-talet innebar studier i juridik framför allt självständigt arbete. Man läste böcker och tenterade dem.

Det passade Bargum. Han läste disciplinerat och fick tid över också för att aktivera sig i ämnesföreningar. Tack vare det flexibla studieschemat jobbade han också vid sidan av studierna.

– Under hela min studietid arbetade jag samtidigt med olika uppgifter i Hannes Snellman Advokatbyrå. Efter att jag utexaminerats blev det naturligt att jag fortsatte där med företagsjuridik under de följande tio åren, varav de tre sista i egenskap av delägare.

– Numera händer det sällan att folk glider in på sina karriärer via sådana här små, korta anställningar. Praktikantprogrammen vid advokatbyråer och universitetsstudierna överlag är i dag betydligt mer systematiska.

För några år sedan återvände Bargum tillfälligt till universitetet, när han jobbade som mentor i ett projekt för gruppmentorskap.

– Det var väldigt intressant att träffa dagens studerande och känna igen drag i deras förhoppningar och ambitioner. Även om världen och universitetet förändras, gör inte människor det i samma grad.

Ansvar för familjeföretaget

Slutligen blev det ändå så att Alexander Bargums advokatkarriär byttes mot arbete i familjens företag.

– För att ett familjeföretag ska förbli ett familjeföretag måste det någon gång ske en generationsväxling. År 2009 funderade jag och min far Magnus med ett mycket öppet sinne på olika alternativ. Vi konstaterade att det ändå vore fint om en eller flera representanter för familjen hade en aktiv roll i företaget.

Efter olika förberedelser och utomstående utvärderingar blev Alexander år 2012 VD för koncernen.

– Här är jag nu och företaget rullar fortfarande på, så generationsväxlingen torde ha lyckats.

I egenskap av VD för koncernen har Bargum i uppgift att se till helheten, utarbeta en långsiktig strategi och fundera på prioriteringarna. På Algol har han redan hunnit avveckla verksamheten i vissa branscher och genom företagsförvärv investerat i ny verksamhet.

Medan advokatarbete är projektbaserat, innebär koncernledning kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete.

– Även om man också som advokat ibland har inflytande, tycker jag om att jag i det här jobbet får, och måste, fatta alla stora beslut själv.

– Man tvingas leva med sina egna beslut på gott och ont: man ser alltid vad de egna besluten leder till, och det är väldigt utvecklande.

Ledningsarbetet fungerar väl med juristexamen.

– Det man väljer att studera lägger grunden till ens identitet för resten av livet. Det skulle ändå vara bra om vi i Finland var mer öppna för att man kan göra mycket varierande karriärer med olika examina, säger Bargum tankfullt.

– Det finns väldigt många olika uppgifter på allmän nivå inom ledning och organisation, där det bara var en rikedom med folk från olika branscher. Om jag själv hade studerat matematik, eller kanske teologi eller psykologi, skulle jag kunna utföra mitt nuvarande jobb utmärkt väl. Jag skulle helt enkelt göra det med ett lite annat grepp, på ett lite annat sätt.

Bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap

Alla tidigare examens- och utbytesstuderande samt anställda vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 30 000.

Bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets alumnservice.

Bekanta dig med alumnservice