Teo­re­tisk utbildning

Helsingfors universitet använder ett elektroniskt system för administration av teoretiska utbildningar. Även ansökan om att få en kurs godkänd (ansökan om poäng för specialiseringsutbildning) görs genom systemet. Se länken längre ner på sidan.

Ansökan om kurser

 • Den som ordnar utbildning ska på förhand ansöka om godkännande av kurser som kursformad teoretisk utbildning. Ansökan ska lämnas in senast sex veckor före utbildningen (dock senast dagen innan utbildningen börjar). Behandlingen av ansökan med dess olika stadier tar cirka fem–sex veckor.
 • Fakulteterna har gemensamt kommit överens om att man ansöker om godkännande för teoretisk kursformad utbildning på förhand hos den utbildningsenhet som ansvarar för planeringen och genomförandet av kursen.
 • Externa arrangörer ansöker om godkännande hos den närmaste utbildningsenhet som ordnar utbildning i den aktuella specialiteten.
 • Den som ordnar utbildningen förutsätts samla in kursutvärderingar av deltagarna. Utbildningsarrangören ska på begäran överlämna ett sammandrag av kursutvärderingarna och uppgifter om antalet kursdeltagare till fakulteten för utvärdering.
 • Den som ansvarar för planering av utbildningen ska vara minst en specialistläkare eller en läkarförening. Utbildningen kan godkännas som specialiseringsutbildning också för andra specialiteter.
 • En kurs som har godkänts vid en utbildningsenhet godkänns som kursformad teoretisk utbildning vid alla utbildningsenheter.
 • Det är önskvärt att informera om kurser och utbildningstillfällen i god tid i till exempel Duodecims och Finlands Läkarförbunds utbildningskalendrar samt i Läkartidningar.
 • När man ansöker om timmar för den för alla specialiteter gemensamma administrativa utbildningen, väljer man punkten ”Administrativ utbildning för alla specialiteter” (Hallinnollinen koulutus kaikille aloille) på ansökningsblanketten.
 • Om utbildningen är gemensam strålskyddsutbildning för specialiteterna, väljer man punkten Strålskyddsutbildning (Säteilysuojelukoulutus) på blanketten.

När man fyller i ansökningsblanketten ska man beakta följande:

 1. Industrin eller ett företag kan inte ensam vara anordnare av utbildning. Privata företag ska bereda och ordna utbildningen så att en medicinsk instans, såsom ett universitet, en klinik eller en specialitetsförening alltid deltar. Externa ordnare ska tydligt rapportera om samarbete med medicinska instanser (specialläkarkommittén 1.12.2009 6 §).
 2. I utbildningarna bör inlägg av en företrädare för en sponsor (företag) inte förekomma. Inga specialiseringspoäng ges för dessa inlägg.
 3. Det är dessutom önskvärt att handelsnamn eller logor inte syns vid rubriksättning av programmets ämnen och på blanketten.
 4. Alla punkter på ansökningsblanketten ska fyllas i. En responsblankett och ett detaljerat program bifogas till ansökan. I programmet anges även föreläsarnas titel/befattning samt arbetsgivare/el.dyl. affiliation. Eventuella krav på förhandsmaterial och förberedelser beskrivs. Om det är fråga om en större helhet som omfattar uppgifter eller ett förhör, ska aktuell litteratur anges.
 5. Timmar ansöks för de specialiteter som utbildningen gäller. Det är inte önskvärt att utbildningsanordnaren ansöker om timmar för alla möjliga specialiteter, om utbildningen i verkligheten endast gäller en del av specialiteterna.
 6. Utbildningsanordnaren ska beräkna utbildningens längd (=antal timmar som ansöks) så att pauser och sponsorevenemang dras av från utbildningens längd. En föreläsning eller annan utbildningssituation på 45 minuter motsvarar en lektion.
 7. För nätkurser ska webbplatsen och lösenordet för kursen anges så att de ansvarspersoner som utvärderar kursen kan logga in i systemet. Lösenordet kan anges i fältet för tilläggsuppgifter.
 8. När kursen har godkänts som kursformad teoretisk utbildning anges de godkända specialiteterna och antalet timmar elektroniskt till den som gjort ansökan. Ett skriftligt beslut sänds endast på begäran.
 9. I fråga om inre medicin kan man ansöka om timmar för det gemensamma utbildningsavsnittet ELLER den differentierade utbildningen inom inre medicin. Du ska beakta att max. 10 timmar/utbildningstillfälle godkänns för utbildningen i inre medicin (det gemensamma utbildningsavsnittet och den differentierade utbildningen). Utbildningen ska anknyta till viktiga specialiteter inom inre medicin: endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, infektionssjukdomar, kardiologi, nefrologi, reumatologi, allmän inre medicin. Med gemensamt utbildningsavsnitt avses en utbildningsdel som är gemensam för alla specialiteter inom inre medicin, med differentierad utbildning den del på 3 år i (allmän) inre medicin som gör den som specialiserar sig förtrogen med inre medicin.

Observera att den kursformade teoretiska utbildningen för hela det gemensamma utbildningsavsnittet i inre medicin är 30‒40 timmar. Den bör vara mångsidig varför utbildningen inom en enskild specialitet inom inre medicin (kardiologi, infektionssjukdomar, nefrologi, endokrinologi/nutrition/obesitet, reumatologi, hematologi, gastroenterologi) inte kan vara mer än 10 timmar. Andra kurser än sådana som anknyter till dessa specialiteter inom inre medicin godkänns efter övervägande. Du ska specificera om du ansöker om utbildning i inre medicin/gemensamt utbildningsavsnitt eller inre medicin/differentierad.

Bekanta dig med ovanstående anvisningar innan du fyller i blanketten.

Ansökningsblankett (på finska)

Ansökan om godkända kurser
Blankett för kursrespons

Ytterligare information

meilahti-student@helsinki.fi