Sök till medicinska fakulteten
Vid Medicinska fakulteten kan du inom grundutbildningen studera medicin, odontologi, psykologi, logopedi och translationell medicin.

Grundexamina vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är medicine licentiat (ML), odontologie licentiat (OL), filosofie magister (FM) som utexamineras från det internationella magisterprogrammet i translationell medicin samt psykologie kandidat (PsK) och psykologie magister (PsM) och kandidat i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magister (FM) med logopedi som huvudämne.

Målet för grundutbildningen vid Medicinska fakulteten är att ge de studerande färdigheter att söka vetenskaplig information och för kritisk bedömning och tillämpning samt att ge förutsättningar för påbyggnadsstudier. Fakulteten utbildar de studerande till legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården: till läkare, tandläkare, psykologer och talterapeuter.
 
I studierna vid fakulteten tillämpar man olika studentorienterade inlärningsmetoder som kompletterar varandra och man eftersträvar att samordna teori och praktik samt använda situationer som uppkommer vid yrkesmässig praxis som utgångspunkt för undervisningen. Studierna utvecklas aktivt med hjälp av studentresponsen. De studerande har även en central roll i kommittéerna för att utveckla undervisningen.

Ansökning

Vid Medicinska fakulteten kan du inom grundutbildningen studera medicin, odontologi, psykologi, logopedi och translationell medicin.

Utbildningsprogrammen i medicin och odontologi vid Helsingfors universitet är indelade i finskspråkiga och svenskspråkiga studielinjer. Till de svenskspråkiga linjerna antas högst 5 % av det totala antalet antagna till läkar-/tandläkarutbildningen i hela landet. Endast Helsingfors universitet har svenskspråkiga studielinjer för utbildningarna i medicin och odontologi.

Medicinska fakulteten har ingen skild ansökningsguide, eftersom du hittar all information om hur du söker till våra utbildningsprogram antingen på de webbsidor som universitetets ansökningsservice upprätthåller eller på webbplatsen Studieinfo.fi, där även den faktiska ansökan till studier görs. Du kan kontakta Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som gäller antagningen.

Studerande utanför fakulteten har möjlighet att studera som biämnesstuderande, fristående studerande eller studerande med flexibel studierätt (JOO).

Fors­kar­lä­kar­ut­bild­nings­pro­gram­met i grund­ut­bild­ning­en

Forskarläkarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten erbjuder studenter möjligheten att redan efter första året förutom licentiatexamen också börja med ett noga övervakat och handlett forskningsarbete. En del av förstaårets studerande i medicin och odontologi antas varje år till läkarforskningsutbildningen. Studerandena handleds först av två tutorer och en eller två studerandetutorer.
 
De studerande i forskarläkarprogrammet arbetar i forskningsgrupper i tre månader under fem somrar innan de avlägger grundexamen (medicine eller odontologie licentiat). Under de två första somrarna har de studerande en unik chans att medverka i tre till fyra olika forskningsgruppers arbete och bekanta sig med olika forskningsämnen och upplägg.