Studierätt

OBS! Översättning på kommande.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan voi alla kerrotulla tavalla päästä rajoitetusti opiskelemaan hammaslääketieteen, lääketieteen ja logopedian koulutusohjelmien opintoja. Psykologian kandi- ja maisteriohjelmissa ei toistaiseksi myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään uusien, lukuvuonna 2017–2018 aloittavien, koulutusohjelmien opintoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella kansanterveystiedettä sivuaineena.

Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat opiskella opiskella  sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.

Läs mer på Instruktioner för studerande.

Tilläggsuppgifter: meilahti-student@helsinki.fi

Översättning på kommande.

Eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta kos­ke­vat va­lin­ta­pe­rus­teet

Hakuaika lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2018:

kevät 2018: 1.4. - 30.4, kevään haussa haetaan pääasiassa syksyllä suoritettaviin opintoihin

syksy 2018: 1.10-31.10 syksyn haussa haetaan pääasiassa keväällä suoritettaviin opintoihin

Dekaani myöntää suoritusoikeuden.

Erillisten opintojen suoritusoikeudesta perittävä maksu on 15 euroa/opintopiste. Maksu maksetaan päätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla. Kuitti suoritetusta maksusta tulee esittää ko. opetusta antavassa yksikössä ennen opintojen aloittamista. Suoritettua maksua ei palauteta.

Ha­ku­kel­poi­suus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole tai ei ole ollut yliopiston kirjoissa. Suoritusoikeuden saanut henkilö ei voi tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeus rajoittuu vain niihin opintoihin, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty, ja se myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi (erilliset opintojaksot enintään vuodeksi) kerrallaan.

Opinto-oikeutta ei myönnetä, jos vastaavat opinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Eril­li­set opin­not kou­lu­tus­oh­jel­mit­tain

Lääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Lisäksi erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten , jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa tai omassa tiedekunnassa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Hammaslääketieteen koulutusohjelma: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka tarvitsee opinnot ammattipätevyytensä lisäämiseksi tai muussa oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon täydennykseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten koulutusohjelman johtajan esityksestä, jos vastaavia opintoja ei järjestetä kotikorkeakoulussa tai omassa tiedekunnassa. Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät perustelut ja opetuksesta vastaavan yksikön opetusresurssit. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä.

Psykologian kandi- ja maisteriohjelmat: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia. Maisterihaussa voi hakea psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeutta. Oikeuden saatuaan opiskelija voi hakea hyväksilukua osalle jo suoritetuista opinnoista.

Logopedian kandi- ja maisteriohjelmat: Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää logopedian kandiohjelman perusopintoihin (25op). Myös yksittäisille perusopintojen kursseille on mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta. Suoritusoikeutta haetaan lomakkeella, josta ilmenee tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä. Muille logopedian koulutusohjelman kursseille ei ole mahdollista hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta vuoden 2018 hauissa.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma: Toistaiseksi ei myönnetä erillisten opintojen oikeuksia.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta koskeva hakemus

Lisätietoja: meilahti-student@helsinki.fi

Avtalet om flexibel studierätt (JOO) har ingåtts mellan alla universitet i Finland. Avtalet innebär att den studerande kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. Flexibla studier är avgiftsfria. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet. I webbtjänsten JOOPAS hittar du anvisningar om hur man ansöker om flexibel studierätt, information om universitetens utbud av flexibla studier, ansökningstider och ansökningsblanketten, se www.joopas.fi.

En studerande vid Medicinska fakulteten kan på basis av avtalet om flexibel studierätt ansöka om rätt att genomföra studier vid ett annat finländskt universitet. En förutsättning för studierna är att dessa inte kan genomföras vid Helsingfors universitet och att den studerande har för avsikt att inkludera dem i den examen som avläggs vid fakulteten. Måluniversitetet beslutar om beviljandet av rätten på grundval av fakultetens godkännande. Eftersom flexibla studier är avgiftsbelagda för fakulteten godkänner fakulteten dessa studier till en omfattning som högst motsvarar helheten av valfria studier (högst 10 sp i grundexamina).

En studerande vid ett annat finländskt universitet kan på basis av avtalet om flexibel studierätt ansöka om studierätt för ämnen/studieavsnitt som erbjuds biämnesstuderande vid fakulteten. En förutsättning för att bevilja studierätt är att hemuniversitetet har godkänt ansökan. Dekanus beviljar studierätt på basis av utlåtande av professorn i ämnet i fråga eller prefekten. När man beviljar studierätt beaktas undervisningsresurserna och eventuella begränsningar som gäller deltagande i undervisningen.

Ytterligare information: meilahti-student@helsinki.fi

Helsingfors universitet tillämpar ett system för att följa och stödja studiernas framskridande. Etappsystemet har som mål att vara ett stöd i studierna så att de framskrider smidigt. Om studierna verkar dra ut på tiden får de studerande handledning och hjälp men att göra upp en studieplan. 

Från och med den 1.1.2016 slopas Etappuppföljningen för de kommande två åren. För de studerande som för tillfället omfattas av Etappkontrollen avlägsnas anmälningshindret i WebOodi. För studerande som påbörjat sina studier före den 1.8.2005 slopas Etappsystemet helt.

Under åren 2016 och 2017 uppföljs studieframgången fortfarande. Studerande får handledning t.ex. i samband med att de gör upp sin individuella studieplan (ISP) och genom att kontakta dem som erbjuder handledning inom den egna fakulteten, institutionen och läroämnet. Alla enheter inom universitetet har också tillgång till de verktyg som Oodi erbjuder, med hjälp av dessa kan enheterna följa med studenternas framsteg i studierna.

Avbrottet i Etappsystemet under åren 2016 och 2017 inverkar inte på uppföljningen av studieframgången inom studiestödet.

Etappuppföljningen slopas temporärt eftersom studieadministrationen inom Helsingfors universitet, i en situation då resurserna minskar, vill säkra sina grundfunktioner: studenturvalet, stödet till att studierna framskrider och utexamineringen av studerande.

Under åren 2016 och 2017 förnyas universitetets stödtjänster och studiehandledningen som ett led i den organisationsförändring som universitetets administration genomgår. Studieadministrationen utvecklar också nya arbetssätt och –redskap. Med hjälp av dessa kan universitetet i framtiden erbjuda ännu bättre stöd och handledning för alla studerande i fråga om framskridandet av studierna, inte enbart för dem vars studier har dragit ut på tiden. Universitetet vill under de kommande åren skapa en gemensam praxis för studie- och studerandetjänsterna vid alla universitetets enheter.