Ansök om titeln docent

Vem kan beviljas titeln docent
Enligt 89 § i universitetslagen (558/2009) kan ett universitet på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga.

Vem beviljar titeln docent
Titeln docent beviljas enligt 84 § i instruktionen för Helsingfors universitet (8.10.2009) av kanslern på framställning av fakultetsrådet. Alla docenter är docenter vid Helsingfors universitet, inte vid enskilda fakulteter.

Vad medför titeln docent
Enligt 84 § i instruktionen för Helsingfors universitet (8.10.2009) kan en docent medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av lärdomsprov samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Titeln docent medför inte ett anställningsförhållande till universitetet och en docent har därför inte utan särskilt avtal rätt till arvode eller till de förmåner som universitetets anställda har.

Titeln docent är ett behörighetskrav för vissa tjänster vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Docentavtal
En docent som inte är anställd av Helsingfors universitet, men som inom sitt ämnesområde vill arbeta för universitetets bästa och samverka med universitetet kan enligt rektors beslut 214/2010 (13.12.2010) ingå ett docentavtal med den enhet inom universitetet som verkar inom docentens ämnesområde. I avtalet kommer man överens om formerna och villkoren för samarbetet. Avtalet innebär inte att docenten står i ett anställningsförhållande till universitetet, utan att man kommer överens om de förmåner och rättigheter som docenten får när han eller hon deltar i fakultetens eller institutionens verksamhet. Universitetet betalar en ersättning för utfört arbete enligt vad man särskilt har kommit överens om innan undervisningen eller arbetet börjar.

Avtalet ska godkännas av båda parterna. Enhetens chef, som överväger om avtalet är till nytta för enheten, godkänner och undertecknar avtalet. I avtalet ska giltighetstiden anges i antal år. Vardera parten kan också säga upp avtalet före utgångstiden eller parterna kan förnya det efter att det har gått ut.

Titeln docent och avgång med pension
En docent som går i pension kan ingå ett docentavtal. En professor emeritus som vill upprätthålla kontakten till Helsingfors universitet behöver inte ansöka om titeln docent. Enligt rektors beslut 213/2010 och 214/2010 (13.12.2010) kan en professor emeritus ingå ett professorsavtal som till innehållet motsvarar docentavtalet.

Docenturer som har beviljats innan den nya universitetslagen trädde i kraft
Kanslern för Helsingfors universitet har 25.1.2010 beslutat att de docenter vid Helsingfors universitet som har utnämnts innan den nya universitetslagen (558/2009) trädde i kraft beviljas titeln docent. Beslutet gäller dock inte docenturer som har avslutats innan den nya universitetslagen trädde i kraft.

Endast ansökningar som fyllts i enligt anvisningarna och som lämnats in före dagen för inlämnande behandlas vid docentnämndens nästa möte. Bristfälligt ifyllda ansökningar behandlas inte.

Samtliga handlingar skickas till paivi.sinisalo(at)helsinki.fi.

Medicinska fakulteten ber den sökande att lämna in följande handlingar som sparats enligt anvisningen nedan.

1. Ansökningsblankett 
Ansökningsblanketten ska vara undertecknad.

2. Curriculum vitae och examensbevis
Cv:t ska vara 1–2 sidor långt. Kopior av examensbevis över grundexamen, doktorsexamen och tjänsteintyg ska bifogas. Cv:t ska innehålla uppgifter om kunskaperna i det andra inhemska språket (svenska för finskspråkiga och finska för svenskspråkiga). Om språkkunskaperna inte framgår av examensbeviset, ska en kopia av ett språkintyg bifogas till ansökan. En sökande som inte är finländsk medborgare ska också bifoga en kopia av passets namnsida.

3. Publikationsförteckning 
Fakulteten har vid sina möten 29.10.1982 och 5.2.1985 beslutat följande om publikationsförteckningen:
”Docentens uppgift är akademisk och i bedömningen av den sökandes kompetens ska fokus i huvudsak ligga på kvaliteten och omfattningen av de vetenskapliga publikationerna. Beslut om den sökandes kompetens fattas av fakultetsrådet. Därför är det viktigt att alla medlemmar av fakulteten har möjlighet att sätta sig in i den sökandes vetenskapliga meriter och inte fattar sitt beslut endast på grundval av de sakkunnigas utlåtanden.”

Fakulteten förutsätter att den sökande grupperar sina publikationer enligt följande:

A. Delpublikationer som ingår i doktorsavhandlingen
B. Andra originalartiklar
C. En originalartikel är en artikel vars väsentliga innehåll är forskningsresultat som inte har publicerats i andra artiklar och som har publicerats i en internationell vetenskaplig skriftserie med referentgranskning. Manuskript som har godkänts för publicering (in press) kan tas med i publikationsförteckningen med anteckningen "godkänd för publicering”. Det slutgiltiga meddelandet om att artikeln har godkänts ska i detta fall bifogas. Manuskript som har lämnats in för publicering och bedömning eller som är under arbete ska inte tas med i publikationsförteckningen.
D. Originalartiklar i vetenskapliga samlingsverk eller artiklar i tryckta konferenspublikationer. Detta gäller inte sammandrag vars antal man endast anger.
E. Fallbeskrivningar i internationella publikationsserier med referentgranskning
F. Översikter och ledare i internationella vetenskapliga tidskrifter och läroböcker
G. Originalartiklar och översikter i finländska publikationsserier med referentgranskning
H. Populärvetenskapliga artiklar
I. Webbresurser.

Den sökandes namn ska skrivas med fet stil eller understreckas i publikationsförteckningen. Publikationsförteckningen ska skrivas enligt Vancouver-systemet (t.ex. Wilson DH, Thyson WT: Artikelns namn. Am J Clin Patol 1991; 29:762-770).

Ange också efter varje publikation:

  1. Impact factor för publikationsserien
  2. Seriens ordningstal bland publikationerna på området
  3. Ange hur många gånger det i litteraturen refereras till publikationen.

Informationen fås från Campusbiblioteket Terkko i Mejlans.

Web of Science

Endast sådana Open access-publikationer där man har använt ett referee-system, betraktas som originalpublikationer, och bedöms från fall till fall. Den sökande ska även själv evaluera sin erfarenhet av publiceringsprocessen och markera open access-publikationerna i sin publikationsförteckning genom att skriva ”Open Access” i slutet av referensen med fet stil. Docentnämnden fäster särskild vikt vid huruvida sådana publikationer kan anses vara originalpublikationer i samband med bedömningen av ansökan. Vid självevaluering kan bl.a. följande källor användas:

Scholarly Open Access
Scholarly Open Access Individual journals

Den sökande ska anteckna i publikationsförteckningen om han eller hon i publikationen är en jämställd författare med den första skribenten, dvs. alltså i ”equal contribution”-ställning.

Den vetenskapliga produktionen ska visa att den sökande har gjort en självständig forskarkarriär och att han eller hon fortsättningsvis aktivt bedriver forskning. Det är viktigt att den sökande står som första, andra eller sista författare i de viktigaste publikationerna inom hans eller hennes forskningsområde. I bedömningen av publikationerna fäster man vikt framförallt vid kvaliteten, med beaktande också av det medicinska området, och vid artiklar eller manuskript som har godkänts för publicering i internationella skriftserier med referentgranskning. I allmänhet uppgår antalet publikationer av den här typen till minst 20. Fallbeskrivningar räknas i regel inte som originalartiklar.  

4. Publikationsförteckning över 20 valda publikationer

5. En fritt formulerad redogörelse för området för forskningen och för de egna forskningsinsatserna (högst två sidor)

6. En redogörelse för den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen
Enligt fakultetsrådets beslut 23.2.1999 beaktas inhemsk eller utländsk forskarutbildning, kurser, deltagande i inhemska eller utländska vetenskapliga konferenser på området och andra motsvarande meriter. Att den sökande har fått konkurrensutsatt forskningsfinansiering visar också att han eller hon har förmåga att bedriva självständig forskning och räknas som merit.

7. Pedagogiska meriter

  • Redogör för de pedagogiska meriterna med hjälp av fakultetens blankett för kartläggning av pedagogiska meriter
  • Bifoga en redogörelse för de kurser som du har deltagit i till din ansökan.

En docent ska enligt 89 § i universitetslagen (558/2009) ha god undervisningsförmåga. Vid Medicinska fakulteten gäller att den sökande visar god undervisningsförmåga i första hand med pedagogiska teoristudier omfattande minst fem studiepoäng eller minst två års erfarenhet av undervisning på heltid (det rekommenderas att man söker till pedagogisk utbildning innan man lämnar in ansökan). Man kan också visa sin undervisningsförmåga på annat sätt, och i det fallet bedömer docentnämnden om den är tillräcklig enligt fakultetens matris för bedömning av undervisningsförmågan.

Den sökande förväntas aktivt delta i utbildningen av yngre forskare och i handledning av forskning. Som meriter inom forskarutbildning kan användas handledning av avhandlingar som ingår i de fördjupade studierna eller pro gradu-avhandlingar. Vidare beaktas kvaliteten på publikationerna hos de doktorander som den sökande handleder samt de doktorandkurser som han eller hon har ordnat.

Enligt dekanus beslut 22.3.2011 fungerar docentnämnden som pedagogisk nämnd i samband med ansökningar om titeln docent. Vid behov ber docentnämnden om ett utlåtande om de pedagogiska meriterna av fakultetens pedagogiska nämnd.

8. Undervisningsprov 
Av sökande krävs ett undervisningsprov, som kan vara en föreläsning eller ett liknande undervisningstillfälle. I praktiken sker det vanligen efter att ansökan om titeln docent har lämnats in. Ämnet för undervisningsprovet ska ligga inom området för den sökta docenturen och tidpunkten ska ligga tillräckligt nära ansökningsdatumet. Docentnämnden kan ta ställning till om en sökandes tidigare undervisningsprov från ett annat sammanhang kan godkännas. Om provföreläsningen hölls vid ett annat universitet krävs alltid en ny föreläsning. Efter att docentnämnden har fått meddelandet om vitsordet för undervisningsprovet, ger nämnden ett utlåtande om den sökandes pedagogiska meriter till fakultetsrådet.

9. Intyg över klinisk tjänstgöring
Enligt fakultetsrådets beslut 25.11.1986 krävs det av den som ansöker om titeln docent inom ett kliniskt område minst två års tjänstgöring som senior läkare efter specialistläkarexamen eller specialisttandläkarexamen. Som senior kan läkaren arbeta som klinisk lärare, universitetslektor, specialistläkare, avdelningsläkare, avdelningsöverläkare, biträdande överläkare, specialisttandläkare, avdelningstandläkare eller i motsvarande uppgifter. Till ansökan ska bifogas ett intyg över att den sökande har fullgjort den kliniska tjänstgöringen.

10. Förslag till ämnesområde för docenturen och till sakkunniga av det aktuella områdets professor
Området för docenturen ska i regel vara ett av de ämnesområden som redan tidigare har fastställts för en docentur eller en professur. En förteckning över dessa finns på fakultetens webbplats. Om professorn vill föreslå ett nytt ämnesområde, ska det motiveras tydligt i förslaget till sakkunniga. Vid Helsingfors universitet kan samma person inte vara docent på två olika områden. Det är möjligt att en docent byter ämnesområde eller att två områden slås ihop. Fakultetsrådet fattar beslut i ärendet.

Ytterligare information ges av paivi.sinisalo(at)helsinki.fi, tel. 02 941 26411.

Docentnämnden bereder ärenden för fakultetsrådet som gäller behörighetsvillkor för docentur och granskar docenturansökningar och förslag till sakkunniga innan fakultetsrådets behandling. Docentnämnden fungerar som fakultetens pedagogiska nämnd och ger ett utlåtande om undervisningsförmågan hos den som ansöker om docentur.

Möte

1.9.2020    lämna in ansökning 14.8.2020 

1.12.2020 lämna in ansökning  13.11.2020

 

  • Ordförande, professor Tero Kivelä tero.kivela(at)hus.fi
  • Sekreterare, personalspecialist Päivi Sinisalo, paivi.sinisalo(at)helsinki.fi

Behandling av docenturansökan vid fakulteten

Ansökan behandlas först av docentnämnden. Ifall nämnden förordar ansökan, föredras ärendet i fakultetsrådet.

Docentnämnden kan också låta bli att förorda en ansökan. Meddelande om detta och motiveringen till beslutet sänds till den sökande. Docentnämnden ger samtidigt också anvisningar om hur ansökan borde kompletteras. Om den sökande önskar, kan han eller hon meddela att ärendet ska föredras trots att docentnämndens förordande saknas, varefter föredraganden för ärendet till fakultetsrådet för beslutsfattande. Om den sökande inte önskar att ärendet föredras i fakultetsrådet, förfaller det tills den sökande har lämnat in en kompletterad ansökan för behandling i docentnämnden.  

Fakultetsrådet fattar beslut om de sakkunniga, varefter fakultetskansliet sänder ansökningsdokumenten och publikationerna till de sakkunniga. Efter att ha fått de sakkunnigas utlåtanden och utlåtandet om de pedagogiska meriterna gör fakultetsrådet en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent.