Utmaningen 100 arter

Lär dig känna igen insekter, svampar och växter! Utmaningen går ut på att identifiera minst 100 arter av organismgrupperna växter, insekter eller svampar under år 2024. Utmaningen lämpar sig bra både för nybörjare och mer erfarna naturkännare. Att samla in artdata är ett roligt sätt att utöka sin egen artkännedom och röra sig mer i naturen.

I Finland finns över 24 000 insektarter, drygt 5 500 svamparter och över 4 200 växtarter. Det är möjligt att delta i utmaningen för en eller flera organismgrupper (100 arter per organismgrupp). Av alla organismgrupper finns det exempellistor som omfattar 150 arter. Listorna kan användas som hjälpmedel för observationerna. Bilder av och bakgrundsmaterial om arterna publiceras i inlärningsmiljön Pinkka och i utmaningens sociala mediekanaler. De arter som finns med på listorna valdes ut eftersom de är lätta att upptäckta i olika livsmiljöer i Finland. Du kan delta i utmaningen via resultattjänsten 100 arter, där du kan se dina egna och andra deltagares framsteg. Du kan även registrera observationer av arter som inte finns med på listorna. Om du vill kan du även registrera dina observationer i Artdatacentrets portal Laji.fi eller i appen iNaturalist.

Målet med utmaningen 100 arter är att inspirera finländarna att iaktta naturen. I Finland samlas artdata huvudsakligen in med hjälp av medborgarforskning. Observationsdata som samlats in under en lång tid ger värdefull information om förändringar i organismernas förekomst och utbredning och om hur olika miljöförändringar påverkar den biologiska mångfalden.

Idén till projektet härstammar från BirdLife Finlands utmaning att identifiera 100 fågelarter och Entomologiska föreningen i Finlands motsvarande utmaning att känna igen 100 insektarter. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

Hur deltar jag i utmaningen?
  1. Registrera dig i resultattjänsten 100 arter. 
  2. Välj den organismgrupp som du vill anta utmaningen för (t.ex. Kasvihaaste 2024). 
  3. Anmäl ditt deltagande genom att ange en ny signatur. Du kan också ange en observationsplats om du vill (en registrerad användare kan skapa flera deltagande signaturer). 
  4. Gå till den signatur du vill registrera en observation för och klicka på artnamnet i listan. Du kan söka efter arter (som inte finns i listan) genom att använda sökfältet.
  5. Spara observationen.
Organismgrupper som omfattas av utmaningen

På listan över insekter i utmaningen 100 arter finns arter från 14 ordningar. De flesta av arterna är vanliga, men bland dem finns också några mer ovanliga nordliga arter. 

Insektutmaningen har utformats i samarbete med Entomologiska föreningen i Finland.

De arter som finns med på växtlistan i utmaningen 100 arter valdes ut eftersom de är lätta att känna igen och förekommer i olika livsmiljöer i Finland. De flesta av arterna är vanliga, men med på listan finns även några mer ovanliga arter som har anpassat sig till särskilda miljöer. 

Obs! Det är svårt att identifiera maskrosor på artnivå och därför finns de på utmaningens växtlista på släktnivå (Taraxacum). Det räcker att observera en av arterna som ingår i släktet.

På listan över svampar i utmaningen 100 arter finns ungefär 150 arter som förekommer i olika miljöer. Här finns till exempel olika livsformer av lamellsvampar, soppar, tickor och lavar. 

Obs! Vissa svampar är svåra att identifiera på artnivå och kan därför finnas på listan på släktnivå eller som artgrupp. Exempel på sådana är skägglavar (Usnea) och tegelsoppar (Leccinum versipelle group). I sådana fall räcker det att observera vilken art som helst som hör till gruppen i fråga.

Rapportera din observation hos Artdatacentret

Genom att spara dina observationer hos Artdatacentret hjälper du forskare, myndigheter och andra naturentusiaster. Med hjälp av uppföljningsmaterial som samlats in under en lång tid är det möjligt att undersöka organismernas förekomst och utbredning och hur olika miljöförändringar påverkar den biologiska mångfalden.

Är du en mer erfaren artkännare? Bekanta dig med uppföljningen Kompletta listor.