Fågeluppföljning och ringmärkning

Växlingar i rikligheten och förekomsten av fågelbestånden utreds genom uppföljningar med fokus på olika årstider. Fågeluppföljningen och ringmärkningen producerar information som behövs för artskydd och är central för samhället.

Fågeluppföljningen producerar material för forskningsbehov. Insamlingen av materialet baserar sig nästan helt på frivilliga fågelskådares arbetsinsats. Uppföljningarna är också avgörande när beslut om artskydd fattas.

Ringmärkning av fåglar

Ringmärkning är ett hjälpmedel för forskning om hur fåglarna flyttar. Ringmärkningen ger information om olika fågelarters flyttrutter, var de rastar och övervintrar och hur snabbt de flyttar.  Ringmärkning bidrar också med information om bland annat fåglarnas ålder, dödlighet, dödsorsaker, trohet i fråga om födelseort, hemort och parbildning, årliga beståndsfluktuationer, individernas fekunditet, ärftligheten av egenskaper, flockarnas sociala rangordning och fågelindividernas revirbeteende.

Deltagande i uppföljningarna

Alla som känner fåglar tillräckligt väl och följer anvisningarna kan delta i uppföljningarna. Kravnivåerna för uppföljningarna varierar och de beskrivs i samband med de olika uppföljningsformerna.

Vinterfågeltaxeringen upprepas genom att inventera en standardrutt 1–3 gånger per vinter. Utifrån resultaten utreds vinterfåglarnas utbredning och riklighet.

  • Rutterna för vinterfågeltaxeringen och resultaten av dem kan läsas på webbplatsen Laji.fi.

 

Den som deltar i uppföljningen av utfodringsplatser följer med matgästerna vid sin utfodringsplats och antecknar sina observationer under hela vintersäsongen. 

  • Alla fågelmatare som känner till de vanligaste vinterfåglarna och vinterdäggdjuren kan delta i observationen av utfodringsplatser.
  • Uppgifterna sparas i Lintulauta på webbplatsen Lintuvaara.

Sjöfågeltaxeringen görs två gånger på våren. På det sättet får vi information om variationer i rikligheten av sjöfågelpar som placerar sig för att häcka. Taxering av sjöfåglar är enkelt och passar alla som känner till sjöfåglar.

  • Existerande upptagna och lediga taxeringspunkter listas på webbplatsen Laji.fi.

I bokortet antecknar du uppgifter om ett fågelbo som du hittat. Ange hur många ägg eller ungar du såg i fågelns bo.

  • Med hjälp av bokorten samlas information om fåglarnas häckningstider, kullarnas storlek och häckningsresultaten i olika livsmiljöer, i olika delar av landet och på olika häckningsplatser.
  • Uppgifterna registreras på webbplatsen Lintuvaara. 

Linjetaxeringar av fasta standardrutter ger snabbt en representativ bild av områdets bestånd av häckfåglar. Taxeringen görs under fåglarnas bästa sångtid, tidigt på morgonen i juni. Fåglarna inventeras längs med en cirka sex kilometer lång linje. Nätverket av fasta standardrutter täcker hela Finland med 25 kilometers mellanrum.

Punkttaxeringsrutter är en lättare uppföljningsform som innebär att du observerar fåglar under fem minuter på tjugo punkter som du själv väljer ut. Du kan röra dig mellan punkterna till exempel till fots, med cykel eller med bil.

 

Uppföljning av rovfåglar

Uppföljningen av rovfåglar är en långtidsundersökning vars mål är att följa utvecklingen av bestånden av hökfåglar och ugglor, och samla uppgifterna om de årliga häckningsresultaten och boplatserna. Ringmärkarna av rovfåglar samlar dessa uppgifter i samband med att de kontrollerar boen.

Uppföljningen av rovfåglar inleddes 1982. Den långa tidsseriens uppgifter om beståndsutvecklingen hos hökfåglar och ugglor spelar en central roll vid bedömningen av arternas hotstatus och behov av skydd. Det insamlade materialet visar att beståndet av många av våra rovfåglar är på nedgång. Rovfåglarna är viktiga indikatorer för hur vår miljö mår. Rovfåglarna befinner sig i toppen av näringskedjorna och är krävande i fråga om sina häckningsplatser, vilket gör att miljöförändringar snabbt reflekteras i bestånden av just rovfåglar.

Rapporten om uppföljningen av rovfåglar publiceras årligen i årsboken Linnut som förläggs av BirdLife Finland.

Ringmärkarnas blanketter för uppföljning av rovfåglar (på finska)

 

Uppföljning av fiskgjusar

Uppföljningen av fiskgjusar samlar uppgifterna om koloniseringen av boplatser och de årliga häckningsresultaten. De som ringmärker fiskgjusar och kontrollerar deras bon granskar årligen cirka 2 000 fiskgjusebon. Målet är att granska alla bon som lämpar sig för häckning. Rapporten om uppföljningen av fiskgjusar publiceras vartannat år i årsboken Linnut som förläggs av BirdLife Finland. 

Kommunspecifika granskningsuppgifter 
Ringmärkarnas blanketter för uppföljning av fiskgjusar

 

 

Satellituppföljningar och andra positioneringsundersökningar

Satellitsändare och annan modern positioneringsutrustning ger detaljerad information om fågelindividers flyttningsavstånd, övervintringsplatser, fångstområden och om hur stora deras revir är. Luomus bedriver forskningssamarbete i många undersökningar som gäller positioneringen av fåglar.

Fågelatlas

Fågelatlasen som undersöker utbredningen av Finlands häckfåglar har genomförts tre gånger; åren 1974–79, 1986–89 och 2006–2010.

Finlands fjärde fågelatlas genomförs åren 2022–2025, läs mer bakom länken.

Kom med!

Om du är intresserad av att delta, kontakta fågeluppföljningen linnustonseuranta@luomus.fi

Postadress
Fågeluppföljningen
Naturhistoriska centralmuseet
PB 17 (Norra Järnvägsgatan 13)
00014 Helsingfors universitet