Uppföljning och ringmärkning av fladdermöss

Fladdermöss spelar en betydande roll i ekosystemen i egenskap av nattliga insektätare, men vi vet fortfarande rätt lite om deras liv. Eftersom fladdermössen förökar sig långsamt och lever länge är det viktigt att skydda dem. Information om förekomsten och rikligheten av fladdermöss samlas in på olika sätt. Alla fladdermöss som förekommer i vårt land är strikt skyddade, och den aktuella uppföljningsinformationen hjälper att skydda arterna.
Fladdermusuppföljningar

Fladdermöss följs upp på flera olika sätt. Övervintrande fladdermöss räknas vid sina hibernationsställen, medan man sommartid kan samla information om arternas förekomst genom att observera fladdermössens läten. Vid uppföljning under sommaren används ultraljudsdetektorer, eftersom fladdermössens höga ekolodsljud överskrider människans hörbarhetsområde. Observationen kan vara aktiv eller passiv, antingen så att observatören gör den medan hen rör sig eller så att utrustning lämnas i terrängen. Med hjälp av det insamlade akustiska materialet erhålls observationsdata om fladdermössens aktivitet och förändringar i den, men inte om antalet individer. Långsiktig observation hjälper att upptäcka förändringar i förekomsten av arterna. Du kan delta i sommaruppföljningen som frivillig.

Uppföljning av övervintringsplatser

I den här uppföljningen räknas fladdermöss som ligger i dvala vid sina övervintringsställen, för att få information om förändringar i arterna och rikligheten av dem. Lämpliga objekt är typiskt sett olika grottor, källare och andra underjordiska konstruktioner där förhållandena är svala och fuktiga vintern igenom. Många fladdermöss övervintrar på ställen där det är svårt om inte omöjligt att upptäcka dem. Fladdermössen får inte störas, så beräkningen ska göras så snabbt som möjligt. Uppföljning har länge gjorts på samma områden i synnerhet i Sydöstra Finland, där cirka hundra objekt kontrolleras årligen. Beräkningen förutsätter kunskaper i artidentifiering, och vanligtvis deltar erfarna frivilliga.

Akustisk uppföljning på permanenta ställen (stationsprojektet)

Information om fladdermusarternas förekomst och aktivitet samlas in genom akustisk uppföljning som fortsätter sommarsäsongen igenom i samarbete med universitetens forskningsstationer. I uppföljningen deltar tio stationer eller andra ställen runtom i Finland. Materialet samlas in med hjälp av inspelningsapparater som placeras i terrängen, och som stationerna underhåller. 

Uppföljning som görs av frivilliga

Förändringar som sker i förekomsten och rikligheten av fladdermusarter undersöks i frivilliguppföljningen med hjälp av små apparater som placeras i terrängen periodvis under sommarsäsongen. De frivilliga får låna inspelningsapparaterna från Luomus, som tar hand om behandlingen av materialet. Målet är att samla in omfattande material från olika håll i Finland.

Ringmärkning av fladdermöss

Att fånga och ringmärka fladdermöss kräver tillstånd och anknyter vanligtvis till forsknings- eller utredningsprojekt. Om de individuellt märkta djuren insamlas data om ålder, rörelser och platstrohet. Sett till antal sker ringmärkning av fladdermöss i mycket mindre skala än ringmärkning av fåglar. Årligen ringmärks vanligtvis mindre än 250 individer. Sammanlagt har lite mer än 5 200 fladdermöss ringmärkts sedan år 2004.

Du kan bli ringmärkare genom att skriva en tentamen, att öva dig i behandling av fladdermöss under övervakning av en erfaren ringmärkare och att göra upp en forskningsplan för ringmärkningsprojektet för den tillståndsansökan som ska lämnas till NTM-centralen. Alla som ringmärker fladdermöss ska också ha gällande rabiesvaccination. 

Ringmärkningstentamina ordnas årligen enligt behov.

Om du tänker ringmärka fladdermöss ska du kontakta planeraren som ansvarar för koordineringen av uppföljningar och ringmärkningar av fladdermöss.