Kontaktuppgifter

Naturhistoriska centralmuseet Luomus har en teamorganisation. Luomus har fem enheter – utöver Enheten för publika aktiviteter och Enheten för biodiversitetsinformatik finns Zoologiska enheten, Botaniska och mykologiska enheten och Geovetenskapliga enheten, som ansvarar för forskningen och samlingarna inom respektive område.
Ledningen

Direktör: Paula Kankaanpää
Ledningsassistent: Alisa Hiltunen

Adressen:
Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors

Postadressen:
PL17, 00014 Helsingfors Universitet

Besöksmålens kundtjänst

Naturhistoriska museet
Telefon till kassan 02941 28800, under museets öppettider.

Kajsaniemi botaniska trädgård
Telefon till kassan 02941 24455, under växthusens öppettider.   

Gumtäkt botaniska trädgård
Telefon till kassan 02941 28870, under trädgårdens öppettider.

Allmänna förfrågningar om och respons på Luomus besöksmål:
luonnontieteellinenmuseo@helsinki.fi

Enheten för publika aktiviteter

Enheten för publika aktiviteter ansvarar för planeringen och genomförandet av Luomus vetenskaps- och miljöfostrande verksamhet i samarbete med organisationens innehållsexperter. Enheten ansvarar för den verksamhet vid Luomus som betjänar eller riktar sig till allmänheten: museiutställningar, de botaniska trädgårdarnas publika aktiviteter, guidning, evenemangsproduktion, marknadsföring och kundservice.

Adressen:
Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors

Postadressen:
PL17, 00014 Helsingfors Universitet

Enhetsdirektör: Sanna Vuori
Ansvarig för servicen: Laura Sandholm
Koordinator för marknadsföring: Salla Mehtälä

Teamet har till uppgift att hålla Luomus besöksmål öppna, sälja biljetter och ge kundbetjäning i olika kanaler. Teamet ansvarar för kundernas säkerhet och trivsel, ger information till kunderna i kassan och i utställningslokalerna, samt ser till att lokalerna är rena och att den teknik som används i kundutrymmena fungerar. Kundbetjäningsteamet deltar i service och underhåll av utställningarna och de allmänna utrymmena samt i anordnandet av evenemang. I växthusen i Kajsaniemi ansvarar teamet utöver för biljettförsäljningen också för den lilla butiken.

Teamledare: Laura Sandholm

Teamet ansvarar i nära samarbete med de andra teamen för planering och genomförande av innehåll som riktar sig till Luomus besökare. Teamet ansvarar för följande uppgifter: planering och genomförande av Naturhistoriska museets utställningar och underhåll av dem, de botaniska trädgårdarnas innehåll för besökare, kurering av externa växlande utställningar, planering av innehållet för Luomus guidningsutbud, utbildning av guider och samordning och utveckling av guidningsverksamheten, Luomus publikevenemang samt marknadsföring av Luomus och dess besöksmål.

Teamledare: Sanna Vuori

Teamet består av kunniga guider som på Luomus besöksmål genomför pedagogiskt planerade guidningar skräddarsydda för olika målgrupper.

Teamledare: Sari Siipola

Zoologiska enheten

Zoologiska enheten ansvarar för Luomus zoologiska samlingar och deras underhåll, för prepareringen av samlingsföremål samt för forskning och undervisning om ryggradsdjur och ryggradslösa djur. Enheten ansvarar också för uppföljningsundersökningar av Finlands fågel- och fladdermusbestånd, och koordinerar ringmärkningsverksamheten i Finland.

Adressen:
Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors

Postadressen:
PL17, 00014 Helsingfors Universitet

EnhetsdirektörPasi Sihvonen

Show more info

Teamet ansvarar för skötseln av museets vetenskapliga samlingar av både ryggradsdjur och ryggradslösa djur, med undantag av insekter. Metazoateamet deltar också i utvecklingen och driften av Finlands Artdatacenter för samma organismgrupper, ger konservatorsutbildning inom det naturvetenskapliga området, samt ger undervisning på universitetsnivå och verkar som expert och samhällspåverkare inom sitt område.

Forskningen teamet bedriver behandlar bland annat fåglarnas, fiskarnas, kräftdjurens, musslornas och spindlarnas systematik och utbredningshistoria, fladdermössens utbredning och biologi samt biodiversitetsforskningens metoder och teori. Den konserveringsverkstad som ingår i teamet konserverar och preparerar ryggradsdjur för de vetenskapliga samlingarna och museets utställningar. 

Chef för samlingarna: Hanna Laakkonen 

Teamet ansvarar för insektssamlingarnas underhåll, utvidgning, låneverksamhet och digitalisering. Entomologiska teamet deltar också i utvecklingen och driften av Finlands Artdatacenter för insekternas del, samt ger undervisning på universitetsnivå och verkar som expert och samhällspåverkare inom sitt område.

Till teamet hör forskare, doktorander, teknisk personal och pensionerade forskare. Forskningen är mångsidig och behandlar bland annat insekternas taxonomi, systematik, paleontologi, hotade ställning och deras mångfald och förändringar i den. Grupper som undersöks är bland annat mottfjärilar av släktet Crambus, blomflugor, svampflugor, samt fjärilars utvecklingshistoria.

Teamledare: Heidi Viljanen 

Teamet ansvarar för att organisera uppföljningsundersökningar av Finlands fågel- och fladdermusbestånd och informera om resultaten, deltar i utvecklingen och driften av Finlands Artdatacenter för sitt materials del, bedriver forskning i anslutning till uppföljningarna, samt ger undervisning på universitetsnivå och verkar som expert och samhällspåverkare inom sitt område, i synnerhet i samarbete med miljöförvaltningen.

Ringmärkningsbyrån, som ingår i Artövervakningsteamet, koordinerar ringmärkningen av fåglar i vårt land. Till byråns uppgifter hör bland annat att upprätthålla olika dataregister, välja och utbilda ringmärkare samt kontrollera kvaliteten på ringmärkarnas arbete. Byråns centrala uppgift är att sköta om informationsutbytet både inom landet och internationellt och att upprätthålla kontakten till ringmärkare, upphittare av ringar, utländska ringmärkningscentraler, EURING (European Union for Bird Ringing), forskare som använder materialet, myndigheter, medier och allmänheten. Ringmärkningsbyrån främjar forskning genom att publicera sammandrag och analyser av ringmärknings- och fyndmaterial.

Teamledare: Jari Valkama

Luomus DNA-laboratorium är utrustat med högklassiga instrument som lämpar sig för genetisk forskning. I laboratoriet finns arbetsutrymme för såväl DNA-isolering som arbete med pre- och post-PCR. Det finns också ett separat renrum, som är reserverat särskilt för behandling av historiskt material. 

Laboratorierna är öppna för universitetets personal och samarbetspartner, och vi erbjuder även utbildning på begäran.

Botaniska och mykologiska enheten

Botaniska och mykologiska enheten ansvarar för upprätthållandet av kärlväxt-, alg-, moss-, lav- och svampsamlingarna och forskningen och undervisningen i samband med dessa samlingar, samt gör kartläggningar av utbredningen av Finlands kärlväxter och arbetar med deras namnbestånd. Enheten sköter också om Kajsaniemi och Gumtäkt botaniska trädgårdar och ansvarar för utrotningshotade vildväxters fröbanksverksamhet.

Adressen: 
Växtmuseet och Kajsaniemi botaniska trädgård:
Unionsgatan 44 / Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsingfors

Gumtäkt botaniska trädgård:
Jyrängöntie 2, 00560 Helsingfors

Postadressen: 
PL 7, 00014 Helsingfors Universiteet

EnhetsdirektörMarko Hyvärinen

Show more info

Växtteamet ansvarar för herbariesamlingarna av kärlväxter (1,8 miljoner exemplar) och alger (ca 22 000 exemplar) och bedriver forskning om dessa organismgrupper, inklusive klassificering och namnforskning, samt deltar i kartläggningen av deras utbredning i Finland och Europa. Teamet ansvarar också för det vetenskapliga innehållet i de botaniska trädgårdarnas samlingar av levande växter och samlingarna i fröbanken.

Teamet har ett omfattande samarbetsnätverk som består av yrkesmänniskor och amatörer, och teamets produktion används i stor utsträckning både inom vetenskaplig forskning och för tillämpliga behov. Forskningen fokuserar på kärlväxternas taxonomi och systematik samt ekologi och naturvårdsbiologi.

Teamledare: Henry Väre

Teamet ansvarar för svamp- och mossamlingarna, forskar i dessa grupper och kartlägger deras utbredning, ger undervisning på universitetsnivå och verkar som expert och samhällspåverkare inom sitt område. Teamet ansvarar för mossamlingarna som består av cirka 700 000 exemplar och som tillhör de fem största i världen. Teamet ansvarar också för svampsamlingarna som består av en miljon exemplar. Hälften av svamparna är lavar, vilket innebär att lavsamlingen hör till de allra största i världen. Forskningsprojekten fokuserar på molekylär fylogeni, taxonomi och ekologi. Utvärdering av hur hotade mossor och svampar är och olika guideboksprojekt är också en viktig del av teamets verksamhet.

Teamledare: Tuula Niskanen

Trädgårdsteamet sköter den vetenskapliga samlingen av levande växter i Kajsaniemi och Gumtäkt botaniska trädgård. Till teamets mångsidiga uppgifter hör bland annat att odla växter för forskning och undervisning, skydda utrotningshotade vilda arter i trädgårdssamlingarna och delta i att skapa tjänster för allmänheten.

Teamledare: Pertti Pehkonen

Geovetenskapliga enheten

Geovetenskapliga enheten ansvarar för Luomus mineral-, sten- och fossilsamlingar, deras underhåll och den forskning som anknyter till dessa samlingar och området, ger undervisning på universitetsnivå och gör dateringar på beställning och för forskningsbehov.

Besöksadresser
Dateringslaboratoriet: Campus Gumtäkt, Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsingfors
Geologi: Gumtäkt botaniska trädgård, Jyrängöntie 2, 00560 Helsingfors

Postadresser:
Dateringslaboratoriet: PL 64, 00014 Helsingfors Universiteet
Geologi: PL 44, 00014 Helsingfors Universiteet

EnhetsdirektörMarkku Oinonen

Show more info

Dateringsteamet har tre huvuduppgifter: radiokolanalyser, luminiscensdateringar och stabila isotopanalyser.

Teamet deltar aktivt i forskning och erbjuder kommersiella dateringstjänster. Dateringsteamets verksamhet är mycket mångvetenskapligt och teamet har många samarbetspartner i Finland och övriga världen.

Teamledare: Laura Arppe

Geologiska teamet ansvarar för mineral-, sten- och fossilsamlingarna och forskar inom geologi och paleontologi. Teamet ger undervisning på universitetsnivå inom sitt område och tillhandahåller expertkunskap och populärvetenskaplig kunskap för samhället och allmänheten.

Teamledare: Arto Luttinen

Enheten för biodiversitetsinformatik

Enheten för biodiversitetsinformatik erbjuder informationstekniska tjänster för informationshantering och digitalisering av samlingar. Utöver Luomus egna forskare betjänar enheten också ett omfattande nätverk av intressentgrupper inom ramen för Finlands Artdatacenter.

Enheten samarbetar med alla naturvetenskapliga museer och betydande institutioner och myndigheter i Finland som behandlar artdata. Vi utvecklar också tjänster för naturintresserade privatpersoner och uppföljningsundersökningar. Enheten deltar i internationella nätverk för biodiversitetsinformatik och deras verksamhet.

Adressen:
Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors

Postadressen:
PL17, 00014 Helsingfors Universitet

Artdatacenter återkoppling: 
helpdesk@laji.fi

Enhetsdirektör: Matti Sahla
Forskningsdirektör: Atte Moilanen

Show more info

Artdatateamet ansvarar för Finlands Artdatacentrals intressentrelationer, fungerar som länk mellan artdatacentralen och de andra enheterna och teamen inom Luomus, planerar tjänster som behövs för hanteringen av artdata, ansvarar för artdatainnehållet och dess kvalitet i artdatacentralen, säkerställer att data är enhetliga till formen, främjar tillsammans med ICT-teamet datas användbarhet, bistår ICT-teamet i artdatacentralens datahantering, upprätthåller och publicerar Finlands nationella artlista, underhåller den it-utrustning som finns i Luomus besöksmål, fungerar som artdatacentralens helpdesk och ansvarar i samarbete med Universitetsservicen för artdatacentralens kommunikation.

Teamledare: Tea von Bonsdorff-Salminen

ICT-teamet ansvarar för utvecklingen och driften av Luomus och Finlands Artdatacentrals datasystem, underhåller verktyg för hantering av namnbestånd, främjar tillgängligheten till och samanvändning av data om artbestånd, ansvarar i samarbete med Digitaliseringsteamet för att det material som blir till vid digitaliseringen av samlingarna så snabbt som möjligt överförs till Finlands Artdatacentrals portal för att kunna användas där, deltar i det nationella och internationella nätverkssamarbetet inom sitt område, ansvarar i samarbete med Universitetsservicen för den tekniska utvecklingen och driften av Luomus webbplats, samt ansvarar för kontakten med universitetets IT-center. ICT-teamet består av experter inom mjukvarubranschen.

Teamledare: Esko Piirainen (På ledighet)

Kontakt: ict@luomus.fi

Digitaliseringsteamet ansvarar för digitaliseringen av Luomus vetenskapliga samlingar och digitaliserar samlingarna i samarbete med de team som ansvarar för dem, stöder ICT-teamet i att överföra det material som blir till vid digitaliseringen av samlingarna till Finlands Artdatacentrals portal för att användas där, sörjer för att resurserna för digitalisering används effektivt och ändamålsenligt, i syfte att så snabbt som möjligt uppnå målet att digitalisera alla samlingar, följer den internationella utvecklingen inom sitt område och deltar i nationella och internationella digitaliseringsprojekt. Många medlemmar i Digitaliseringsteamet arbetar också inom något annat team vid de zoologiska eller botaniska enheterna.

Teamledare: Anne Koivunen

Vår forskning fokuserar på naturvård och stöd av beslut om skydd och markanvändning som främjar bevarande av naturen. Vi utvecklar verktyg för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald i samarbete med nationella och internationella forskningspartner. Vi har också tätt samarbete med aktörer inom den finländska miljöförvaltningen, i syfte att försäkra att beslut om naturen och naturvård ska basera sig på forskning i så hög grad som möjligt.