IT-centret är en separat institution vid Helsingfors universitet. Centret har en direktion som är tillsatt av rektorn. Centret är indelat i informationsadministration och IT-tjänster.

Organisation från och med den 1 augusti 2016:

IT-cent­rets or­ga­ni­sa­tion

Informationsadministration

Informationsadministrationen svarar för styrningen och strategin inom förvaltningsområdet. Den leds av informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo. Informationsadministrationen ansvarar för att ställa upp IT-arkitekturer och standarder, ingå ramavtal för upphandling, universitetets centraliserade datasäkerhetstjänster och IT-områdets strategiska planering och följer med utvecklingen av tjänster, volymen och kostnaderna inom området.

IT-tjänster

IT-tjänster svarar för IT-tjänster som produceras centraliserat och på servicecenter på campus. Enheten leds av IT-servicedirektör Eija Heiskanen. Servicecheferna svarar för sina egna tjänster. Serviceproduktionen delas in i fyra underenheter:

Teknologiservicen ansvarar för underhåll av telefon- och webbinfrastrukturen, produktionsunderhåll av databaser, system i anslutning till användaradministration, webbtjänster, datatrafik, lagringsutrymmestjänster, tekniskt dataskydd och arrangemang för centraliserat underhåll av arbetsstationer.

Datatekniklösningarna betjänar i första hand enheterna vid universitetet. Den ansvarar bland annat för stöd och koordinering för datasystemprojekt och -anskaffningar, förvaltning av IT-centrets projektportfölj, applikationsutveckling samt kvalitetsarbete och koordinering av verksamhetsutvecklingen. Underenheten ansvarar även för stöd för undervisning och forskning, videotjänster samt enhetens kommunikation.

Centraliserat stöd betjänar i första hand användarkunder. Det svarar för rådgivningstjänster, program och arbetsstationstjänsten.
 

 

Direktion

Direktionen utvecklar under ledning av ordföranden och i samarbete med informationsförvaltningsdirektören IT-centrets verksamhet som en helhet i enlighet med universitets operativa och ekonomiska mål samt universitetets strategi och IT-centrets målprogram. Direktionen behandlar IT-centrets målprogram samt personalplanen och budgeten som ingår i den. Dessutom kan informationsförvaltningsdirektören hänskjuta andra viktiga och vittgående ärenden till direktionen för avgörande.

Prorektor Jouko Väänänen, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
It-specialist Mikko Alasaari, IT-center (representant av personalen)
Dekanus Jouni Hirvonen, farmaceutiska fakulteten
Förvaltningsdirektör  Esa Hämäläinen, vice ordförande
Utvecklingschef Päivi Karimäki-Suvanto, centrumcampus
Enhetsdirektör Marja Kylämä, Finlands Akademi
Professor Kirsti Lonka, beteendevetenskapliga fakulteten
HuK Piia-Leena Heikkilä (representant av HYY)
Dekanus Risto Renkonen, medicinska fakulteten
Informationsförvaltningsdirektör Tuomo Rintamäki, Metropolia
Förvaltningsservicedirektör Antti Savolainen, centralförvaltningen
Dekanus Marketta Sipi, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Overbibliotekarie Kimmo Tuominen, Helsingfors universitets bibliotek
Prodekanus Esko Ukkonen, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo som föredragande och Merja Eklin som sekreterare.

Ledargrupp

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo
IT-servicedirektör Eija Heiskanen
Dataadministrationchef Merja Eklin
Datasystemchef Minna Harjuniemi
Datasystemchef Jukka Hienola
Datasystemchef Timo Kauramäki
Datasystemchef Teo Kirkinen
Datasystemchef Mika Kivilompolo
Förvaltningschef Anne-Mari Sund
It-specialist Yvonne Kivi (sekreterare)