Bekanta dig med IT-centret

IT-centret är en separat institution vid Helsingfors universitet som centraliserat tillhandahåller största delen av universitetets gemensamma IT-tjänster. Enheten leds av informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo. Enheten sysselsätter cirka 190 personer med olika stöd- och expertuppgifter.
Informationsförvaltningsdirektör
Organisation

Tutustu organisaatiokaavioomme.

Informationstekniktjänsterna vid Helsingfors universitet produceras centraliserat på IT-centret samt decentraliserat på fakulteterna och institutionerna. För den strategiska styrningen, tillsynen och datasäkerheten finns en separat IT-administrationsenhet inom centralförvaltningen.

Enheten är en del av rektorskansliet och leds av informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo, som samtidigt är direktör för hela IT-området.

In­for­ma­tions­ad­mi­nist­ra­tio­nens upp­gif­ter

 • att leda verksamhetsfältet, ställa upp mål samt följa upp verksamhetens resultat och kostnaderna
 • att sköta den strategiska planeringen, att ställa och publicera informationstekniska standarder och instruktioner
 • att stödja universitetets rektor och annan högre ledning inom IT-relaterade frågor
 • att utveckla IT-arkitekturen inom universitetet
 • att ansvara för de centraliserade upphandlingsavtalen inom IT, som centraliserade campuslicensupphandling för programvara
 • att leda och styra datasäkerhetsverksamheten vid universitetet
 • att samordna interna IT-utbildningar och avtal
 • IT-relaterat samarbete med andra universitet och undervisningsministeriet

IT-tjänster svarar för IT-tjänster som produceras centraliserat och på campus. Enheten leds av IT-servicedirektör Eija Heiskanen. Servicecheferna ansvarar för tjänsterna inom sitt ansvarsområde.

Serviceproduktionen är indelad i tre underenheter:

 

 • Teknologitjänsterna ansvarar för IT-infrastrukturen och administrationen och utvecklingen av de centrala plattformstjänsterna. Hit hör tjänster i maskinsalarna, datatrafik, informationshantering (databaser, datalager, systemintegration, rapporteringssystem), samarbets- och kommunikationstjänster (t.ex. www, intranet, e-post), användaradministration och arbetsstationstjänster. Enheten ansvarar också för hanteringen av teknologiarkitekturen och det tekniska dataskyddet och har särskilt hand om stödet för forskningen samt utvecklar de IT-tjänster som forskningen behöver.
   
 • IT-lösningarna stöder i huvudsak universitetets enheter. Enheten ansvarar för stöd och samordning av IT-projekt och IT-anskaffningar, applikationsutveckling, systemtjänster, administration och den tekniska utvecklingen av SAP-systemen, videotjänster, stöd för undervisningen och hanteringen av IT-centrets projektportfölj. Den ansvarar också för enhetens kommunikation och produktionen av IT-relaterade anvisningar. Dessutom ser den till administrationen av kundrelationer och tjänstehanteringen samt kvalitetsarbetet.
   
 • Kundsupport betjänar särskilt användarkunderna. Det ansvarar för Helpdesk som erbjuder universitetets medarbetare stöd och råd när det gäller anskaffningar i anslutning till arbetsstationerna (utrustning och program) och närstödet på campus

 

 

Direktionen utvecklar under ledning av ordföranden och i samarbete med informationsförvaltningsdirektören IT-centrets verksamhet som en helhet i enlighet med universitets operativa och ekonomiska mål samt universitetets strategi och IT-centrets målprogram. Direktionen behandlar IT-centrets målprogram samt personalplanen och budgeten som ingår i den. Dessutom kan informationsförvaltningsdirektören hänskjuta andra viktiga och vittgående ärenden till direktionen för avgörande.

Direktion 1.4.2022–31.3.2026

Kai Nordlund, prorektor, professor, ordförande

Biträdande dekanus för forskning från medicinska fakulteten från och med den 1 maj 2022

Sasu Tarkoma, dekanus, professor, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Jaakko Kangasjärvi, dekanus, professor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Marjaana Seppänen, dekanus, Statsvetenskapliga fakulteten

Marjo Berglund,  kvestor, Universitetsservicen

Ritva Dammert, utvecklingsdirektör, Universitetsservicen

Kati Kettunen, direktör, universitetsservicen

Leo Pyymäki, utvecklingschef, Universitetsservicen

Pälvi Kaiponen, servicedirektör, Helsingfors Universitets bibliotek

Toni Jokinen, it-specialist, Centret för informationsteknologi

Jasmin Siltavirta, studerande, Studentkåren vid Helsingfors universitet (1.4.2022–31.3.2024)

Christa Winqvist, informationsförvaltningsdirektör, Aalto-universitetet

Pekka Kähkipuro, informationsförvaltningsdirektör, Tammerfors universitet

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo som föredragande och Jukka Lippu som sekreterare.

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo

IT-servicedirektör Eija Heiskanen

Dataadministrationchef Petteri Holopainen

Datasystemchef Minna Harjuniemi

Datasystemchef Jukka Hienola

Datasäkerhetschef Kenneth Kahri

Datasystemchef Petteri Hemmilä

Datasystemchef Teo Kirkinen

Datasystemchef Mika Kivilompolo

Datasystemchef Mari Nurmi

Förvaltningschef Anne-Mari Sund

IT-specialist Yvonne Kivi (sihteeri)