Växelverkan mellan jordsystem och atmosfär

Atmosfären står i nära växelverkan med resten av jordsystemen inklusive biosfären, hydrosfären, kryosfären och litosfären, samt med urbana områden och samhällen på en tidsskala som sträcker sig från sekunder till årtusenden.

Förändringar i en av dessa komponenter överförs direkt eller indirekt till de andra komponenterna via intrikat sammanlänkade processer och återkopplingar. På senare år har vetenskaplig forskning påtalat den nära kopplingen mellan reaktiva gaser, drivhusgaser och atmosfärens aerosolpartiklar via fysiska, kemiska och biologiska processer som sker i atmosfären och biosfären, och i gränssnittet mellan dem. Potentialen hos biosfärens processers att påverka strålningspådrivningen har också fått mycket uppmärksamhet inom forskningen. Mänsklig och social verksamhet, som globalisering, urbanisering, teknologier för konversion av energi, lagstiftning för utsläppskontroll, ändringar i markanvändning, samt olika naturliga återkopplingsmekanismer i biosfär och atmosfär, har haft enorm inverkan på de komplicerade kopplingarna mellan atmosfäraerosoler, spårgaser, drivhusgaser, luftkvalitet och klimat. INAR-teamet är banbrytare inom forskning om jordsystemets växelverkan med atmosfären, och kärnan i vår metod är COntinental Biosphere-Aerosol-Cloud-Climate) Aerosol-Cloud-Climate)-återkopplingsslingorna som kombinerar den primära bruttoproduktionen av växtligheten med aerosolbelastning och antalet molndroppskoncentrationer i atmosfären. Därmed är COBACC-återkopplingen ett brett ramverk som förenar mänskliga aktiviteter, den kontinentala biosfären och förändringar i klimatförhållandena. Vi har producerat den första kvantitativa uppskattningen av denna återkoppling lokalt, och vi siktar på att producera en kvantitativ uppskattning av COBACC för de boreala och arktiska klimatregionerna först, och slutligen globalt.

Forskargrupper