Klimatförändringen

Atmosfären står i nära växelverkan med resten av jordsystemen inklusive biosfären, hydrosfären, kryosfären och litosfären, samt med urbana områden och samhällen på en tidsskala som sträcker sig från sekunder till årtusenden.

Förändringar i en av dessa komponenter överförs direkt eller indirekt till de andra komponenterna via intrikat sammanlänkade processer och återkopplingar. På senare år har vetenskaplig forskning påtalat den nära kopplingen mellan reaktiva gaser, drivhusgaser och atmosfärens aerosolpartiklar via fysiska, kemiska och biologiska processer som sker i atmosfären och biosfären, och i gränssnittet mellan dem. Potentialen hos biosfärens processers att påverka strålningspådrivningen har också fått mycket uppmärksamhet inom forskningen. Vår framgång baserar sig på en djup insikt om mångskaliga processer, vilket kräver att man kombinerar mångvetenskapligt teoretiskt arbete med empiriska mätningar, utveckling av apparatur och mångskalig modellering. Denna insikt på processnivå är stommen till våra två primära vetenskapliga fokusområden för tillfället: COBACC (COntinental Biosphere-Aerosol-Cloud-Climate) återkopplingshypotesen om klimatförändringen och en infallsvinkel till luftkvalitet som beaktar multipla luftförorenare. COBACC-återkopplingen kan ses som ett brett ramverk som förenar mänskliga aktiviteter, den kontinentala biosfären och förändringar i klimatförhållandena.

Forskargrupper