Forskning

Vårt primära vetenskapliga mål är att beräkna återkopplingen mellan atmosfäriska processer, luftkvalitet och biosfärens funktioner under förändringar i klimatet. För att kunna göra detta skall vi:

 

  1. Utreda och kvantifiera de huvudsakliga återkopplingarna och forceringsmekanismerna i växelverkan mellan aerosoler, moln, nederbörd, biosfär-atmosfär och kryosfär-atmosfär.
  2. Utveckla, förädla och utnyttja de senaste mätningsteknikerna och modelleringsverktygen, på en skala från kvantumkemi till globala observationer och modeller av jordsystem.
  3. Skapa en djup och kvantitativ förståelse av den roll atmosfärklusters och aerosolpartiklar spelar inom lokala och globala biogeokemiska vatten-, kol-, sulfa- och nitrogencykler, och deras koppling till atmosfärkemin och luftkvaliteten, samt
  4. Integrera resultaten på en regional och global skala för att förstå jordsystemen.

Vårt mångvetenskapliga forskarteam omfattar 260 forskare som arbetar inom fysik, kemi, skogsvetenskap, meteorologi och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet. INAR leder flaggskeppet Atmosphere and Climate Competence Center (besök flaggskeppet ACCCs webbsite). Vårt arbete baserar sig på ett nätverk av fältstationer (se infrastruktur) som producerar omfattande data på lång sikt över atmosfäregenskaper och fluktuationer inom ekologiska massor i olika typers miljöer och regioner, inklusive arktiska, boreala och tropiska ekosystem, fjärranalys av fokuserade experiment och modellering för att förstå de observerade mönstren.