Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Ett brett spektrum av vetenskapsområden, allt från stamcellsforskning till kyrkohistoria, finns representerat vid Helsingfors universitet. Arbetsformerna och forskningssätten varierar enligt vetenskapsområde. Gemensamt för alla våra doktorandprogram är de högklassiga forskningsmiljöerna som stöder den egna vetenskapsgrenens forskning samt universitetets satsningar på utbildning.
Var bedrivs avhandlingsforskning?

Kärnan i Helsingfors universitets doktorsutbildning ligger i de mångsidiga doktorandprogrammen. Varje doktorand ingår i något av universitetets doktorandprogram och avlägger sin examen i enlighet med doktorandprogrammets gemensamma undervisningsplan.

  • Samarbetsmöjligheter som en del av en tvärvetenskaplig gemenskap av unga forskare
  • Gemenskap och kamratstöd över vetenskapsgränserna
  • Flexibla undervisningsplaner möjliggör individuell planering

Forskarskolan vid Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram. Forskarskolan koordinerar verksamheten i doktorandprogrammen samt arrangerar gemensam undervisning inom forskningsetik och överförbara färdigheter för alla doktorander.

Universitetets fakulteter övervakar examenskvaliteten och beviljar examina. Om rätten att avlägga doktorsexamen ansöks alltid genom ett doktorandprogram. I samma doktorandprogram kan det finnas doktorander från flera olika fakulteter.

Vad består en doktorsexamen av?

En doktorsexamen består av en avhandling och studier som stöder forskningsarbetet. Om du jobbar heltid är det möjligt att avlägga din doktorsexamen på fyra år.

Examens tonvikt ligger alltid på avhandlingsforskningen. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling som består av flera vetenskapliga publikationer som behandlar samma problemkomplex samt ett sammandrag av dessa. Varje år premieras särskilt förtjänstfulla doktorsavhandlingar.

De 40 studiepoäng som utöver avhandlingen ingår i examen planeras flexibelt så att de stöder doktorandens framtidsplaner på bästa möjliga sätt. En individuellt utformad examen gör det möjligt att utveckla den egna expertisen i önskad riktning.

Handledningen

I början av avhandlingsforskningen bygger den nya doktoranden tillsammans med sina handledare upp ett forskningssätt som passar personen ifråga. Varje doktorand har rätt att få högklassig och kunnig handledning.

Doktoranden har alltid minst en handledare som stöttar doktoranden i hens forskning. För att kunna erbjuda tillräckligt med stöd finns det oftast minst två handledare.

Du kan bekanta dig med Helsingfors universitets avhandlingshandledare i universitetets forskningsportal. I portalen kan du söka upp personer till exempel genom att använda nyckelord med anknytning till din forskning. Observera dock att portalen listar alla forskare vid Helsingfors universitet – inklusive personer som för närvarande är doktorander och som alltså inte kan vara handledare.

Har du redan valt doktorandprogram? Mer information om handledarna i de olika doktorandprogrammen samt kriterier för handledningen hittar du på doktorandprogrammens webbplatser.

Uppföljningsgrupper

Som ytterligare stöd i avhandlingsarbetet utses en uppföljningsgrupp för varje doktorand. Gruppen har som uppgift att följa upp hur arbetet med avhandlingen framskrider och bevaka kvaliteten på handledningen samt stötta den unga forskaren i hens karriärplanering. I början av doktorsstudierna samlar varje doktorand med hjälp av sina handledare en egen uppföljningsgrupp.

Vill du veta mer? Läs mer om det praktiska kring avhandlingshandledningen och uppföljningsgrupperna vid Helsingfors universitet i Studietjänsten.

Tillsammans med stöd av forskarsamhället

Doktoranderna är en viktig del av Helsingfors universitets forskarsamhälle. Den viktigaste och närmaste gemenskapen utgörs av handledarna, övriga forskare inom det egna vetenskapsområdet eller den egna forskargruppen samt andra doktorander i det egna doktorandprogrammet. Enheten Stöd för doktorsutbildningen erbjuder stöd och råd på alla campus.

Doktorander har också andra möjligheter att hitta en gemenskap och bygga nätverk:

  • Föreningen Doktorander vid Helsingfors universitet  (HYVÄT rf) är en organisation för doktoranderna. Organisationen bevakar doktorandernas intressen vid universitetet samt erbjuder doktorander olika aktiviteter både vid universitetet och på fritiden.
  • Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) bevakar studenternas intressen vid universitet, stöttar föreningsverksamhet, arrangerar olika evenemang samt erbjuder medlemsförmåner och service för medlemmarna. Det är frivilligt för doktorander att ansluta sig till studentkåren.
  • UniBuddy är ett program för internationella forskare som anländer till Helsingfors. Programmet erbjuder den utländska forskaren en egen UniBuddy som under den första terminen hjälper hen att lära känna universitetet och staden samt hur det är att leva i Finland. Frivilliga vid universitet ställer upp för uppdraget som Buddy.

Personliga möten är viktiga för gemenskapen. Helsingfors universitet och dess forskargemenskap är också aktiva online. Genom att följa universitetets kanaler på sociala medier hänger du med i vad som händer vid universitetet.

Du kanske också är intresserad av