Undervisning vid farmaseutiska fakulteten

I samtliga farmaceutiska utbildningsprogram stöds ditt lärande av mångsidiga och engagerande undervisningsmetoder som grundar sig i universitetspedagogisk forskning. I undervisningsinnehållet kombineras de senaste forskningsrönen inom vetenskapsområdet med den starka arbetslivskopplingen på utbildningsområdet.
Studierna är knutna till arbetslivet

Farmacistudierna är stadigt förankrade i arbetslivet. I studierna kombineras viktiga arbetslivsfärdigheter med gedigen sakkunskap inom vetenskapsområdet Kompetensmålen för utbildningsprogrammen för farmaceut- och provisorexamen har ställts med beaktande av arbetslivets kompetenskrav och i samarbete med representanter för arbetslivet.

I studierna beaktas det omfattande farmaceutiska arbetsfältet inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsutvecklingen. Studierna ger dig färdigheter att arbeta med mycket mångsidiga arbetsuppgifter. Till examen hör praktik i ett apotek eller sjukhusapotek. Under den valfria praktiken har du möjlighet att bekanta dig med arbete i läkemedelsbranschens övriga sektorer.

Forskarlinjen förbereder dig för fortsatta vetenskapliga studier främst inom läkemedelsforskning.

Principerna för hållbar utveckling centrala i undervisningen

Som farmacistudent går du också i bräschen för att trygga principerna för hållbar utveckling och för att beakta miljöperspektivet genom ett läkemedels hela livscykel. Farmaceutiska fakulteten eftersträvar att miljöperspektivet ska beaktas i undervisningen och forskningen. Läs mer om förnyelseprocessen bakom fakultetens undervisning i den finskspråkiga publikationen Generation Green – Ympäristönäkökulmat mukaan farmasian ja lääketieteen koulutukseen.

Fakulteten kommer att få världens första professur i hållbar utveckling. Studenterna får ta del av gedigna praktiska yrkesfärdigheter inom farmaci. Dessa kombineras med högklassig forskningskompetens och djup förståelse för hållbar utveckling.

 

Internationell vetenskap och undervisningsgemenskap

Den internationella aspekten är en naturlig del av studierna och utbytesstudier är en möjlighet värd att uppleva. Farmaceutiska fakulteten har ett internationellt undervisningssamarbete och du kommer alldeles säkert att få användning av dina färdigheter i engelska.

Vårt internationella magisterprogram Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety erbjuder en examen helt på engelska.

Pedagogisk forskning och utveckling av undervisningen

Vid Farmaceutiska fakulteten bedrivs entusiastiskt högkvalitativ pedagogisk forskning som stöder lärandet och utvecklar undervisningen. I kollegiet ingår medlemmar från Helsingfors universitets uppskattade Lärarakademi  och pedagogisk utbildning värderas högt. Fakulteten samarbetar i nätverk med de pedagogiska universitetslektorerna och enheten för universitetspedagogik (HYPE).

Studenterna deltar aktivt i att utveckla undervisningen vid Farmaceutiska fakulteten. Till de viktiga konkreta resultaten av samarbetet hör till och med nya studieperioder. Ett exempel på detta är utvecklingen av webbkursen "Turvallinen lääkehoitoprosessi sairaalassa" (på finska).

När det gäller utvecklingsprojekten är fakulteten ofta en föregångare som används som modell för resten av universitetet. Vid Farmaceutiska fakulteten har man exempelvis utvecklat en kompetensbaserad temamodell som används i studierna för farmaceutexamen. Det digitala språnget i undervisningen har introducerat AR- och VR-lärmiljöer som stöttar lärandet. Vid utbildningsprogrammen har vi gjort satsningar på studenthandledning och vi värnar om att studenterna ska förkovra sig och växa i sin roll som experter. 

Digitala lärmiljöer

Vid Farmaceutiska fakulteten satsar vi på mångsidig utveckling av undervisningens digitala sidor. En viktig målsättning är att stötta lärandet med hjälp av (digital) växelverkan och göra lärandet tillgängligt på ett nytt sätt. I det farmaceutiska digitala språnget har vi nyfiket utvecklat de virtuella undervisningsmetoderna vid fakulteten, såsom AR-/VR-teknologi  och 360-material. Vi har också undersökt vilka effekter nya digitala undervisningsmetoder har på fakultetens studenters lärande.

Med hjälp av digitala inlärningsmiljöer kan studenterna enkelt få tillgång också till sådana lokaler som det finns begränsade möjligheter att besöka under studierna. En sådan lokal är exempelvis de rena rum som används vid läkemedelstillverkning och där man övar på att göra sjukhusläkemedel i användbart skick. Digital undervisning uppfyller också principerna för hållbar utveckling. Där beaktas säkerheten för miljön och studenten samtidigt som man gör materialinbesparingar. I undervisningen och under studieperioderna används ett brett spektrum av olika nätundervisningsmetoder och nätpedagogik.

Goda arbetsutsikter på det farmaceutiska fältet

Läkemedel utvecklas hela tiden och det finns behov av läkemedelsbehandlingar både nu och i framtiden, så arbetsutsikterna ser mycket goda ut inom farmacin, både nationellt och internationellt.

Utexaminerade farmaceuter och provisorer är uppskattade arbetstagare inom patient- och kundarbetet vid apotek eller sjukhusapotek. Provisorerna jobbar också som apotekare.

Det finns mångsidiga arbetsmöjligheter på det farmaceutiska området. Du kan arbeta med krävande expertuppgifter vid en myndighet, till exempel med försäljningslov för läkemedel eller med läkemedelssäkerhet. Du kan också arbeta inom läkemedelsindustrin eller med mångsidiga uppdrag inom läkemedelspartihandeln, allt från kvalitetsgranskning till läkemedelsforskning. Mer information om var farmaceuter och provisorer placerar sig i arbetslivet finns på webbplatsen för utbildningsprogrammet för farmaceut- och provisorexamen.

Utexaminerade från det internationella magisterprogrammet arbetar med forsknings- och expertuppdrag främst inom läkemedelsutvecklingen. Läs mer på  magisterprogrammets webbplats.