Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildningen inom apoteks- och sjukhusfarmaci och specialiseringsutbildningen i industriell farmaci erbjuder provisorer och farmaceuter en utmärkt möjlighet att utveckla sin expertis, karriär och arbetsgemenskap.

Farmaceutisk specialkompetens möjliggör rationell läkemedelsbehandling och sakkunnig verksamhet vid apoteken, i social-, hälso- och sjukvården, inom läkemedelsindustrin, vid partiaffärerna och myndigheterna. 

En specialiseringsutbildning är en långsiktig utbildningsform som förnyar och kompletterar traditionell fortbildning och erbjuder farmaceutiska proffs i arbetslivet kompetens som främjar deras yrkesmässiga utveckling och specialisering.

Specialiseringsutbuildning
Hurdan undervisning erbjuds i specialiseringsutbildningen?

Undervisningen vid Helsingfors universitet är forskningsbaserad, vilket påverkar den praktiska undervisningen på många sätt. Lärarna är forskare som känner sitt vetenskapsområde väl och undervisar i ämnen som de själva forskar i.

Specialiseringsutbildningarna tar avstamp i arbetslivet

Lärandet under specialiseringsutbildningarna sker i den egna arbetsgemenskapen, vilket stöttar både studenternas ökade yrkesmässiga sakkunskap och arbetsgemenskapen.

Innehållet i specialiseringsutbildningarna planeras i samarbete med representanter för arbetslivet. Utbildningarna koordineras av ett nationellt samarbetsnätverk med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt de universitet som ordnar utbildningarna. I varje utbildning finns det också en styrgrupp som består av arbetslivsrepresentanter och studentrepresentanter. Lärarna under studieperioderna är experter på sitt område.

Experter från arbetslivet är också handledare för studenternas lärdomsprovsprojekt, eftersom de besitter viktig kompetens som behövs för att utveckla forskningen inom området. På det här sättet ser man också till att forskningen är relevant, aktuell och kan utnyttjas omedelbart.

Med hjälp av studentrespons utvecklas utbildningen

Studenterna inom de farmaceutiska specialiseringsutbildningarna ger respons på hur studieperioderna genomförts och på hur studenternas och arbetsgemenskapernas kompetens har breddats. Responsen används för att utveckla studieperioderna och utbildningarna. Studenterna får också veta hur responsen används.

”Med i bagaget fick jag en arbetsbeskrivningsförändring, bättre yrkesmässig självkänsla, metoder för att lösa läkemedelsutmaningar och hitta information samt en bra start på ett bättre utvecklat multiprofessionellt samarbete på jobbet. Läkarnas aktning för mig som farmaceut ökade och jag fick också mycket, mycket kunskap! Det kändes också bra att lära sig nytt och känna att man lyckats.”

Nätverkande som en del av utbildningen

I de farmaceutiska specialiseringsutbildningarna utnyttjas nätverksbetonad inlärning. Under utbildningen nätverkar studenterna med andra studenter (studenter inom apoteks- och sjukhusfarmaci samt industriell farmaci, studenter från olika årskurser samt studenter vid Helsingfors och Östra Finlands universitet) och med experter i branschen. Genom nätverkandet får studenterna bekanta sig med praxis inom olika verksamhetsmiljöer, lära sig nytt och potentiellt bygga upp nya samarbetsformer och karriärstigar. 

En skräddarsydd inlärnings- och utvecklingsplan

Varje student utvecklar sin egen kompetens och sakkunskap med stöd av sin personliga inlärnings- och utvecklingsplan. Utifrån studentens framtida målsättningar, arbetsbild och arbetsgivarens behov skräddarsys utbildningen för studenten. En stor del av studierna genomförs i samband med arbetet och på teman som berör arbetet. Specialiseringsutbildningen för apoteks- och sjukhusfarmaci främjar dessutom ett närmare samarbete  mellan farmaceuter och provisorer samt övriga proffs inom hälso- och sjukvården.

På lärostigen för specialiseringsutbildningen för apoteks- och sjukhusfarmaci är det möjligt att specialisera sig på önskat specialområde. Ett specialområde kan exempelvis vara läkemedelsbehandlingar för patienter med onkologiska, neurologiska eller psykogeriatriska besvär, personer med funktionsnedsättning, rationell antibiotikaanvändning eller utveckling och ledning av rationell läkemedelsanvändning. På det här sättet får studenten i samarbete med sin arbetsorganisation och som medlem i ett multiprofessionellt team utveckla sin egen arbetsbild och sin expertis så de blir mer patientfokuserade. 

De gemensamma studierna för specialiseringsutbildningen i apoteks- och sjukhusfarmaci ger alla studenter färdigheter till utvärdering av läkemedelsbehandlingar (LHA) och möjlighet att avlägga en specialkompetens inom helhetsbedömning av läkemedelsbehandling (LHKA). 

Farmaceuter sysselsatta i läkemedelsindustrin har möjlighet att komplettera sina studier med en specialiseringsutbildning i industriell farmaci. Därefter kan företaget ansöka om rätten för dessa farmaceuter att använda titeln Qualified Person enligt ett EU-direktiv, vilket till exempel möjliggör att de får rätt att godkänna läkemedelspartier för försäljning. Av den orsaken har kurserna i industriell farmaci kompletterats med exempelvis studier i tillämpad fysik i enlighet med direktivets krav.

 

Studiemiljöer på nätet

Specialiseringsutbildningen i farmaci är en pionjär vid fakulteten när det gäller olika webbaserade inlärningsmetoder och det är flexibelt att studera tack vare webbverktygen. Det går ofta att delta i undervisningen på distans och det går enkelt att utföra grupparbeten via webben. De digitala lärmiljöerna under studieperioderna erbjuder mångsidiga digitala läromedel, vilket gör det lätt för studenterna att fördjupa sig i undervisningsstoffet när det passar dem själva bäst.

Som student inom en specialiseringsutbildning får du också universitetsbibliotekets omfattande webbmaterial till ditt förfogande, såsom vetenskapliga publikationer och e-böcker på vetenskapsområdet. Studierna under specialiseringsutbildningens studieperioder kulminerar ofta i webbseminarier där studenten både får framträda och även ta del av den senaste kunskapen inom området i form av presentationer av de övriga studenterna i specialiseringsutbildningen eller inbjudna experter. Sådana webbevenemang som delar med sig av sakkunskap och möjliggör dialog med experterna har varit mycket populära och också lockat deltagare från arbetslivet. 

    

Forskningen som en del av studierna

Forskning är en viktig del av alla studier inom specialiseringsutbildningen i farmaci. Det är möjligt att skräddarsy forskningsprojekt i enlighet med studenternas eller samarbetspartnernas intressen. Studenterna ges också möjlighet att delta i forskningsgruppernas arbete. 

Genom specialiseringsutbildningarna får studenterna lärdomar och kan fördjupa sig i ett ämne som tangerar arbetet genom att använda sig av vetenskapliga metoder, såsom litteraturöversikter, formulering av forskningsproblem, val av forskningsmetoder, analys och diskussion av resultaten samt vetenskapligt skrivande. Forskningsprojekten är ofta de första vetenskapliga undersökningarna på området och leder fram till ny kunskap.

Studentens arbetsgivare får pålitlig information om undersökningarna och möjlighet att utveckla sina produkter, tjänster och sin verksamhet samtidigt som arbetsgivaren bildar nätverk med universitetsforskningen. Flertalet undersökningar inom apoteks- och sjukhusfarmaci främjar utvecklingen av läkemedelssäkerheten och effekterna av rationell läkemedelsbehandling på ett nationellt och internationellt plan. 

Som undervisningsmaterial används utöver läroböcker också sådan kunskap som inte ännu hunnit tas med i läroböckerna. Lärarna under specialiseringsutbildningen deltar i många forskningsgrupper där man skapar projekt och forskningsprojekt i apoteks- och sjukhusmiljö som stöd för det praktiska arbetslivet.