Grundexamina

Vid Farmaceutiska fakulteten kan du avlägga farmaceutexamen som är en lägre högskoleexamen och provisorexamen som är en högre högskoleexamen. Vid fakulteten utbildas också svenskspråkiga provisorer.

Utöver dessa examina som ger behörighet för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan du avlägga filosofie magisterexamen med fokus på forsknings- och produktutvecklingssamarbete i det internationella magisterprogrammet The Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety vid fakulteten. 

I högskolornas gemensamma ansökan kan du antingen ansöka till utbildningsprogrammet för farmaceutexamen eller till utbildningsprogrammet för provisorexamen eller till båda utbildningsprogrammen.

Målsättningen med farmaceut- och provisorexamen är att utbilda farmaceutiska experter för farmaceutiska uppgifter inom alla delområden av hälso- och sjukvården. Utbildningen ger också beredskap att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

I utbildningsprogrammet för farmaceutexamen står läkemedel, hälsa och välbefinnande i centrum. Studierna är en mångsidig blandning av kunskap och färdigheter inom läkemedelsområdet vilket ger studenterna sakkunskap i farmaceutiska uppgifter inom samtliga delområden av hälso- och sjukvården. Dessutom ger en farmaceutexamen beredskap att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet inom det farmaceutiska området.

I farmaceutexamen ingår en sex månader lång apotekspraktik, som introducerar studenterna till det praktiska arbetslivet. 

I Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen avlägger studenten farmaceutexamen, som är en lägre högskoleexamen.

Studiernas omfattning och längd: 180 studiepoäng, 3 år

 

Utbildningsprogrammet för provisorexamen

Utbildningsprogrammet för provisorexamen fostrar experter som besitter mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsområdet. Under studierna sätter sig studenterna in i läkemedelsforskningens olika skeden för att utveckla effektiva och trygga läkemedel samt för att genomföra och utveckla rationell läkemedelsbehandling. Provisorerna är experter på läkemedelsbehandling och hälsofrämjande arbete. Provisorexamen ger goda förutsättningar för fortsatta vetenskapliga studier och yrkesmässig specialiseringsutbildning.

I utbildningsprogrammet för provisorexamen (farmaceut och provisor) avlägger studenten först den lägre högskoleexamen, farmaceutexamen.

Studiernas omfattning och längd: 180 + 120 studiepoäng, 3 + 2 år

 

Provisor

I utbildningsprogrammet för provisorexamen (pf) avlägger studenten provisorexamen som är en fortsättning på farmaceutexamen och en högre högskoleexamen (magister). För att kunna ansöka till utbildningsprogrammet för provisorexamen måste du först avlägga farmaceutexamen. 

Studiernas omfattning och längd: 120 studiepoäng, 2 år

 

Magisterprogrammet för läkemedelsforskning, farmaceutisk produktutveckling och läkemedelssäkerhet

I det internationella magisterprogrammet, som fokuserar på forsknings- och produktutvecklingsarbete, kan du avlägga filosofie magisterexamen. Utbildningen startar för första gången år 2022. 

Studiernas omfattning och längd: 120 studiepoäng, 2 år

 

Forskarlinjen i farmaci

Forskarlinjen i farmaci är en forskningsorienterad studielinje vars mål är att erbjuda goda beredskaper för en forskarkarriär. Forskarlinjens mål är att erbjuda djupare grundkunskaper om forskning för forskningsintresserade provisorstudenter samt att erbjuda dem en möjlighet till forskningspraktik vid fakultetens olika avdelningar.

Målet med undervisningen att främja högklassigt lärande, kritiskt och självständigt tänkande samt kreativ problemlösningsförmåga hos studenterna. På forskarlinjen tillämpas undervisningspraxis som främjar djupt lärande. Att studenten har genomfört forskarlinjen kan räknas som en merit då doktorandplatserna vid farmaceutiska fakulteten fylls. Målet är att integrera provisorstudenterna i forskningen redan från början av studierna och därmed fördjupa forskningskulturen inom fakulteten.

Information om antagningsförfarande (på finska)