Mia Sivén är världens första biträdande professor i hållbar farmaci

Den nya professuren vid Farmaceutiska fakulteten arbetar tillsammans med studenter, forskare, samarbetspartner och intressentgrupper för att utveckla svar på hållbarhetsutmaningar inom läkemedelsbranschen. Professuren har möjliggjorts med hjälp av stöd från fonden för hållbar utveckling inom farmacin.

I Farmaceutiska fakultetens verksamhet har hållbar utveckling betonats redan under en längre tid, men professuren lyfter verksamheten till en helt ny nivå och vässar målen för den.

Inom forskningen i hållbar farmaci är ett helhetsbetonat tillvägagångssätt viktigt. Det är nödvändigt att förstå det ömsesidiga beroendet och att perspektivet på hållbarhet måste granskas genom ett läkemedels hela livscykel, betonar prodekanus Mia Sivén som tillträder professuren i hållbar farmaci vid Farmaceutiska fakulteten i maj 2024. 

Sivén har en bakgrund inom industriell farmaci, där hon inriktat sig särskilt på forskning i hållbar tillverkning av läkemedel och innovativa läkemedelsformer samt på utveckling av riktlinjer för att öka läkemedelsbranschens hållbarhet och resiliens. 

Det är fascinerande att utforska ett område som utgör kärnan i farmaci och samtidigt bjuder på överraskande lösningar när det gäller hållbarhetsperspektiven, säger Sivén. 

Experter inom hållbart farmaci ut i samhället

Inom professuren i hållbar farmaci betonas samverkan med samhället både genom forskning och undervisning. 

Det är mycket viktigt att forskningen samarbetar med aktörer utanför universitetet, så att forskning i hållbar farmaci kan vara till nytta för branschen på många olika sätt. En kartläggning av aktuella trender och forskningsbehov lyckas naturligtvis bäst genom en aktiv dialog med olika aktörer, säger Sivén.

Tack vare professuren kommer universitetet att kunna erbjuda arbetslivet och företagen expert med mångsidig utbildning inom farmaci och läkemedelsbranschen som kan förändra branschens praxis i en riktning där hållbarhetsperspektiven och miljön beaktas. 

Våra studenter är de som bygger framtiden och löser hållbarhetsutmaningarna. Utöver expertis och problemlösningsförmåga behövs även en rejäl dos nyfikenhet och beslutsamhet. Det vill jag väcka hos våra studenter, berättar Sivén.

Som medlem i Lärarakademin ligger undervisning henne varmt om hjärtat. 

Grunden till det banbrytande arbetet vid fakulteten har lagts av arbetsgruppen Generation Green, och i och med professuren ökar fokuset på hållbarhets- och miljöaspekter i undervisningen i farmaci. Hållbarhet framgår även av undervisningsmetoderna. Utvecklingen av den undervisning som bygger på Sivéns forskning är särskilt inriktad på virtuella lärmiljöer. De möjliggör en virtuell träning som är säker både för arbetaren och miljön och samtidigt är resursbesparande, före kunskaperna tillämpas i verkliga situationer.

Professuren i hållbar farmaci arbetar tillsammans med våra studenter, forskare, samarbetspartner och intressentgrupper för att utveckla svar på hållbarhetsutmaningar inom läkemedelsbranschen. Vi kan nu på basis av ett gediget farmaceutiskt kunnande främja övergången till ett samhälle där både naturens tillstånd och människors välbefinnande förbättras, konstaterar Jari Yli-Kauhaluoma, dekanus vid Farmaceutiska fakulteten.

Processen med att tillsätta professuren inleddes år 2020 när fonden för hållbar utveckling inom farmacin grundades. Under årens lopp har vi erhållit donationer från flera olika håll, såväl från företag och andra organisationer som från privatpersoner. En del av donationerna utgjordes av statens motfinansiering.

Jag är mycket tacksam mot alla donatorer som har gjort det här möjligt. Det är ett nöje och en ära att tillträda rollen som världens första biträdande professor i hållbar farmaci med en så viktig uppgift, säger Sivén. 

Anställningen som professor i hållbar farmaci kunde sökas under sommaren 2023, och Helsingfors universitets rektor delgav sitt beslut om dess tillsättning den 12 mars 2024. Antalet sökande, som kom både från Finland och utomlands, uppgick till 55. Mia Sivén tillträder anställningen den 1 maj 2024.

Vad är hållbar farmaci?

Hållbar farmaci är ett nytt vetenskapsområde vid Helsingfors universitet och internationellt. Målet inom hållbar farmaci är att identifiera och utveckla lösningar för bristfällig hållbarhet under ett läkemedels hela livscykel, ända från läkemedlets initiala och förkliniska utveckling till produktion, distribution, digitalisering och användning ända fram till livscykelns slut. Forskningen i hållbar farmaci skapar lösningar för att minska läkemedlens miljöavtryck på ett övergripande sätt såväl när det gäller läkemedel ämnade för människor och djur inom läkemedelssektorns normativa ramar. Hållbar farmaci strävar efter att främja ansvar inom branschen, utveckla regleringen genom forskning och främja resiliensen inom läkemedelsbranschen.