Att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret (2020–2021) endast om du har en lagenlig orsak.

  • Om den lagenliga orsaken till din frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan du om du så önskar anmäla dig som frånvarande under hela läsåret. Du kan även ändra en anmälan om närvaro under vårterminen till en anmälan om frånvaro under anmälningstiden för vårterminen.
  • Om din studierätt träder i kraft från början av året behöver du skicka ett intyg över frånvarons lagstadgade orsak enbart för vårterminens del.
  • Om du sedan tidigare har rätt att avlägga examen i något annat ämne och nu har fått rätt att avlägga en ny examen, kan du anmäla dig som frånvarande under läsåret 2020–2021 enbart om du har en lagenlig orsak till din frånvaro.

Om anmälan inte har gjorts innan tidsfristen löpt ut den 31.8.2020 förlorar du din studierätt. Om du vill inleda dina studier i ett senare skede, ska du på nytt ansöka om studierätt av högskolan.

Lagenliga orsaker för frånvaro under det första läsåret och frånvarointyg

Enligt universitetslagen kan första årets studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret endast av särskilda orsaker. Dessa orsaker anges nedan. Här finns också mer information om vilka dokument som godkänns som frånvarointyg:

1. Du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  • Förordnande om inledande av tjänstgöring.

2. Du är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig:

  • FPA:s intyg över perioden för moderskaps-, faderskaps-, eller föräldrapenning, eller om sådant intyg inte kan företes, bör du framlägga ett läkarintyg över graviditet.
  • För övriga länder än Finland ska motsvarande myndighetsintyg företes över lagstadgad föräldraledighet.

3. Du är på grund av din egen sjukdom eller skada oförmögen att inleda dina studier:

  • Beslutet om sjukdagpenning eller om sådant inte finns, ska ett läkarintyg företes. Ur läkarintyget bör det framgå vilken sjukdom eller skada som avses och att den berörda sjukdomen eller skadan förhindrar dig från att inleda studierna den 1.8.2020.
  • Förhinder med anledning av de praktiska arrangemangen som krävs på grund av sjukdom eller skada: Tillräcklig utredning, exempelvis ett intyg från studentbostadsstiftelsen över att du som studerande står i kö till en sådan bostad som krävs för din typ av handikapp. En anmälan som du själv som studerande inlämnar egenhändigt är inte en tillräcklig utredning.

Handlingarna ska inlämnas på finska, svenska eller engelska.

Så här gör du frånvaroanmälan

  1. Fyll i anmälningsblanketten.
  2. Skicka dokumentet som intygar att du har en lagenlig orsak för frånvaro till Ansökningsservicen. Om du visar att du har en lagenlig orsak för frånvaro med ett förordande om inledande av tjänstgöring, kan du skicka det som epostbilaga till studera@helsinki.fi. Använd rubriken ”Anmälan som frånvarande: bilagan”. Om du visar att du har en lagenlig orsak för frånvaro med något annat dokument, lämna det in som krypterad e-post.

Observera att om du vill anmäla dig som frånvarande för endast höst- eller vårterminen, ska du fylla i anmälningsblanketten och lämna in ett kvitto över den betalda medlemsavgiften (för den termin du anmält dig till) samt ett intyg över en lagenlig orsak för frånvaron som krypterad e-post.

Intygen kan vid behov skickas också per post till adressen (bifoga den här ifyllda blanketten till de övriga handlingarna):
Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

När du senare börjar dina studier, kom ihåg att lämna in ett intyg över frånvarons grund också till Studentservicen. Då förkortas inte din studietid på grund av frånvaron.