Opetuksen kehittäminen

Opettajien akatemian jäsenet ovat edelläkävijöitä oppimisympäristön ja -prosessien kehittämisessä. Erilaiset debatti-, draama- ja roolipelikurssit sekä oppimispajat, tehostettu kisällioppiminen ja tiimiopetus ovat aktiivisesti käytössä. Käänteinen opetus, ongelmalähtöinen oppiminen tai pelipedagogiikka ovat luontevia opetusmuotoja, ”Opetusakateemikoilla” on sujuvasti käytössä myös uusimmat opetus- ja oppimisteknologiat.

Opettajien akatemian jäsenet kokoontuvat säännöllisesti yhteen jakamaan pedagogista innostustaan ja innovaatioitaan, tutustumaan eri yksiköiden opetuksen ja oppimisen kehittämisideoihin sekä edistämään tärkeäksi koettuja asioita yhdessä. Opettajien akatemialla on johtokunta, joka suunnittelee akatemian tavoitteita ja jäsenten yhteistä toimintaa. Yhteisten tapaamisten lisäksi Opettajien akatemian jäsenet kokoontuvat yhteen pienemmissä porukoissa erilaisten heitä kiinnostavien teemojen ympärillä. Tällaisia teemoja ovat mm.

Yliopiston opetusfilosofia

  • Teemaryhmä työsti yhteen yliopiston opetusfilosofian. Opetusfilosofiaan on kiteytetty ne arvot ja lähtökohdat, joihin yliopisto yhteisönä sitoutuu.

Aktivoivat opetusmenetelmät, ohjaus ja oppimisympäristöt

  • Teemaryhmän tavoitteena on edistää pedagogisen tutkimustiedon soveltamista ja leviämistä käytännön opetustyöhön, uusien pedagogisten ja teknologisten innovaatioiden kehittämistä ja toteuttamista sekä kokonaisvaltaisten oppimisympäristöjen syntymistä. Työryhmä pyrkii mm. järjestämään muiden pedagogisten asiantuntijoiden kanssa opetuksen tutkimista koskevia työpajoja, julkaisemaan sekä levittämään osaamista yliopistolla ja kutsumalla tunnettuja kansainvälisiä asiantuntijoita vierailijoiksi.

Linjakas arviointi, ohjaus ja palaute

  • Työryhmän tavoitteena on mm. tukea arvioinnin linjakkuutta suhteessa oppimistavoitteisiin ja opetusmenetelmiin, lisätä opiskelijan saamaa palautetta oppimisestaan kurssien aikana, muodostaa kokonaiskäsitys yliopistossa käytettävistä arviointimenetelmistä, selvittää uusia tvt:n tuomia mahdollisuuksia arvioinnissa sekä tuoda kansainvälisiä arvioinnin asiantuntijoita kertomaan uusista arviointimenetelmistä.

Kansainvälinen opetuksen kehittäminen

  • Työryhmän tavoitteena on kansainvälisen opetuksen laadun ja määrän lisääminen Helsingin yliopistossa. Työryhmässä edistetään kansainvälisten opiskelijoiden odotuksia vastaavien, korkeatasoisten ja laadukkaiden kurssien suunnittelua ja toteutusta sekä luodaan pysyviä ja aktiivisia yhteistyömalleja kansainvälisten kollegoiden ja yliopistojen kanssa. Työryhmä levittää parhaita käytäntöjä sekä yliopiston sisällä että kansainvälisesti. Kansainvälistymistä edistetään myös erilaisten tutkimusten, julkaisujen ja vierailujen myötä.

Opettajien tukeminen ja mentorointi

  • Opettajien akatemian jäsenet käynnistävät syksyllä 2013 yliopistolla uutta (nuorten) opettajien vertaismentorointia. Vertaismentorointi perustuu ajatukseen, että kaikki opetustyössä toimivat voivat oppia toisiltaan. Vertaismentorointiryhmissä jaetaan kokemusta ja osaamista, mutta myös työssä koettuja haasteita. Syksystä 2015 lähtien tämä pilottihanke vakiinnutettiin koko yliopistoa koskevaksi toiminnaksi.

Sen lisäksi että Opettajien akatemian jäsenet verkostoituvat ja vaikuttavat aktiivisesti yliopistoyhteisössä, merkittävin vaikutus Opettajien akatemialla on oppiaine-, laitos- ja tiedekuntatasolla. Opettajien akatemian jäsenten henkilökohtaista ja jäsenen kotiyksikön saamia määrärahoja käytetään mm. erilaisiin opetuksen kehittämishankkeisiin ja opetuskokeiluihin, kansainväliseen opetusyhteistyöhön, opetuksen kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin, julkaisuihin ja koulutuksiin sekä moniin opetuksen ja oppimisen kehittämistä edistäviin hankintoihin.