Millaista on erinomainen opettajuus?

Erinomaiseen opettajuuteen kuuluvat oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen, opiskelijoiden oppimista ja osaamista edistävät opetus-ja ohjauskäytännöt, taito kehittää ja käyttää oppimateriaalia sekä yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön osallistuminen.

Erinomaisen opettajuuden kriteeristön on määritellyt Opettajien akatemia.
Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen

Erinomaisuus näkyy oman osaamisen jatkuvassa kehittämisessä.

Opettaja:

 • arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa sekä ammatillista osaamistaan.
 • kerää systemaattisesti palautetta antamastaan opetuksesta ja ohjauksesta opiskelijoilta ja kollegoilta sekä antaa saamastaan palautteesta vastapalautetta opiskelijoille.
 • hyödyntää keräämäänsä palautetta ja oman toimintansa arviointia systemaattisesti opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.
 • syventää ymmärrystään erilaisten opetusmenetelmien vaikutuksista oppimisprosesseihin. Hän kehittää opetustaan ja ohjaustaan systemaattisesti hankkimansa pedagogisen koulutuksen, olemassa olevan tutkimustiedon ja oman pedagogisen tutkimuksen pohjalta.
 • jakaa opetukseen, oppimiseen ja ohjaukseen liittyvää tietämystään sekä hyviä käytänteitä kollegoilleen ja akateemisille yhteisöille suullisesti ja kirjallisesti (esim. keskustelemalla, osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin sekä kirjoittamalla pedagogisia julkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita jne.).
Opiskelijoiden oppimista ja osaamista edistävät opetus- ja ohjauskäytännöt

Erinomaisen opettajan opetus- ja ohjauskäytännöt tukevat monipuolisesti ja systemaattisesti opiskelijoiden oppimista ja osaamista.

Opettaja:

 • suunnittelee ja toteuttaa opetuksensa systemaattisesti siten, että opetuksen osaamistavoitteet, sisällöt, opetus- ja oppimismenetelmät, opetusvälineet ja -materiaalit sekä arviointi ovat linjassa keskenään.
 • osallistaa opiskelijoita systemaattisesti opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä keskustelee opetuksensa pedagogisista ratkaisuista heidän kanssaan.
 • kirjaa opetuksensa osaamistavoitteet ja käsittelee niitä opiskelijoidensa kanssa kurssin alussa ja aikana.
 • kannustaa opiskelijoita etsimään itse tietoa, jäsentämään ja soveltamaan sitä uudella tavalla sekä rakentamaan tietoa yhteisöllisesti esimerkiksi yhteisjulkaisujen muodossa.
 • tuo oman alansa sisällöllistä ja pedagogista tutkimustietoa opetukseensa ja ohjaustilanteisiin. Opettaja seuraa yhdessä opiskelijoidensa ja ohjattaviensa kanssa tieteenalansa kansainvälistä ja kansallista kehitystä.

Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa opettaja hyödyntää tavoitteellisia, monipuolisia ja pedagogisesti perusteltuja arviointikäytäntöjä. Opettaja toteuttaa arvioinnin kiinteänä osana opetus- ja oppimisprosessia.

Opetus- ja ohjauskäytäntönä on antaa opiskelijoille rakentavaa palautetta oppimisesta ja osaamisesta. Opettaja ymmärtää opiskelijoiden oppimiseen liittyviä haasteita ja tarpeita sekä kunnioittaa ja tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä. Opettaja huomioi opetuksessaan systemaattisesti opiskelijoiden moninaisuuden ja kansainvälisyyden sekä hyödyntää tätä tarkoituksenmukaisesti.

Taito kehittää ja käyttää oppimateriaalia

Erinomainen opettaja kehittää ajantasaista ja oman alansa tutkimukseen perustuvaa oppimateriaalia. Opettaja hyödyntää myös muiden tekemää ja jakamaa valmista materiaalia sekä kehittää sitä yhdessä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Oppimateriaali on:

 • systemaattisesti linjassa opetuksen tavoitteiden, sisältöjen, menetelmien ja arvioinnin kanssa.
 • monimuotoista; se voi olla esim. julkaisu, video, muu digitaalinen materiaali tai sovellus.
 • sujuvasti opiskelijoiden käytettävissä sekä avoimesti saatavilla verkossa tai muilla tavoin.

Oppimateriaalien ja digitaalisten oppimisympäristöjen käyttö edistää opiskelijoiden oppimista sekä tieteellisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittymistä.

Opettaja esittelee ja jakaa omia oppimateriaaleja kollegoilleen ja yliopistoyhteisölle. Oppimateriaali on alan opetuksessa laajalti tunnettua ja käytössä myös kansainvälisesti.

Yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön osallistuminen

Opettaja on keskeinen toimija omassa opetus- ja tutkimusyhteisössään.

Opettaja edistää toiminnallaan systemaattisesti yksikön ja/tai koulutusohjelmien yhteisöllisyyttä sekä opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Opettaja suunnittelee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti tutkimusperustaista opetusta yhteistyössä muiden opettajien ja opiskelijoiden sekä alumnien ja työelämän edustajien kanssa. Hän toimii aktiivisesti opetuksen kehittämistyössä koulutusohjelman johtoryhmässä tai muussa keskeisessä opetuksen kehittämistyöryhmässä yksikkö-, tiedekunta- ja/tai yliopistotasolla.

Opettaja tekee opetuksen kehittämisessä monitieteistä yhteistyötä eri oppiaineiden, yksiköiden ja/tai koulutusohjelmien välillä sekä luo kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Opettajien akatemia on luonut erinomaisen opettajuuden kriteeristön

Opettajien akatemian laatimat erinomaisen opettajan kriteerit noudattavat pääpiirteissään yliopiston johtosäännössä ja tiedekuntien opetustaidon arviointikriteereissä mainittuja osa-alueita (opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot).

Kriteereissä avataan opetusosaamisen eri osa-alueita. Niissä tuodaan esiin sitä, miten monin eri tavoin "hyvä opettajuus" ja erinomainen toiminta opetustehtävässä voivat ilmetä.

Kriteereiden tarkoitus ei ole hakea vain yhtä tietä hyväksi opettajaksi tai yhtä hyvän opettajuuden mallia. Hyvää opettajuutta tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena, joka mahdollistaa monenlaisia osaamisprofiileja. Kriteereissä tuodut esimerkit eivät myöskään ole tyhjentäviä luetteloita opetusosaamisesta.