Valmistuneiden työllistyminen
Helsingin yliopiston uraseuranta kerää tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista. Uraseurannan avulla pyrimme kartoittamaan, kuinka hyvin yliopistokoulutus pystyy vastaamaan työelämän haasteisiin, ja kerättyä tietoa hyödynnetään muun muassa nykyisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen.
Maistereiden työllistyminen

Helsingin yliopistosta valmistuneet ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen töissä oli 93 %, työttömänä 2 % ja työvoiman ulkopuolella 5 %. Työvoiman ulkopuolella oleviksi luetaan esimerkiksi päätoimiset opiskelijat. Työssä olevien osuus työvoimasta oli erittäin korkea 98 %.

Uraseurantakyselyyn vastanneista yli neljä viidestä on tyytyväinen tutkintoonsa työuran kannalta, työskentelee hyvin koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä ja pystyy hyödyntämään työssään yliopistossa opittuja taitoja ja tietoja.

Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta valmistuneet päätyvät moninaisiin asiantuntijatehtäviin. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen noin joka viides toimi opetus- tai kasvatustehtävissä ja samoin noin joka viides asiakas- ja potilastyössä. Noin joka seitsemäs toimi hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Reilu kymmenesosa vastaajista teki tutkimustyötä.

Reilu kolmasosa uraseurantakyselyyn vastanneista työskentelee yrityksissä ja vajaa kolmannes on kuntien palkkalistoilla. Myös valtio, yliopistot ja kolmas sektori ovat merkittäviä työllistäjiä.

Lisätietoa eri tieteenaloilta maisteriksi valmistuneiden työllisyydestä löytyy uraseurantaraportista (PDF). Lisää tietoa eri koulutusaloilta valmistuneiden työllisyydestä saat myös tiedekuntasivuilta, jotka ovat alempana tällä sivulla.

Tohtorien työllistyminen

Helsingin yliopistosta valmistuneet tohtorit työllistyvät hyvin. Kolme vuotta valmistumisen jälkeen Töissä oli 94 %, työttömänä 1 % ja työvoiman ulkopuolella 5 %. Työssä olevien osuus työvoimasta oli erittäin korkea 99 %.

Uraseurantakyselyyn vastanneista yli neljä viidestä työskentelee hyvin koulutustasoaan vastaavissa työtehtävissä, pystyy hyödyntämään työssään yliopistossa opittuja taitoja ja tietoja ja on tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta.

Yli 40 prosenttia tohtoreista tekee päätyökseen tutkimusta. Tohtorien työtehtävien kirjo on laaja, koulutus- ja tiedealasta riippuen. Kolmasosa tohtoreista työllistyy yliopistosektorille, neljäsosa yrityksiin ja vajaa viidennes valtiolle.

Lisätietoa eri tieteenaloilta tohtoriksi valmistuneiden työllisyydestä löytyy englanninkielisestä tohtoriuraseurantaraportista (PDF).

Uraseurantakysely 2020: Koronapandemia muutti työn sisältöä ja työtapoja, mutta vei työt vain harvalta

Helsingin yliopistosta valmistuneet maisterit ja tohtorit työllistyvät erittäin hyvin ja ovat tyytyväisiä tutkintoonsa, ilmenee tuoreesta uraseurantakyselystä. Kysely selvitti myös, millaisia vaikutuksia koronapandemialla on ollut työhön.

Lue lisää: Koronapandemia muutti työn sisältöä ja työtapoja, mutta vei työt vain harvalta

Lisätietoja valmistuneiden työllistymisestä
Tiedekuntakohtaiset uraseurantaraportit

Bio- ja ympäristötieteellisestä vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 91 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 97 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3 000 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista oli töissä 91 %, työttömänä 3 % ja työvoiman ulkopuolella 6 %.

Yritykset ja yliopistosektori ovat tiedekunnasta valmistuneiden merkittävimmät työllistäjät (27% vuonna 2015 valmistuneista). Parhaiten pääasiallista työn luonnetta kuvaavat tutkimus (41 %) ja hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät (19%).

Eläinlääketieteellisestä vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 100 %,
 • Työllisten osuus työvoimasta 100 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 4850 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Töissä oli 100 %, työttömänä 0 % ja työvoiman ulkopuolella 0 %.

Kuntasektori on tiedekunnasta valmistuneiden selkeästi suurin työllistäjä (40%). Yritykset ovat toiseksi suurin (37%). Asiakas- ja potilastyö kuvaa parhaiten tiedekunnasta valmistuneiden työtä (83% vastanneista).

Farmasian tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 89 %,
 • Työllisten osuus työvoimasta 98 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3200 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista oli töissä 89 %, työttömänä 2 % ja työvoiman ulkopuolella 10 %. Työvoiman ulkopuolella olevista kaikki olivat päätoimisia opiskelijoita, farmaseutteja, jotka tekevät proviisorin tutkintoa.

Yritykset ovat tiedekunnasta valmistuneiden merkittävin työllistäjä (82% vuonna 2015 valmistuneista). Parhaiten pääasiallista työn luonnetta kuvaa asiakas/ potilastyö (48%).

Humanistisesta tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 88 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 97 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3050 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista töissä oli 88 %, työttömänä 3 % ja työvoiman ulkopuolella 9 %.

Tiedekunnasta valmistuneiden sijoittuminen eri työnantajasektoreille ja työtehtäviin vaihtelee merkittävästi koulutusaloittain. Opetus- ja kasvatustehtävissä oli 25% vuonna 2015 valmistuneista ja hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä 18% ja viestintä- ja mediatehtävissä 12%. Yritykset ovat suurin tiedekunnasta valmistuneiden työllistäjä (30%) ja kuntasektori toiseksi suurin (22%).

Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 94 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 99 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3 100 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista oli töissä 94 %, työttömänä 0,5 % ja työvoiman ulkopuolella 5 %.

Kuntasektori on tiedekunnasta valmistuneiden merkittävin työllistäjä (67% vuonna 2015 valmistuneista). Parhaiten pääasiallista työn luonnetta kuvaa opetus tai kasvatus (62%).

Lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 97 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 99 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 4 500 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli erinomainen. Kyselyyn vastanneista töissä oli 97 %, työttömänä 0,9 % ja työvoiman ulkopuolella 2,6 %

Kuntasektori on tiedekunnasta valmistuneiden selkeästi suurin työllistäjä (70%). Yritykset ovat toiseksi suurin (14%). Asiakas- ja potilastyö kuvaa parhaiten tiedekunnasta valmistuneiden työtä (76%). Seuraavaksi merkittävin on tutkimus (11%).

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 91 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 97 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3765 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista oli töissä 91 %, työttömänä 3 % ja työvoiman ulkopuolella 6 %.

Yritykset ovat tiedekunnasta valmistuneiden merkittävin työllistäjä (62% vuonna 2015 valmistuneista). Parhaiten pääasiallista työn luonnetta kuvaavat hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät (20%) ja tutkimus (16 %).

Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 96 %
 • Työllisten osuus työvoimasta 97 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3 800 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista oli töissä 96 %, työttömänä 3 % ja työvoiman ulkopuolella 0,7 %

Yritykset ovat tiedekunnasta valmistuneiden merkittävin työllistäjä (48% vuonna 2015 valmistuneista). Parhaiten pääasiallista työn luonnetta kuvaavat hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät (36 %) ja tutkimus (27 %).

Oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 100 %,
 • Työllisten osuus työvoimasta 100 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 5200 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli erinomainen. Kyselyyn vastanneista töissä oli 100%.

Yrityssektori on tiedekunnasta valmisteiden merkittävin työllistäjä (49%), seuraavaksi tärkein on valtio (26%).  Lainopillinen työ kuvaa parhaiten tiedekunnasta valmistuneiden pääasiallista työn luonnetta (66%).

Teologisesta tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 88 %,
 • Työllisten osuus työvoimasta 100 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3 100 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista töissä oli 88 %, työttömänä 0 % ja työvoiman ulkopuolella 12 % %. Työvoiman ulkopuolella olemista selittää pääosin päätoiminen opiskelu (6%) ja perhevapaa ilman työsuhdetta (4%).

Tiedekunnasta valmistuneiden sijoittuminen eri työnantajasektoreille ja työtehtäviin vaihtelee merkittävästi koulutuslinjoittain. Raportissa tarkastellaan vuosina 2013-2015 valmistuneita yhdessä.

A1-linjalta valmistuneilla 3. sektori (ml. seurakunnat) on selvästi merkittävin työllistäjä (80%). Yli puolet (55%) vastaajista raportoi pääasialliseksi työn luonteeksi kirkollisen työn.

Opettajalinjalta valmistuneista yli puolet (55%) työllistyy kuntasektorille. 61% raportoi tekevänsä koulutus- ja kasvatustyötä pääasiallisesti.

A2-linjalta valmistuneilla on kaikkein laajin skaala työtehtävillä ja työnantajasektoreilla mitattuna.

Valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2015 valmistuneiden työllistyminen 5 vuotta valmistumisen jälkeen

 • Töissä 95 %,
 • Työllisten osuus työvoimasta 99 %
 • Mediaanipalkka kuukaudessa 3750 euroa

Vuonna 2015 tiedekunnasta valmistuneiden työmarkkinatilanne syksyllä 2020 oli hyvä. Kyselyyn vastanneista töissä oli 95 %, työttömänä 1 % ja työvoiman ulkopuolella 4 %.

Valtiotieteellisestä valmistuvat työllistyvät eri sektoreille ja eri työtehtäviin. Suurimpia työnantajia ovat yritykset (31%), kuntasektori (21%) ja valtio (19%). Yleisin pääasiallinen työn luonne on hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät (27%). Pääasiallisten työtehtävien kirjo on tiedekunnassa todella laaja.

Mikä uraseuranta ja miksi sitä tehdään?

Helsingin yliopisto kerää tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja työelämän osaamistarpeista uraseurantakyselyillä. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston yhteistyönä ja mukana ovat kaikki yliopistot.

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain kaikille viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille sekä kolme vuotta sitten tutkintonsa suorittaneille tohtoreille.

 1. Uraseurantakysely auttaa hahmottamaan, mihin töihin valmistumisen jälkeen voi päästä.

  Uraseurantatieto on tärkeää sekä yliopistoon hakevien, että yliopistossa jo opiskelevien urapohdinnoille. Vaikka se ei kerro oikeita vastauksia siitä, mitä opiskelijan tai hakijan pitäisi tehdä, tieto on arvokas peili omien valintojen pohtimisessa. Minkälaisiin tehtäviin aiemmin valmistuneet ovat sijoittuneet? Minkälaiset asiat ovat olleet tärkeitä heidän työllistymiselleen? Minkälaista osaamista opintojen aikana olisi järkevää kehittää työuran näkökulmasta? Tätä tietoa ei saada mistään muualta yhtä kattavasti.
   

 2. Uraseuranta auttaa kehittämään opetusta ja koulutusta.

  Koulutusohjelmat käyvät vuosittain läpi uraseurantakyselyn tulokset. Vastausten pohjalta on kehitetty työelämän osaamistarpeisiin vastaavia opetusta, kuten työelämä- ja projektikursseja.
   

 3. Työelämä muuttuu – mitä työelämätaitoja työssä tarvitaan?

  Työelämän murroksesta puhutaan paljon. Tätä muutosta voidaan ymmärtää vain, jos sitä seurataan, analysoidaan ja tutkitaan. Uraseurantakyselyn tulokset analysoidaan tarkkaan ja ne käsitellään tiedekunnissa, koulutusohjelmissa ja tutkijakouluissa. Tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällön kehittämisen lisäksi muun muassa uraohjauksessa ja urasuunnittelua tukevilla kursseilla.
   

 4. Uraseurantakyselyn vastaukset vaikuttavat Helsingin yliopiston saamaan rahoitukseen.

  Kyselyvastausten perusteella arvioidaan ja vertaillaan esimerkiksi korkeakouluista valmistuneiden työllistymisen laatua ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.