Koiran persoonallisuus liittyy niiden käytösongelmiin – epävarmat koirat altteimpia käytösongelmille

Ihmisillä persoonallisuus linkittyy moniin mielenterveysongelmaan. Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmä havaitsi samankaltaisen yhteyden koirilla. Tutkimuksen perusteella koirien persoonallisuuspiirteet muistuttavat ihmisen persoonallisuuspiirteitä.

Persoonallisuus on tärkeä yksilön hyvinvointiin vaikuttava tekijä ja sillä on yhteys muun muassa mielenterveysongelmiin. Useiden tutkimusten valossa persoonallisuuspiirteistä voimakkain yhteys yksilön hyvinvointiin on neuroottisuudella, joka ennustaa erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden puhkeamista.

– Halusimme selvittää, onko myös koirilla persoonallisuus yhteydessä ei-toivottuun ongelmakäytökseen, esimerkiksi pelkoon ja aggressiivisuuteen. Samalla halusimme tietää, ovatko koirien persoonallisuuspiirteet samankaltaisia kuin ihmisen persoonallisuuspiirteet, tutkijatohtori Milla Salonen toteaa.

Koirien geenitutkimusryhmä havaitsi aiemmin, että koiran persoonallisuus muodostuu seitsemästä piirteestä:

 • epävarmuudesta,
 • energisyydestä,
 • koulutettavuudesta/keskittymiskyvystä,
 • aggressiivisuudesta/dominoivuudesta,
 • ihmissosiaalisuudesta,
 • koirasosiaalisuudesta ja
 • määrätietoisuudesta.

Neljäntyyppistä ei-toivottua käyttäytymistä

Aiemmissa tutkimuksissamme havaitsimme, että ei-toivottu käyttäytyminen on yleistä suomalaisilla lemmikkikoirilla. Monet koirat ovat erityisesti ääniarkoja ja aggressiivisia muita koiria kohtaan, professori Lohi kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kymmentä koiran ei-toivottua käyttäytymispiirrettä, jotka ryhmittyivät neljäksi suuremmaksi kokonaisuudeksi:

 • pelkoon liittyvä käyttäytyminen (kokonaisuus kattaa käyttäytymispiirteet: pelokkuus vieraita ihmisiä, koiria ja tilanteita kohtaan; alustojen ja korkeiden paikkojen pelko; ääniarkuus ja eroahdistus),
 • pelkoaggressiivisuus (pelokkuus, haukkuminen ja vieraisiin ihmisiin kohdistuva aggressiivisuus),
 • aggressiivisuus (aggressiivisuus vieraita ihmisiä, muita koiria ja omistajaa kohtaan) sekä
 • impulsiivisuus/keskittymiskyvyttömyys (hyperaktiivisuus/impulsiivisuus ja keskittymiskyvyttömyys).

Epävarmuus on voimakkaasti yhteydessä ei-toivottuun käyttäytymiseen

Tutkimuksessa havaittiin, että koirien persoonallisuuspiirteet liittyvät ei-toivottuun käyttäytymiseen. Voimakkain yhteys oli epävarmuudella, joka oli kytköksissä kaikkiin neljään suurempaan ei-toivotun käyttäytymisen kokonaisuuteen.

– Epävarmuus linkittyi erityisesti pelkoon liittyvään käyttäytymiseen ja pelkoaggressioon, jotka aiempien tutkimusten perusteella ovat samankaltaisia kuin ihmisten ahdistuneisuushäiriöt. Tämä löydös viittaa siihen, että epävarmuus muistuttaa ihmisten neuroottisuutta, kertoo Salonen.

Aggressiivisuus/dominoivuus -persoonallisuuspiirre oli vahvasti yhteydessä ei-toivottuun käyttäytymispiirteeseen aggressioon ja koulutettavuus/keskittymiskyky käänteisesti yhteydessä impulsiivisuuteen/keskittymiskyvyttömyyteen, eli toisin sanoen huonosti keskittyvät ja impulsiiviset koirat koettiin vaikeammin koulutettaviksi. Tulosten perusteella nämä persoonallisuuspiirteet muistuttavat ihmisten sovinnollisuutta ja tunnollisuutta.

Persoonallisuuspiirteet korreloivat myös keskenään, joka tarkoittaa, että ne ovat riippuvaisia toisistaan. Voimakkaimmat korrelaatiot esiintyivät käänteisesti aggressiivisuuden/dominoivuuden ja koirasosiaalisuuden välillä sekä epävarmuuden ja koulutettavuuden/keskittymiskyvyn välillä: koirasosiaaliset koirat olivat harvoin aggressiivisia ja dominoivia muita koiria kohtaan ja helposti koulutettavat ja hyvin koulutukseen keskittyvät koirat olivat usein rohkeita.

Tutkimusryhmän tulokset viittaavat samankaltaisuuteen ihmisen ja koiran persoonallisuuden välillä.

– Tutkimuksemme vahvistaa koiran hyödyllisyyttä ihmisen käyttäytymisen mallilajina. Todennäköisesti sekä ihmisen että koiran persoonallisuuden taustalla on samoja geenejä ja aivojen rakenteita, mutta tämä kaipaa vielä lisätutkimusta, professori Lohi pohtii.

Tutkimuksessa käytettiin aiemmin kerättyä, yli 11 000 koiran kyselyaineistoa. Tutkimuksessa käytetyn kyselytyökalun luotettavuus varmistettiin jo aiemmassa tutkimuksessa.

Alkuperäinen artikkeli

Salonen, M., Mikkola, S., Hakanen, E., Sulkama, S., Puurunen, J., Lohi, H.  Personality traits associate with behavioral problems in pet dogs. Transl Psychiatry. 2022 Feb 23;12(1):78. doi: 10.1038/s41398-022-01841-0.