Ohjelmassa voidaan suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinto. Kaikki tutkijankoulutukseen otettavat jatko-opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta he voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta. Hakuaikoja on Helsingin yliopiston vuosittain määrittelemistä neljästä hakuajasta käytössä tässä tohtoriohjelmassa kaksi: kevätlukukaudella jälkimmäinen ja syyslukukaudella ensimmäinen hakuaika. 

Tutustu ensin yliopiston yleisiltä sivuilta löytyviin yhteisiin tohtorikoulutuksen hakuohjeisiin, sillä niiden perusteella osaat valmistella hakemukseen ehdottomasti vaadittavat dokumentit.  Palaa sitten tälle sivulle lukemaan lisää tohtoriohjelmakohtaisista valintaperusteista ja hakuohjeista.

Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää koti- tai ulkomaisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää laadukkaan väitöskirjasuunnitelman ja hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Perustelluista syistä opinto-oikeus voidaan myöntää myös muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet oikeustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää, että hakijalla on riittävät ohjausresurssit.

Opinto-oikeushakemuksesi käsittelyyn vaikuttaa kaksi asiaa: muodollinen kelpoisuus opintotaustasi ja kielitaitosi perusteella sekä tieteellisen sisällön sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

Tutkinnonsuoritusoikeutta voit hakea, kun sinulla on valmis maisterin tutkinto (tai vastaava). Mikäli olet suorittanut kaikki opinnot mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen vapaamuotoinen todistus, jossa vahvistetaan, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. tutkielma) on sekä arvosteltu että rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisen vahvistuksen voi kirjoittaa  tutkinnon myöntävän korkeakoulun virallinen edustaja, esimerkiksi opiskelijapalvelut. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Muualla jatko-opiskelijana olevien on suositeltavaa esittää hakemuksessaan tieteellinen peruste Helsingin yliopistoon siirtymiselle. Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneiden on myös suositeltavaa esittää tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Harkittaessa hakijan valmiuksia suorittaa tohtorin tutkinto otetaan huomioon muun muassa tutkimussuunnitelman laatu, aiemmissa tutkintosuorituksissa osoitettu opintomenestys, erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana, mahdolliset julkaisut, mahdollinen tutkimustyötä varten jo hankittu kokemus ja saatu rahoitus. Tutkimus- ja opintosuunnitelman laatua arvioitaessa kiinnitetään huomiota niiden toteutettavuuteen, yhteyteen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, tieteelliseen merkitykseen ja sopivuuteen tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin.

Kun arvioidaan muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen hakijan valmiuksien riittävyyttä oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen, otetaan edellä mainitun lisäksi huomioon muun muassa hakijan oikeustieteellisissä aineissa harjoittamat opinnot, niiden vaativuus sekä niissä osoitettu opintomenestys, käytännön kokemus oikeustieteen tuntemusta edellyttävistä työtehtävistä sekä aiempien opintojen, tutkimuksen tai muun toiminnan kytkeytyminen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen.

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Työnohjaajan etsiminen on hakijan itsensä vastuulla. Työnohjaajaksi suostunut opettaja antaa tiedekunnalle jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakeneesta erillisen kirjallisen lausunnon, jossa otetaan kantaa hakijan valmiuksien riittävyyteen sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tätä ohjaajien alustavaa puoltoa hakemukselle edellytetään hakuvaiheessa.

Valittaessa opiskelijoita tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen on varmistettava, että opiskelija voi saada oman väitöskirjansa aihepiiristä korkeatasoista ohjausta ja tukea. Jatko-opiskelijalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisen tulee olla pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Työnohjaajalla ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin 12 aktiivisesti tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Työnohjaajan puolto ei sido tohtoriohjelmaa opiskelijavalinnasta päätettäessä ja ohjattavien liiallista määrää voidaan käyttää hylkäysperusteena.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella. Valinnan yhteydessä hyväksytylle tohtorikoulutettavalle vahvistetaan ohjaaja(t), tohtorintutkinnon tutkintonimike ja tohtoriohjelma. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista, jos hän täyttää yliopiston ja tiedekunnan vastuuhenkilölle asettamat kriteerit (professori tai dosentti, joka toimii tiedekunnassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta).

Tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2020 kello 09.00 ja on käynnissä 15.9.2020 kello 15.00 asti.

Hakijoille tiedotetaan päätöksistä 27.11.2020 mennessä. Tarjotut opiskelupaikat tulee vastaanottaa 11.12.2020 mennessä. Tässä haussa myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2020.

Huomaathan, että tämän sivun ohjeet koskevat tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakemista. Mikäli haet myös palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää, tutustuthan tätä koskeviin ohjeisiin erikseen. Hakemukset käsitellään erikseen ja myös päätökset opinto-oikeuden myöntämisestä ja palkallisen tehtävän myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle erikseen.

Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on avoinna täytettäväksi vain hakukierroksen ajan. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevantteihin ohjaajiin ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä: hakemuksen lisäksi edellytetään lausunnot hakijan työnohjaajiksi suostuneilta opettajilta. Näet ohjaajien tutkimusintressit Helsingin yliopiston tutkimusportaalista. Hakijan tulee pyytää työnohjaajakseen suostuneita opettajia toimittamaan lausuntonsa haun määräaikaan mennessä sähköisellä lausuntolomakkeella. Tieto ohjaajiksi suostuneista kysytään myös hakulomakkeella.

Suostuneen ohjaajan lausuntolomake (vain opettajille)

Hakemusasiakirjat

Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on auki hakuaikana. Kaikki hakijat toimittavat seuraavat hakuasiakirjat (kohdat 1-5 sisältyvät sähköiseen hakulomakkeeseen; kohdat 6-7 liitetään sekä pdf-tiedostoina hakulomakkeeseen että postitetaan, ks. ohjeet alla):

Lomakkeeseen liitettävät asiakirjat:

1. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)

Tieteenala (valikko)

Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)

Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan.

Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
Miten väitöskirjahanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?

Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella?

Tutkimusmenetelmät (2000)
Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.

Käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (1500)

Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen erityisiä eettisiä tai tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön? Hakuvaiheessa ei tarvitse hallita avoimeen julkaisuun ja tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä eettisiä ja laillisia kysymyksiä (mm. tietosuoja, omistusoikeudet jne.). Riittää, että olet alustavasti miettinyt, millaisia kysymyksiä aineiston keräämiseen ja säilyttämiseen voi liittyä.

Eettiset kysymykset (1000)
Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa? Emme odota sinun olevan tutkimusetiikan ammattilainen hakuvaiheessa. Olennaista on, että olet pohtinut liittyykö tutkimusaiheeseesi eettisiä kysymyksiä ja, jos liittyy, miten aiot niitä lähestyä.

Kirjallisuus ja lähteet (2500)

Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)

Julkaisusuunnitelma (1000)
Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys tai artikkelien alustava julkaisuaikataulu, jos suunnitelmana on artikkeliväitöskirja.

Tutkimustyön alustava aikataulu ja suunniteltu rahoitus (2000)

Tähän mennessä saadut ja haetut haetut apurahat ja palkalliset tohtorikoulutettavan paikat (500)

Arvioitu väittelyvuosi

2. Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen
Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.

Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)

Kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)

Mahdolliset urakatkokset (1500)
Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

3. Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) hakija esittelee jatko-opintojen ja väitöskirjatyön sisällön ja aikataulun. HOPS arvioidaan erityisesti sen realistisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

Aikataulun osalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että kokopäiväisen jatko-opiskelijan tulisi pyrkiä väitöskirjan tekemiseen noin neljässä vuodessa ja siihen, että vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuina ennen kuin väitöskirjalle haetaan esitarkastajia. Ohjaajilta edellytetään tukea tämän tavoitteen saavuttamiseen. Ohjaajan ja väitöskirjan tekijän velvollisuus on yhdessä rajata väitöskirjan aihe ja sisältö siten, että tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen.

Tutustu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen oman, alustavan opintosuunnitelmasi laatimista. Hakulomakkeella on oma kohtansa tieteenalaopintojen opintosuunnitelmalle ja yleisten valmiustaitojen opintosuunnitelmalle.  Opintosuunnitelmassa olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Opintosuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)

Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)

Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut, tohtorintutkintoon kelpaavat opintopisteet

4. Maisterintutkielman otsikko ja tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä toiminnasta (750)

5. Tieto väitöskirjan ohjaajiksi suostuneista henkilöistä.
Hakemusta ei voi jättää, jos hakijalla ei ole hakuvaiheessa alustavaa suostumusta vähintään yhdeltä ohjaajalta, joka on pysyvässä tai pitkäaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa hakija hakee suorittamaan. Muistathan pyytää ohjaajaa täyttämään yllämainittu ohjaajan lausuntolomake.

6. Kopio tutkintotodistuksesta, jonka perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan, sekä kopio tutkintoon liittyvästä opintosuoritusotteesta.

Kaikkien hakijoiden tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta sekä mahdollisesti vaaditut viralliset käännökset näistä asiakirjoista.

Mikäli olet suorittanut kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot (ks. kohta "Hakukelpoisuus ja -kriteerit"), mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee silti liittää hakemukseen opintosuoritusote, josta käy selkeästi ilmi, että tutkintoosi kuuluvat opinnot on suoritettu, arvosteltu ja rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä.

Huom. Hakemuslomakkeelle on mahdollista halutessaan liittää myös mahdollista kandidaatintutkintoa koskevat todistusliitteet. Näiden liittäminen hakemukseen ei kuitenkaan ole pakollista.

7. Kielitaitotodistus.
Helsingin yliopisto edellyttää akateemisen kielitaidon todistamista kaikilta hakijoilta. Tutustu vaihtoehtoisiin kielitaidon todistamistapoihin (suomiruotsi ja englanti) hyvissä ajoin ennen hakemista. Yleisten kielitaitovaatimusten täyttämisen lisäksi hakijoilta edellytetään riittävää kielitaitoa mahdollisissa muissa suunnitellut väitöstutkimuksen kannalta relevanteissa kielissä. Muu kielitaito arvioidaan hakudokumenttien (esim. opintosuoritusotteella näkyvät kieliopinnot) sekä alustavien ohjauskeskustelujen perusteella.

Huom! Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut dokumentit kohdissa 6 ja 7 mainituista dokumenteista postitse. Pelkät valokopiot eivät riitä. Kaikkien koulutusasiakirjojen tulee olla ne myöntäneen oppilaitoksen toimesta virallisesti oikeaksi todistettuja, tai laillistettuja. Tietyissä maissa myönnetyille asiakirjoille voi olla maakohtaisia erityisvaatimuksia. Lisätietoa vaadittavista asiakirjoista ja niiden oikeaksi todistamisesta löydät täältä.

Hakijan taustasta riippuen kohta 8, mikäli tarpeen:

8. Tieteellinen perustelu, miksi haluaa suorittaa oikeustieteiden tohtorin tutkinnon, mikäli hakijalla on jo ennestään tohtorin tutkinto muulta alalta tai mikäli hakijalla on jo toinen jatko-opinto-oikeus toisessa yliopistossa tai mikäli hakijan aiemmat tutkinnot eivät ole oikeustieteellisen alalta.

Hakemukset liitteineen tulee jättää hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukset lähetetään käyttämällä sähköistä hakulomaketta, joka sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00 Suomen aikaa. Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneiden tulee lisäksi huolehtia siitä, että postitse lähetetyt oikeaksi todistetut liitteet ovat perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei hyväksytä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten oikeaksi todistetut liitteet toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Ohjeet liitteiden toimittamiseen löydät täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä: phd-admissions@helsinki.fi

Jos kohtaat teknisiä ongelmia hakulomakkeen kanssa, ota yhteyttä: aava-admin@helsinki.fi

 

Työ­noh­jaus

Tohtorikoulutettavalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisen tulee olla pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Työnohjaajalla ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin 12 aktiivisesti tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Uudelle tohtorikoulutettavalle vahvistetaan ohjaaja(t), tohtorintutkinnon tutkintonimike ja tohtoriohjelma. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuhenkilö, joka voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista. Vastuuhenkilönä voi toimia professorin lisäksi myös dosentti, joka toimii tiedekunnassa yliopistonlehtorina, yliopistotutkijana tai akatemiatutkijana (tai vastaavassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä) ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta. Aiemmin hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien vastuuhenkilönä voi toimia oppiaineen vastuuprofessori.

Oikeustieteen tohtoriohjelma vastaa tohtorikoulutettavien ohjaussopimuksista ja ohjauksesta.

Ohjaussopimus laaditaan ohjattavan ja ohjaajan kanssa Thessaan. Ohjaussopimuksella on tarkoitus edistää opiskelijan ja ohjaajan sitoutumista sekä selkeyttää kummankin vastuuta tohtoriopintojen edistymisestä. Ohjaussopimuksessa sovitaan ainakin tohtoriopintojen ja väitöskirjatyön aikataulusta ja siitä, milloin (miten usein) ohjattava ja ohjaaja tapaavat sekä millä tavalla ja kuinka usein ohjattava raportoi työnsä edistymisestä. Ohjaussopimuksesta tulisi myös käydä ilmi ohjaajien välinen työnjako.

Tohtorikoulutettava ja työnohjaajan yhteisenä työvälineenä käytetään opintojen alussa laadittavaa opiskelijan tutkimussuunnitelmaa sekä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, joka löytyy Thessasta sivulta My Thesis Project. Työnohjaaja ja tohtorikoulutettava pitävät yhteyttä tutkimustyön ja muun opiskelun intensiivisyydestä riippuen useita kertoja lukuvuodessa. On suositeltavaa, että opiskelija ja työnohjaaja keskustelevat vähintään kerran lukukaudessa ohjattavan opinnoista, tutkijaseminaareihin osallistumisesta sekä tutkimuksen edistymisestä.

Mikäli tohtorikoulutettavan työnohjaajaa halutaan muuttaa kesken opintojen ja/tai tutkimusaihetta muuttaa (selvästi aiemmasta eroavaksi), tohtorikoulutettava voi pyytää uuden ohjaajan nimeämistä ja tutkimusaiheen vaihtoa tiedekunnalta. Dekaani päättää uudesta ohjaajasta ja tutkimusaiheen vaihdosta esittelystä. Tiedekunnan tohtorikoulutuksen koulutussuunnittelija toimii asian esittelijänä, ja tarvitsee esitykseensä kaikkien asianosaisten suostumuksen sekä tiedot tohtorikoulutettavasta ja tutkimusaiheesta.