Hakulomake ja tutkimussuunnitelma

Tällä sivulla sinua opastetaan täyttämään hakulomake Helsingin yliopiston tohtoriohjelmiin.
Hakulomake

Hakulomake löytyy Opintopolusta. Lomake on auki vain hakuaikana. Tarkista ohjelmakohtaisilta sivuilta oman ohjelmasi hakuajat. Huomaa, että sinun tulee täyttää jokaista ohjelmaa varten oma hakulomake.

Jotkin kysymykset ovat pakollisia vain osalle ohjelmista. Osa kysymyksistä tulee näkyviin vasta, kun olet valinnut alasvetovalikosta tohtoriohjelman, johon haet.

Hakulomaketta ei voi tallentaa luonnoksena. Kannattaa siis valmistella hakemus erilliseen tiedostoon ja kopioida vastaukset hakulomakkeelle kerralla. Tallennettua hakemusta voi muokata hakuajan päättymiseen asti.

Hakulomakkeen tekstikentissä on merkkirajoitukset. Myös välilyönnit lasketaan sisään rajoitukseen.

Hakemuksen täyttäminen kohta kohdalta

Aloita kirjaamalla henkilötietosi ja ilmoittamalla tohtoriohjelma, johon haet. Valitse myös tiedekunta ja tavoitetutkinto, jotka sopivat koulutustaustaasi ja tutkimusaiheeseesi. Muista, että et voi muokata henkilötietoja sen jälkeen, kun olet tallentanut hakemuksen.

Kerro tutkinnostasi, joka antaa sinulle kelpoisuuden tohtoriopintoihin (esim. maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Jos tutkintoosi on sisältynyt tutkielma, sinun pitää kirjoittaa siitä tiivistelmä (1500 merkkiä). 

Voit lisäksi halutessasi antaa tiedot yhdestä muusta relevantista tutkinnosta tai opinnoista, jonka uskot olevan hakemuksellesi eduksi. Tämä ei ole pakollinen tieto, ja monet hakevat pelkällä kelpoisuuden antavalla tutkinnolla.

Helsingin yliopisto vaatii kaikilta hakijoilta todistuksen opintoihin riittävästä akateemisesta kielitaidosta joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Kielen ei tarvitse olla se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi.

Katso lisää kielitaidon osoittamisesta kielitaidon todentamisen sivuilta.

Kielitaidon voi todentaa joko koulutustaustalla tai kielitaitotestillä. Valitse ensin kieli, jonka kielitaidon haluat todentaa, ja sen jälkeen todennustapa alle aukeavista vaihtoehdoista.

Sinun tulee ilmoittaa lisäksi väitöskirjasi kieli. 

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan lomakkeella annettuihin kysymyskenttiin. Vapaamuotoisia tutkimussuunnitelmia ei oteta vastaan. Huomioi, että kenttiin voi kirjoittaa rajatun määrän merkkejä. Välilyönnit lasketaan merkeiksi. 

Tutkimussuunnitelma 

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (Suomen akatemian tutkimusalaluokitus tai alasvetovalikko ohjelmasta riippuen)
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000 merkkiä)
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia merkkejä ja erikoiskaavoja.
  • Jos jotkin osiot tutkimussuunnitelmastasi sisältävät matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja, voit liittää ne lomakkeelle PDF-muodossa. Lomakkeella määriteltyjä osioiden merkkimääriä ei saa ylittää. Tarkista tohtoriohjelman verkkosivuilta mahdolliset lisäohjeet.
  • Et voi toimittaa tässä vapaamuotoista tutkimussuunnitelmaa.

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

 • Mikä on tutkimuksesi kliininen merkitys? (2000 merkkiä) 
  • Kysymys vain Kliinisen tohtoriohjelman hakijoille.
 • Motivaatio väitöskirjan tekemiseen (2000 merkkiä) 
  • Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös, miksi haet valitsemaasi tohtorinohjelmaan.
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000 merkkiä) 
  • Miten hanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000 merkkiä)
  • Kerro, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella.

Tutkimusmenetelmät ja aineisto

 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500 merkkiä)
  • Huom. poikkeuksena Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma, lue ohjeet alempana.*
  • Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.
 • Alustava suunnitelma aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500 merkkiä) 
  • Huom. poikkeuksena Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma, lue ohjeet alempana.* 
  • Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen joitakin tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön?
 • Eettiset kysymykset (1000 merkkiä) 
  • Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa?

*Huom. Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma:

 • Tutkimusaineiston keräämistä, käyttöä ja säilytystä koskeva alustava suunnitelma; tutkimusmenetelmät (4000 merkkiä). 
  • Kerro lyhyesti, miten aiot kerätä, käyttää ja säilyttää tutkimusaineistoa. Kuvaile tutkimusmenetelmien ja analyyttisen viitekehyksen soveltuvuutta kertomalla, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista tai hypoteesien vahvistamista tai tukevat valittua lähestymistapaa.

Kirjallisuusviitteet

 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500 merkkiä)

Toteutus: aikataulu ja rahoitussuunnitelma

 • Väitöskirjan muoto - artikkeliväitöskirja vai monografia                      
  • Artikkeliväitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi tarkoitetuista käsikirjoituksista, jotka käsittelevät samaa ongelmakokonaisuutta, sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta, jossa esitetään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät ja aineistot, tutkimustulokset sekä pohdinta ja johtopäätökset. Vaadittavien artikkelien määrään vaikuttavat niiden a) laajuus, b) tieteellinen merkittävyys ja laatu, c) julkaisufoorumi sekä d) tekijän oman työn osuus. 
  • Monografiaväitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon. Monografiaväitöskirja on pääsääntöisesti laajuudeltaan enintään 250 sivua.
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1500 merkkiä)
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000 merkkiä)
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä tutkimukseen saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000 merkkiä)

   

Tarkista oman ohjelmasi valintaperusteista vaaditut ohjausjärjestelyt:

 • Onko sinulla oltava hakuvaiheessa sitoutunut ohjaaja.
 • Tarvitsetko ohjaussopimuksen tai muun asiakirjan, josta sovitut ohjausjärjestelyt käyvät ilmi. 
 • Tarkista vaatimukset akateemiselle vastuuhenkilölle oman ohjelmasi valintaperusteista.
 • Tarkista vaatimukset seurantaryhmälle oman ohjelmasi valintaperusteista.

Jos sinulla on kolme ohjaajaa, sinun on perusteltava tarve kolmelle ohjaajalle (2000 merkkiä).

Voit kertoa tässä ansioluettelomaisesti osaamisestasi ja kokemuksestasi.

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500 merkkiä).
  • Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.
 • Mahdolliset aiemmat julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500 merkkiä).
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500 merkkiä).
 • Mahdolliset urakatkokset (1500 merkkiä). 
  • Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

Kirjoita tähän opintosuunnitelmasi. Tutustu tohtorintutkinnon laajuuteen ja tutkintorakenteeseen Opiskelu-palvelussa

Luettele sinua kiinnostavat kurssit:

 • Tieteenalaopinnot 30op (1500 merkkiä)
 • Yleiset valmiustaidot 10op (1500 merkkiä)

Jos olet jo suorittanut tohtoriopintoihin soveltuvia opintoja, voit ilmoittaa suoritetut opintopisteet.

Tähän osioon liitettyjä tiedostoja käytetään akateemisen arvioinnin tukena. Ne on liitettävä, vaikka voisimme tarkistaa opintosuorituksesi ja tutkintosi sähköisesti erilaisista rekistereistä. Useimmiten sinun on hakulomakkeelle liitettyjen tiedostojen lisäksi toimitettava koulutusasiakirjasi meille virallisesti oikeaksi todistettuina kopioina.

Lue hakukelpoisuutta ja koulutusasiakirjoja koskevat ohjeet huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.

Liitä kaikki pyydetyt, hakemuksesi kannalta välttämättömät liitteet PDF-muodossa. Älä yhdistä eri asiakirjoja yhdeksi tiedostoksi. Huomaa, että jos asiakirjasi ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niistä pitää liittää ja toimittaa myös viralliset käännökset.

Koulutusasiakirjat

Tähän liittämiäsi tiedostoja käytetään osana hakemuksesi arviointia. 

Näiden tiedostojen lisäksi sinun pitää yleensä lähettää meille virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tähän liittämistäsi asiakirjoista. Lue asiakirjoja koskevat ohjeemme huolellisesti ja seuraa niitä.

Hakukelpoisuuden antavalla tutkinnolla tarkoitetaan tässä sitä tutkintoa, jonka tiedot syötit hakulomakkeelle ensimmäisenä kohdassa ”koulutustausta”.

Muulla tutkinnolla tarkoitetaan tässä sitä tutkintoa, jonka tiedot syötit hakulomakkeelle toisena kohdassa ”koulutustausta”.

 

Hakukelpoisuuden antava tutkinto, tutkintotodistus

Liitä tähän PDF-tiedostona maisterin (tai vastaavan) tutkintotodistus. Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi tutkinto asiakirja", esimerkiksi Meikäläinen Maija maisteri tutkintotodistus.

Jos alkuperäinen tutkintotodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, liitä tähän myös todistuksen virallinen käännös. 

 

Hakukelpoisuuden antava tutkinto, opintosuoritusote (pakollinen liite kaikille hakijoille)

Liitä tähän PDF-tiedostona maisterin (tai vastaavan) opintosuoritusote. Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi tutkinto asiakirja", esimerkiksi Meikäläinen Maija maisteri opintosuoritusote.

Jos alkuperäinen suoritusote ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, liitä tähän myös suoritusotteen virallinen käännös.

 

Muu tutkinto, tutkintotodistus

Liitä tähän PDF-tiedostona tutkintotodistus. Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi tutkinto asiakirja", esimerkiksi Meikäläinen Maija kandi tutkintotodistus.

Jos alkuperäinen tutkintotodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, liitä tähän myös todistuksen virallinen käännös.

Jos et ole täyttänyt lomakkeen koulutustietoihin ”muuta tutkintoa”, älä liitä tähän mitään tiedostoa.

 

Muu tutkinto, opintosuoritusote

Liitä tähän PDF-tiedostona opintosuoritusote. Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi tutkinto asiakirja", esimerkiksi Meikäläinen Maija kandi opintosuoritusote.

Jos alkuperäinen suoritusote ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, liitä tähän myös suoritusotteen virallinen käännös.

Jos et ole täyttänyt lomakkeen koulutustietoihin ”muuta tutkintoa”, älä liitä tähän mitään tiedostoa.

Kielitaito

Jos todennat kielitaitosi korkeakoulututkinnolla, jonka asiakirjat olet liittänyt yllä mainittuihin kohtiin, sinun ei tarvitse liittää hakulomakkeelle uudestaan todistusta kielitaidosta. 

Muussa tapauksessa liitä tähän PDF-tiedostona Helsingin yliopiston vaatimusten mukainen todistus kielitaidostasi. Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi kielitaito", esimerkiksi Meikäläinen Maija kielitaito.

Huomaa, että voit todistaa kielitaitosi vain Helsingin yliopiston hyväksymillä tavoilla, jotka on listattu kielitaidon todentamisen ohjesivuillamme.

Jos alkuperäinen todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, liitä tähän myös todistuksen virallinen käännös.

Ohjausjärjestelyt

Tarkista vaatiiko ohjelmasi hakemuksen liitteeksi erillisen ohjaajien puoltolomakkeen / ohjaussopimuksen / ohjaajan sähköpostin tai muun asiakirjan, josta käy ilmi ohjaajan sitoutuminen.

Täytä vaadittu asiakirja tohtoriohjelman ohjeiden mukaisesti ja liitä skannattu kopio siitä hakulomakkeelle yhtenä pdf-tiedostona. Mahdollisen puoltolomakkeen tai sopimuspohjan löydät tohtoriohjelman omista hakuohjeista.

Nimeä tiedosto muotoon "Sukunimi Etunimi asiakirja", esimerkiksi Meikäläinen Maija puoltolomake.

Lomaketta ei tarvitse toimittaa meille paperisena, vaan riittää, että liität sen lomakkeelle.

Lopuksi sinun on ilmoitettava asiointikielesi, annettava lupia ja suostumuksia tietojen oikeellisuudesta sekä sähköisestä asioinnista. 

Lomakketta ei voi tallentaa luonnoksena. Jotta tallentamattomat tiedot eivät vahingossa katoa, valmistele vastauksesi erikseen tekstitiedostolle, josta voit helposti kopioida vastauksesi suoraan lomakkeelle. 

Tallennettua lomaketta pystyy muokkaamaan hakuajan umpeutumiseen asti. 

Saat onnistuneesti tallennetusta lomakkeesta kuittauksen sähköpostiisi. Muista lisäksi lähettää mahdolliset paperiset liitteet ja pidä silmällä sähköpostiasi mahdollisten täydennyspyyntöjen varalta.