Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla (YTYÄ)

Monessa kylässä on havahduttu siihen, että palvelut ovat huomattavasti harvenneet tai niitä ei enää ole. Toisaalta myös kunnat ovat hallintouudistuksen myötä löytämässä itsensä uudesta tilanteesta, jossa niiden vastuulla on entistä vahvemmin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen sekä palvelutarpeisiin vastaaminen erityisesti maaseudulla, joka tarvitsee kipeästi uusia avauksia palvelutuotannon kehittämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty maaseudun asukkaiden entistä aktiivisempaa osallistumista ja vaikuttamista palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jossa kiinnostavana avauksena voisi olla yhteiskunnallinen yrittäjyys. Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Kyläkontekstissa tällainen tavoite voi olla esimerkiksi kylän elinvoiman, palveluiden tai asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen tai jokin muu vastaava asia, mille kylällä on tarvetta.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon? -hankkeessa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palvelutuotannon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä edistämään yhteisölähtöisen palvelutuotannon kehittymistä Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksissä. Hankkeen tavoitteena on selvittää kyläyhdistysten näkemyksiä ja ajatuksia yhteisöllisestä palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta.

Kyläyhdistyksen tuottama palvelu voi olla mitä tahansa palvelua, jolla on kylällänne tarvetta. Se voi olla esimerkiksi kirjaston toimipisteen ylläpitämistä, kahvilatoimintaa tai ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja. Samoin yritystoiminnan muoto voi olla mikä tahansa: esimerkiksi osuuskunta, osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö.

Miksi kyläyhdistyksen kannattaisi harkita yhteiskunnallista yrittäjyyttä?

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan toimiva yritys

 • tuo kylälle uudenlaisia taloudellisia mahdollisuuksia parantaa kylän elinvoimaa
 • ylläpitää ja kehittää palvelutuotantoa alueella
 • mahdollistaa entistä organisoidumman toiminnan palveluiden tuottamiseksi
 • ei perustu vapaaehtoistyöhön eikä jää yksinomaan aktiivisten kylätoimijoiden harteille
 • mahdollistaa palkanmaksun työntekijälle
 • luo työpaikkoja kylälle.
   

Toteutusvaiheet

1 Sel­vi­tys­vai­he
Jokaiselle E-P:n kyläyhdistykselle lähetetään kysely, jossa selvitetään yhdistysten valmiuksia ja kiinnostusta tuottaa palveluita yrittäjämäisesti. Toivomme, että jokainen yhdistys vastaisi kyselyyn omalta osaltaan! Kyselyn tuloksia käytetään seuraavan vaiheen työpajojen sisältöä ja toteutusta suunniteltaessa, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla kylien tarpeisiin.

2 Työ­pa­ja­vai­he
Yhteiskunnallisen yrittäjyyden työpajoihin kutsutaan osallistujiksi alueen kyläyhdistyksiä sekä kuntien toimijoita. Työpajojen tavoitteena on tarjota käytännönläheisiä vastauksia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kysymyksiin ja mahdollisuuksiin. Työpajojen vetäjinä toimivat alan asiantuntijat.

Yleisten työpajojen lisäksi hankkeessa järjestetään erityisesti kyläyhdistyksille suunniteltuja aluetilaisuuksia, joissa kyläyhdistykset voivat laatia omakohtaisen liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa, jotka avustavat suunnitelman laatimisessa askel kerrallaan. Suunnitelman laatiminen ei sido eikä velvoita jatkotoimenpiteisiin. Työpajat ja tilaisuudet ovat maksuttomia.

3 Ko­ke­muk­sia muu­al­ta
Hankkeen viimeisessä vaiheessa laaditaan jo toimivien yhteiskunnallisten yritysten näkemyksiin perustuva kylätoimintaan soveltuva yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas. Lisäksi hanke tarjoaa kyläyhdistysaktiiveille mahdollisuuden oppia yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyvä käytänteitä Skotlantiin suuntautuvalla opintoretkellä.

Toteuttaja
Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon -hankkeen (1.3.2016–31.12.2018) toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Yhteistyökumppanina toimii Eteläpohjalaiset Kylät ry ja rahoittajana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Hankkeen LOPPUSEMINAARI järjestetään 14.11.2018 klo 18 alkaen Ylistarossa Kainaston nuorisoseurantalolla, lisätiedot tästä

 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota kylätoimijoille ja kuntapäättäjille käytännöllisiä ratkaisumalleja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja soveltamiseen osana maaseudun palvelujen vahvistamista ja kehittämistä.

Hankkeen toimenpiteet rakentuvat neljästä vaiheesta:

 1. Kuntakysely: kyselyssä selvitetään kuntatoimijoiden ajatuksia kunnan asukkaiden osallistumisesta entistä aktiivisemmin kunnan palvelutuotantoon.
 2. Arviointityöpaja: kyselyn pohjalta pidetään asiantuntijoiden arviointityöpaja, jossa kylätoiminnan, yrittäjyyden ja kuntien asiantuntijat pohtivat kyselyn aineiston pohjalta kunnan roolia sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia kylätason palvelutuotannon säilyttämisessä ja vahvistamisessa.
 3. Maakunnallisten toimijoiden työpajat: kyselyn ja asiantuntijoiden perusteella koostetut toimenpide-ehdotukset esitellään maakunnallisille toimijoille, jotka arvioivat niitä käytännön toteutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Maakunnallisia työpajoja toteutetaan 4–6 sen mukaan, millä alueella kiinnostusta ja potentiaalia aiheeseen on eniten.
 4. Vinkkivihko: hankkeen keskeisistä tuloksista työstetään opaskirja, johon kootaan toteutettavimmiksi ja vaikuttavimmiksi arvioidut toimenpiteet, tavat tai keinot, joilla kunnat voivat mahdollisesti tukea ja vahvistaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Toteuttaja
Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä. Hanke päättyy 31.12.2019.

Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille kohdistetun kyselyn tulokset

Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistysten näkemyksiä kylien palveluista ja niiden tulevaisuudesta selvitettiin kyselyllä, jonka tulokset esitetään kuuden kalvokokonaisuuden sarjassa. Tuloksista on poimittu kuntien toimintaa koskevat näkemykset omaksi kalvosarjakseen.

Osa 1: Taustatiedot
Osa 2: Nykytilanne
Osa 3: Palvelutarjonta
Osa 4a: Kyläyhdistys ja yrittäjyys
Osa 4b: Kyläyhdistys ja yrittäjyys: mielipideväittämät
Osa 5: Kyläyhdistys palveluiden tuottajana
Näkemyksiä kuntien toiminnasta

Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille kohdistetun kyselyn tulokset

Vapaa-ajan asukkaat ovat yksi kiinnostava asukasryhmä palveluiden käytön ja myös tuottamisen kannalta. Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaille kohdistetun kyselyn tarkoituksena oli selvittää vapaa-ajan asukkaiden ajatuksia kylien toimintaan osallistumisesta sekä näkemyksiä kylien palveluista ja niiden tulevaisuudesta. Kyselyn tulokset esitetään viisiosaisessa kalvosarjassa.

Osa 1: Taustatiedot
Osa 2: Mökkeilyn taustatiedot
Osa 3: Palvelutuotanto
Osa 4: Kiinnostus osallistua palvelutuotantoon
Osa 5: Johtopäätökset

Työpajan materiaalit 27.10.2018, Seinäjoki

Yhdistysten yritystoiminta verotuksen näkökulmasta
Aino-Maija Siren, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Työpajan materaalit 26.4.2017, Seinäjoki

Eräjärven kokemuksia kyläpalveluista
Reijo Kahelin, Eräjärven Kehittämisyhdistys ry

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Kristiina Ullgrén, Impactor Consulting Osk    
Tietoiskuvideo

Työpajan materaalit 23.2.2017, Seinäjoki ja Alajärvi

What is Social Enterprise?
Dr Roger Evans, Estonian University of Life Sciences
Tietoiskuvideo

Työpajan materaalit 3.11.2016, Seinäjoki

Alkusanat ja esittely
Merja Lähdesmäki, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sen mahdollisuudet maaseudulla
Anne Bland, Uusia Network
Tietoiskuvideo

Eskolan kylän kokemuksia palveluiden tuottamisesta
Miia Tiilikainen, Palveleva Yhteisö -hanke
Tietoiskuvideo

Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistykset palvelutuottajina -kyselyn tuloksia 
Katja Rinne-Koski, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Puheenvuoro E-P:n palvelutuotannosta alueuudistuksen kynnyksellä 
Päivi Saukko, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Opas kylätoimijoille

Ruralia-ytyä-opas-kylätoimijoille