Opettajan ammattipätevyyksiä antavat opintokokonaisuudet

Tietoa opettajankoulutuksen erillisistä opinnoista lukuvuonna 2021 - 2022

Valintaperusteet syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen julkaistaan syksyn 2020 aikana. 

Tietoa opettajankoulutuksen erillisistä opinnoista lukuvuonna 2020 - 2021

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2020-2021 seuraavat opettajakoulutuksen erilliset opinnot:

Tiedot erillisten erityisopettajan opintojen valintaperusteista ja hakumenettelystä on julkaistu 1.11.2019 Opintopolussa.  Tiedot opettajan pedagogisten opintojen ja monialaisten opintojen hakumenettelystä on julkaistu Opintopolussa 12.12.2019.  Tiedot yliopistopedagogiikan aineopintojen hakumenettelystä on julkaistu myös 12.12.2019. Tiedot Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus päiväkodeissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja kasvatustieteen maistereille (75 op) hakumenettelystä on julkaistu 29.6.2020 opintopolussa.

Jos sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai hakumenettelystä, voit olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Erillisten erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Erillisten erityisopettajaopintojen valintaperusteet julkaistaan lokakuun 2020 loppuun mennessä Opintopolussa. Sitä ennen voit halutessasi tutustua aiemman hakukierroksen valintaperusteisiin. Huomaathan, että valintaperusteet eivät välttämättä ole samat joka hakukierroksella.

Katso Opintopolusta lisätietoa aiemmista (lukuvuoden 2020-2021) valintaperusteista ja hakumenettelystä. Huomaa että valintaryhmiä on kolme: erityisluokanopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Opintopolku: erilliset erityisopettajan opinnot

------------------------------------------------------------------

Tietoa erillisten erityisopettajan opintojen sisällöistä lukuvuodeksi 2020 - 2021 löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuilta:

Opiskelijan ohjeet: Erilliset erityisopettajan opinnot 2020-2021

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Aineenopettajalta edellytettävät muut kelpoisuusvaatimukset (esimerkiksi opetettavan aineen aineenhallinnan vaatimukset) kuitenkin vaihtelevat oppilaitoksittain.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa pedagogiset opinnot monessa tiedekunnassa osana tutkintoaan. Ne voi suorittaa myös maisteriksi valmistumisen jälkeen erillisinä opintoina riippumatta siitä, missä yliopistossa tutkinto on suoritettu.

Suomen kielellä pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvän ohjatun opetusharjoittelun voi suorittaa joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Molemmissa koulutusvaihtoehdoissa suoritetut opinnot tuottavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Ruotsin ja englannin kielellä on tietyissä opetettavissa aineissa tarjolla perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneet pedagogiset opinnot.

Tietoa opettajan pedagogisten opintojen sisällöistä lukuvuonna 2020-2021 löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Opettajan pedagogiset opinnot

Tietoa valintaperusteista ja hakumenettelystä löydät opintopolusta hakuajan päättymiseen 6.3.2020 asti. Hakulomake aukeaa 10.2.2020.  Yliopistopedagogiikan aineopintojen hakusivut löytyvät täältä, sillä on samat hakuajat kuin muillakin pedagogisilla opinnoilla eli 10.2.2020-6.3.2020.

Koronavirustilanteen takia joudumme tekemään muutoksia valintakokeiden järjestämiseen ja opiskelijavalintoihin. Lue uusin tieto monialaisten opintoihin liittyen Koronavirustilanne -sivulta.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus peruskoulun luokanopettajan tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja ne on tarkoitus suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Ruotsinkieliset opinnot ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä. Opintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Monialaiset opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden henkilölle, jolla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai henkilölle, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Monialaiset opinnot voi suorittaa erillisinä opintoina ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tai sivuaineopintoina osana Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa.

Koulutus järjestetään sekä tutkinto- että erillisopiskelijoille suomenkielisenä ja erillisopiskelijoille myös ruotsin kielellä

Tietoa monialaisten opintojen valintaperusteista ja hakumenettelystä löydät Opintopolusta hakuajan päättymiseen 9.4.2020 asti. Hakulomake aukeaa 23.3.2020.

Tietoa monialaisten opintojen sisällöistä lukuvuonna 2020-2021 löydät täältä:

Opiskelijan ohjeet: Luokanopettajan monialaiset opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää lukuvuonna 2020-2021 kotitaloustieteen 60 opintopisteen erilliset opinnot. Lisätietoja valintamenettelystä.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on myös mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen. Haun järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta ja lisätietoja hausta on saatavana tiedekunnan sivuilta.

Koronavirustilanteen takia joudumme tekemään muutoksia valintakokeiden järjestämiseen ja opiskelijavalintoihin. Lue uusin tieto kirjallisiin valintakokeisiin liittyen Koronavirustilanne -sivulta.

Erillisten erityisopettajan opintojen valintakoe torstaina 6.2.2020 kello 13–15, (Porthania, sali PI, Yliopistonkatu 3, Helsinki).

Sinulla tulee olla kokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (lyijykynä tai lyijytäytekynä ja pyyhekumi). Lisäksi sinulla saa olla mukanasi:

 • Vähäinen määrä syötävää läpinäkyvään kääreeseen pakattuna.
 • Vähäinen määrä juotavaa pullossa (max 1,5 litraa). Pullosta on poistettava mahdolliset etiketit.
 • Korvatulpat - Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi.
 • Lääkkeet tai muut sairauteen liittyvät apuvälineet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia.

Et saa viedä mukanasi istumapaikalle:

 • Matkapuhelinta, kuulokkeita tai muuta laitetta, joka voi lähettää tai vastaanottaa tietoa tai johon voi tallentaa tietoa.
 • Ranne- tai muuta kelloa. Saleissa on seinäkelloja niin, että kaikilta paikoilta on mahdollista nähdä aika.
 • Laskinta – kokeessa ei tarvita laskinta.
 • Yliviivauskynää.
 • Valintakoekirjoja, taulukkokirjoja, muistiinpanoja tai muuta vastaavaa kirjallista aineistoa.
 • Penaalia, silmälasikoteloa tai muuta läpinäkymätöntä rasiaa tai pussia.
 • Nenäliinoja - voit kokeen aikana pyytää koevalvojalta talouspaperia, jos sitä esimerkiksi nuhan vuoksi tarvitset.

Koulutus on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama pilottikoulutus (75op), jonka yhteistyökumppaneina toimivat pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kuntatoimijat. Koulutus on suunnattu pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien päiväkodeissa työskenteleville kasvatustieteen kandidaateille ja kasvatustieteen maistereille, joilla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta. Koulutus tuottaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajaksi ja se koostuu varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60op) sekä varhaiskasvatuksen opettajan harjoitteluista (15op). Koulutus noudattaa  Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman  varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opetussuunnitelmaa 2020-2023.  

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä sekä työpaikoilla tehtäviä oppimistehtäviä. Läsnäoloa vaativia lähipäiviä koulutuksessa on noin yksi perjantai ja yksi lauantai (joinakin kuukausina kaksi lauantaita) per kuukausi. Koulutukseen sisältyy myös opetusharjoittelua, josta valtaosa toteutetaan omassa päiväkodissa. Opinnot on tarkoitus suorittaa työn ohella siten, että opinnot ja työ tukevat toisiaan ja opintoja voi hyödyntää jo koulutuksen aikana omissa työtehtävissä. Koulutus alkaa marraskuussa 2020 ja kestää toukokuuhun 2022. 

Koulutukseen voi hakea henkilöt: 

 • jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon ja  
 • ovat hakuaikana työsuhteessa päiväkodissa lastenhoitajana, varhaiskasvatuksen opettajana tai  varhaiskasvatuksen erityisopettajana  

Hakuaika koulutukseen on 3.8.2020-21.8.2020. Hae koulutukseen tästä.

 Huom! Koulutus toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kanssa. Tietyt kunnat ovat sitoutuneet antamaan kunnallisissa päiväkodeissa toimiville henkilöille jotka pääsevät tähän koulutukseen  yhden  perjantain kuusta työaikaa tähän. Varmistathan omasta päiväkodistasi koskeeko tämä sinua ennen hakemista koulutukseen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että lähipäiviin osallistuminen on mahdollista, joten mikäli työnantajasi ei anna lähipäiviä työajaksi, sinun tulee hoitaa ne muulla tavoin vapaaksi voidaksesi osallistua koulutukseen. Harjoitteluja varten et tarvitse opintovapaata työpaikastasi.

Tietoa opintojen sisällöistä ja käytännöistä löydät opiskelijan ohjeista  (ohjeita päivitetään kesän ja syksyn 2020 aikana).