Erityisopettajan opinnot

Erityisopettajan opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin ja ne ovat asetuksen 1998/986 mukaiset. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Tiedekunta järjestää täydennyshaun erillisiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoihin 2.4.-16.4.2024.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajille täydennyshaku

Tiedekunta järjestää täydennyshaun erillisiin varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoihin 2.4.-16.4.2024. Lisätietoja löytyy opintopolun sivuilta, jonka kautta myös itse haku tapahtuu.

Suora linkki opintopolkuun:

https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000003209

Valinnassa ei käytetä valintakoetta.

 

Valintakokeeseen luettava materiaali

Suomenkielistä valintakoetta varten tulee opiskella kaikki seuraavat viisi artikkelia (koskee kaikkia hakuryhmiä):

 

 

 

 

 

 

Materiaali on julkaistu 11.1.2024 kello 11.00.

Suomenkielisessä kokeessa on 60 monivalintakysymystä, joista kaikkiin tulee vastata. Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, Väärästä, puuttuvasta tai usean vastausvaihtoehdon merkitsemisestä saa 0 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on täten 60 pistettä, ja teoreettinen minimipistemäärä 0.

Haun aikataulu

Valintaperusteet on julkaistu opintopolussa 28.11.2023. Tästä pääset opintopolun sivuille.  Haku järjestetään 2.1.-16.1.2024. Liitteet on toimitttava 30.1.2024 mennessä. Kirjallinen valintakoe järjestetään tiistaina 13.2.2024 kello 13.00 - 15 Porthania rakennuksen salissa I, Yliopistokatu 3, Helsinki. Valintakokeen tulokset julkaistaan 27.2.2024  opintopolussa ja hakijoille lähetettävällä sähköpostiviestillä. Opiskelupaikka on otettava vastaan 5.3.2024 kello 15.00 mennessä. Opinnot alkavat syyskuussa 2024.

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea erillisiin erityisopettajan opintoihin (tutkinnon suorittamisen jälkeen), mikäli olet suorittanut vaaditun pohjatutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) viimeiseen hakupäivämäärään mennessä. Suomenkielisten laaja-alaisten erityisopettajien ja erityisluokanopettajien hakuryhmässä hakiessa tulee olla myös tietty määrä vaadittua työkokemusta sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Jos haet opintoihin kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijana sinun täytyy opiskella soveltuvassa koulutuksessa ja sinun pitää suorittaa erityispedagogiikan perusopinnot 31.5.2024 mennessä jotta olisi hakukelpoinen.

Lisäksi sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito.

Jos olet suorittanut suomenkielisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai olet suorittanut suomenkielisen korkeakoulututkinnon, sinun ei tarvitse osoittaa muuten riittävää kielitaitoasi. Hakijapalvelut saavat tiedon kansallisista tietojärjestelmistä tai tutkintotodistuksestasi.

Huolehdithan ajoissa, että sinulla on todistus kootuista erityispedagogiikan perusopinnoista ja että työtodistuksesi ovat kunnossa.

Katso tästä tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit valintaperusteista Opintopolussa.

Kuvaus erillisistä erityisopettajan opinnoista

Erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaryhmät ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2024

Vuoden 2024 eri suomenkielisten valintaryhmien kiintiöt ovat alla:

  • Erilliset erityisluokanopettajan opinnot, 2024 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa
  • Erilliset erityisopettajan opinnot (laaja-alainen), 2024 hyväksyttävien enimmäismäärä on 20 opiskelijaa siten, että päteville äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varataan 5 paikkaa. Jos äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.
  • Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, 2024 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa.
  • Tutkinto-opiskelijoille tarkoitetut valinnaiset erityisluokanopettajan opinnot; 2024 hyväksyttävien enimmäismäärä on 8 opiskelijaa.

Hakija voi pohjakoulutuksensa ja muiden kelpoisuuden tuottavien opintojen perusteella olla hakukelpoinen ja hakea useammassa kuin yhdessä erillisten erityisopettajan opintojen valintaryhmässä.

Erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on rakenteellisesti sama valintaryhmästä tai suuntautumisesta riippumatta, mutta opintojen painotus ryhmäopetuksessa riippuu valintaryhmästä. Koulutuksen antama muodollinen pätevyys ei myöskään riipu siitä, missä valintaryhmässä hakija on tullut valituksi.

Voit hakea samalla hakukierroksella joko suomen- tai ruotsinkielisiin opintoihin.

 

Seuraava haku

Seuraavat kerran koulutukseen voi hakea 2.1.2024-16.1.2024, opinnot alkavat syksyllä 2024. Sitä seuraava hakukerta on mitä todennäköisimmin vuoden päästä eli tammikuussa 2025. Katso tästä tammikuun 2024 haun tarkemman tiedot.