Opiskelu

Valmistuttuasi Elintarviketieteiden kandidaatiksi

 • tunnet elintarvikkeiden tuotantoketjun raaka-aineista kulutukseen ja osana kestävää biotaloutta
 • ymmärrät elintarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja kemialliseen sekä mikrobiologiseen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luonnontieteellisen perustan
 • osaat soveltaa luonnontieteellistä tietoa elintarvikkeisiin
 • osaat työskennellä erilaisissa laboratorioympäristöissä.

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen, pääosa opiskelijoista jatkaa maisterinopintoihin. Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden maisteriopintoihin elintarviketieteiden, elintarviketalouden ja kulutuksen, ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen sekä mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa. Kandidaattitutkinnolla voit pyrkiä myös muihin maisteriohjelmiin Suomessa tai ulkomailla.

Mitä elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa käytännössä opiskellaan?

 • Opinnoissa opiskellaan elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain.
 • Perusopinnoissa opiskelijat saavat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen.
 • Aineopinnoissa edetään pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi.
 • Opinnoissa kehitetään laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla.

Lisäksi osana opiskelua:

 • kehitetään kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia
 • perehdytään elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin
 • kehitetään asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä.

Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Lisäksi opintoja voi valita esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä tai perehtyä mm. ruoan perustuotantoon sekä kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin. Tutkinnossa ei ole suoranaisia opintosuuntia, vaan pääosa kandidaatin opinnoista on kaikille yhteisiä. Lisäksi tutkinnossa on tilaa valinnaisille opinnoille, joiden avulla voi suuntautua kohti toivottua maisteriohjelmaa. Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op). Jokaisen opiskelijan tekemään henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältyy:

Tieteenalakohtaiset opinnot

 • Elintarviketieteiden perusopinnot 25 op
 • Elintarviketieteiden aineopinnot   38 op (sisältää tutkielman 6 op)  

Luonnontieteellistä pohjaa tukevat opinnot   52 op

 • perusopinnot: fysiikka, tilastotiede, matematiikka 
 • kemian opintokokonaisuus
 • mikrobiologia, biokemia

Vaihtoehtoiset ja valinnaiset opinnot 42 op
Asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 5 op

Työelämäjakso 5 op
Viestintä- ja kieliopinnot 10 op
Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusteet 3 op

Lue lisää kursseista

Kandidaatin tutkielmassa perehdytään johonkin opiskelijaa kiinnostavaan elintarviketieteen aiheeseen, opitaan laatimaan tieteellinen kirjallinen esitys omalla äidinkielellä ja käyttämään lähdeaineistoja kriittisesti.

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Elintarviketieteiden opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa tutkinnosta on mahdollista opiskella ulkomaisissa yliopistoissa. Myös maisteriohjelmien eri maista tulevat opiskelijat sekä kansainväliset tutkijat tuovat kansainvälistä syvyyttä opintoihin.

Viikin biotieteiden kampus tarjoaa monia mahdollisuuksia rikastuttaa opiskeluaa ja tutkintoa. Opetus ja tutkimus kattavat elintarviketuotantoketjun eri osat ja osaamista voi myös syventää hyödyntäen Helsingin yliopiston muuta opetusta.

Elintarviketieteet toimivat tiiviissä yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa. Niiden toimintaan ja työpaikkamahdollisuuksiin voi tutustua harjoittelun suorittamisen aikana ja opinnäytetöissä. Opintoihin kuuluu myös ekskursioita. Alan opiskelijana on mahdollisuus osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan.

Tutustu lisää elintarvikeylioppilaiden ainejärjestöön Lipidiin.