Opiskelu

Elintarviketieteiden koulutus antaa mahdollisuudet verkostoitua, tutustua alaan ja sen vaikuttajiin ja opiskella soveltavien luonnontieteiden parissa antaen hyvän pohjan maisteriopinnoille monessa eri koulutusohjelmassa.
Miksi elintarviketieteiden kandiohjelma?

Valmistuttuasi elintarviketieteiden kandidaatiksi

 • tunnet elintarvikkeiden tuotantoketjun raaka-aineista kulutukseen ja osana kestävää biotaloutta
 • ymmärrät elintarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja kemialliseen sekä mikrobiologiseen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luonnontieteellisen perustan
 • osaat soveltaa luonnontieteellistä tietoa elintarvikkeisiin
 • osaat työskennellä erilaisissa laboratorioympäristöissä.

Kandidaatiksi valmistumisen jälkeen, pääosa opiskelijoista jatkaa maisterinopintoihin. Elintarviketieteiden kandiohjelmasta on suora jatkomahdollisuus elintarviketieteiden maisteriohjelmaan sekä tietyin kriteerein mahdollisuus jatkaa opintoja elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa, kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmassa, mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmassa sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmassa. Kandidaattitutkinnolla voit pyrkiä myös muihin maisteriohjelmiin Suomessa tai ulkomailla.

Rakenne ja sisältö

Mitä elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa käytännössä opiskellaan?

 • Opinnoissa opiskellaan elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain.
 • Perusopinnoissa opiskelijat saavat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen.
 • Aineopinnoissa edetään pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi.
 • Opinnoissa kehitetään laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla.

Lisäksi osana opiskelua:

 • kehitetään kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia
 • perehdytään elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin
 • kehitetään asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä.
Opetuskieli

Koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta joitain opintoja tarjotaan englanninkielisinä. Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Suurin osa opetusaineistosta sekä osa opintojaksoista voidaan tarjota englanniksi.

Kurssit ja opetus

Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Lisäksi opintoja voi valita esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä tai perehtyä mm. ruoan perustuotantoon sekä kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin. Tutkinnossa ei ole suoranaisia opintosuuntia, vaan pääosa kandidaatin opinnoista on kaikille yhteisiä. Lisäksi tutkinnossa on tilaa valinnaisille opinnoille, joiden avulla voi suuntautua kohti toivottua maisteriohjelmaa. Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto (ETK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op). Jokaisen opiskelijan tekemään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisältyy:

Tieteenalakohtaiset opinnot

 • Elintarviketieteiden perusopinnot 25 op
 • Elintarviketieteiden aineopinnot   38 op (sisältää tutkielman 6 op)  

Luonnontieteellistä pohjaa tukevat opinnot   52 op

 • perusopinnot: fysiikka, tilastotiede, matematiikka 
 • kemian opintokokonaisuus
 • mikrobiologia, biokemia

Vaihtoehtoiset ja valinnaiset opinnot 42 op

Asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 5 op


Työelämäopinnot 5 op

Viestintä- ja kieliopinnot 10 op

Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusteet 3 op

Tutustu elintarviketieteiden kandiohjelman tutkintorakenteeseen ja kursseihin Opiskelu-palvelussa

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkielmassa perehdytään johonkin opiskelijaa kiinnostavaan elintarviketieteen aiheeseen, opitaan laatimaan tieteellinen kirjallinen esitys omalla äidinkielellä ja käyttämään lähdeaineistoja kriittisesti.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Kansainvälistyminen

Elintarviketieteiden opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa tutkinnosta on mahdollista opiskella ulkomaisissa yliopistoissa. Myös maisteriohjelmien eri maista tulevat opiskelijat sekä kansainväliset tutkijat tuovat kansainvälistä syvyyttä opintoihin.

Verkostot

Viikin biotieteiden kampus tarjoaa monia mahdollisuuksia rikastuttaa opiskelua ja tutkintoa. Opetus ja tutkimus kattavat elintarviketuotantoketjun eri osat ja osaamista voi myös syventää hyödyntäen Helsingin yliopiston muuta opetusta.

Elintarviketieteet toimivat tiiviissä yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa. Niiden toimintaan ja työpaikkamahdollisuuksiin voi tutustua harjoittelun suorittamisen aikana ja opinnäytetöissä. Opintoihin kuuluu myös ekskursioita. Alan opiskelijana on mahdollisuus osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan.

Tutustu lisää elintarvikeylioppilaiden ainejärjestöön Lipidiin.