Ohjeita ehdollisesti hyväksytyille

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet koulutukseen, joka alkaa syksyllä 2020.

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti sekä oman ehtosi kohdalta että yleisten ohjeiden osalta ja toimi näiden ohjeiden mukaan. Toimita sinulta vaaditut dokumentit ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyjä dokumentteja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

 

EHTO: KESKENERÄISEN KORKEAKOULUTUTKINNON VALMISTUMINEN

Tämä ohje koskee maisterihakujen kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on: "Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä"

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska hakukelpoisuutesi perusteena ollut korkeakoulututkinto valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.
 

Jos hakukelpoisuutesi perusteena on ollut suomalainen korkeakoulututkinto
 

korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä.

Huom! Koronavirustilanteen takia tutkinnon suorittamisen määräaikaa on pidennetty. Tutkinnon suorittamisen määräaika on 31.8.2020.

Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritusrekisteristä elokuun lopussa. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa valmistumisestasi elomakkeella. Mikäli tutkinnon suorittamisesi ei jostain syystä ole todennettavissa suoritusrekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita korkeakoulututkintoa ja osoita sen valmistumista annettuihin määräaikoihin mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

Jos hakukelpoisuutesi perusteena on ollut ulkomainen korkeakoulututkinto

sinun tulee valmistua ja toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestasi tämän sivun ohjeiden mukaisesti Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sinulle tiedotettuun määräaikaan mennessä. Jos oppilaitoksesi myöntää virallisia koulutusasiakirjoja sähköisesti, katso toimitusohjeet sivultamme Liitteiden toimittaminen sähköisesti.

Huom! Koronavirustilanteen takia tutkinnon suorittamisen ja tutkintotodistuksen jäljennöksen toimittamisen määräaikoja on pidennetty. Tutkinnon suorittamisen määräaika on 31.8.2020. Tutkintotodistuksen jäljennöksen toimittamisen määräaika on 31.8.2020 klo 15:00 (UTC+3).

Jos koulutusasiakirjojasi ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden lisäksi myös viralliset käännökset koulutustaustadokumenteistasi. Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Mikäli lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä, voit toimittaa myös väliaikaisen tutkintotodistuksen tai muun asiakirjan, esimerkiksi viimeisen opintosuoritusotteen tai Helsingin yliopistolle osoitetun virallisen kirjeen, jos niistä käy ilmi tutkintotodistukselta vaaditut tiedot.

Tutkintotodistuksessa tai sen korvaavassa asiakirjassa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen virallinen leima, oppilaitoksen edustajan nimikirjoitus, nimen selvennys ja virkanimike, sekä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi
 • tutkinnon myöntämispäivämäärä
 • valmistuneen opiskelijan nimi
 • myönnetty tutkintonimike

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETTUJEN KOULUTUSTAUSTA-ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Tämä ohje koskee yhteishaun hakuaikana 18.3.-1.4.2020 suomen- tai ruotsinkieliseen maisteriohjelmaan hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on tutkintotodistuksen tai opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa tutkintotodistuksen / opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä koulutustausta-asiakirjasta, jota hyväksymiskirjeessä sinulta edellytetään (tutkintotodistus / opintosuoritusote).

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan

EHTO: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETUN KIELITAIDON OSOITTAVAN ASIAKIRJAN TOIMITTAMINEN

Tämä ohje koskee yhteishaun hakuaikana 18.3.-1.4.2020 suomen- tai ruotsinkieliseen maisteriohjelmaan hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on kielitaidon osoittavan asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa kielitaidon osoittavasta asiakirjasta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä kielitaidon osoittavasta asiakirjasta, josta toimitit epävirallisen jäljennöksen hakuvaiheessa.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETTUJEN JÄLJENNÖSTEN TOIMITTAMINEN KASVATUSTIETEEN TAI ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUS- JA AINEOPINNOISTA

Tämä ohje koskee yhteishaun hakuaikana 18.3.-1.4.2020 maisterihaun kautta kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on virallisesti oikeaksi todistetun todistusjäljennöksen toimittaminen kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksien suorittamisesta määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja/tai aineopintojen suorittamisesta virallisesti oikeaksi todistettua todistusjäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perus- ja/tai aineopintojen suorittamisesta.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VIRALLISESTI OIKEAKSI TODISTETTUJEN JÄLJENNÖSTEN TOIMITTAMINEN PSYKOLOGIAN PERUS- JA AINEOPINNOISTA

Tämä ohje koskee yhteishaun hakuaikana 18.3.-1.4.2020 suomen- tai ruotsinkieliseen maisteriohjelmaan hyväksyttyjä hakijoita maisterihakujen kautta lääketieteelliseen tiedekuntaan hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on "Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuksesta psykologian perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksien suorittamisesta toimitettava määräaikaan mennessä.”

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa psykologian perus- ja/tai aineopintojen suorittamisesta virallisesti oikeaksi todistettua todistusjäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta psykologian perus- ja/tai aineopintojen suorittamisesta.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: KES­KE­NERÄIS­TEN AVOI­MEN YLI­OPIS­TON OPIN­TO­JEN VAL­MIS­TU­MI­NEN

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan sekä matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Hyväksymisesi on ehdollinen, koska et ollut suorittanut kaikkia hakuperusteena olevia opintoja hakuajan päättymiseen mennessä. Ehto täyttyy, kun olet suorittanut hakukelpoisuutena olevat opinnot.

Jos hait biologian, molekyylibiotieteiden tai ympäristötieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla todennettavasti suoritettu 31.5.2020 mennessä. Hakijapalvelut tarkistaa tiedot suorittamistasi opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 31.5.2020.

Jos hait fysikaalisten tieteiden, geotieteiden, kemian, matemaattisten tieteiden, tietojenkäsittelytieteiden tai matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 30.6.2020 mennessä.

Jos hait maantieteiden kandiohjelmaan, opintojen pitää olla suoritettuna 15.6.2020 mennessä.
 
Hakijapalvelut tarkistaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteisiin hakeneiden tiedot suoritetuista opinnoista sähköisestä suoritus- tai opintorekisteristä 14.8.2020. Mikäli haluat edistää prosessisi edistymistä tätä ennen, voit ilmoittaa opintojen valmistumisesta elomakkeella. Mikäli opintojen suorittaminen ei jostain syystä ole todennettavissa opintorekisteristä, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Jos et suorita hakuperusteena olevia opintoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TET­TU­JEN KOU­LU­TUS­TAUS­TA-ASIA­KIR­JO­JEN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä koulutustausta-asiakirjasta, jota hyväksymiskirjeessä sinulta edellytetään.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TE­TUN KIE­LI­TAI­DON OSOIT­TA­VAN ASIA­KIR­JAN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on kielitaidon osoittavan asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa kielitaidon osoittavasta asiakirjasta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä kielitaidon osoittavasta asiakirjasta, josta toimitit epävirallisen jäljennöksen hakuvaiheessa.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TET­TU­JEN JÄLJENNÖSTEN TOI­MIT­TA­MI­NEN OPINTOKOKONAISUUKSIEN SUORITTAMISESTA

Tämä ohje koskee avoimen väylän kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on virallisesti oikeaksi todistetun todistusjäljennöksen toimittaminen opintokokonaisuuksien suorittamisesta määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa vaadittujen opintokokonaisuuksien suorittamisesta virallisesti oikeaksi todistettua todistusjäljennöstä. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta opintokokonaisuuksien suorittamisesta.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TET­TU­JEN KOU­LU­TUS­TAUS­TA-ASIA­KIR­JO­JEN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa opintosuoritusotteen virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä koulutustausta-asiakirjasta, jota hyväksymiskirjeessä sinulta edellytetään.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TE­TUN KIE­LI­TAI­DON OSOIT­TA­VAN ASIA­KIR­JAN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on kielitaidon osoittavan asiakirjan virallisesti oikeaksi todistetun jäljennöksen toimittaminen määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa kielitaidon osoittavasta asiakirjasta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös siitä kielitaidon osoittavasta asiakirjasta, josta toimitit epävirallisen jäljennöksen hakuvaiheessa.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TET­TU­JEN JÄLJENNÖSTEN TOI­MIT­TA­MI­NEN OPIN­TO­KO­KO­NAI­SUUK­SIEN SUO­RIT­TA­MI­SES­TA

Tämä ohje koskee siirtohaun kautta hyväksyttyjä hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on virallisesti oikeaksi todistetun todistusjäljennöksen toimittaminen opintokokonaisuuksien suorittamisesta määräaikaan mennessä.

Sinulta edellytetään kelpoisuutesi todentamista, koska et lähettänyt hakuvaiheessa vaadittujen opintokokonaisuuksien suorittamisesta virallisesti oikeaksi todistettua todistusjäljennöstä. Tätä todistusta tarvitaan, koska oppilaitoksesi myöntää opiskelijalle erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta sen sijaan, että merkitsisi tiedon opintosuoritusotteelle. Hyväksymisesi on ehdollinen, kunnes olet todentanut kelpoisuutesi.

Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös todistuksesta opintokokonaisuuksien suorittamisesta.

Jos et toimita pyydettyjä asiakirjoja määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TE­TUN TO­DIS­TUK­SEN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee päähaun hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jokin seuraavista:

 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta todistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuspisteet tuottavasta tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuspisteet sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio todistuspisteet tuottavasta tutkintotodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio tiedekilpailutodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.

Koska olet osoittanut hakuvaiheessa hakukelpoisuutesi toimittamalla epävirallisen valokopion tai skannatun tiedoston, sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu paperinen jäljennös todistuksestasi ja sen mahdollisesta virallisesta käännöksestä.

Jos olet suorittanut International Baccalaureate (IB) –tutkinnon, voit vaihtoehtoisesti pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huomaathan kuitenkin, että IB-organisaation palvelussa saattaa olla ruuhkaa, jolloin toimitusajat saattavat venyä pitkäksi.

Sinun voi olla mahdollista käyttää myös muita sähköisiä varmennuspalveluita asiakirjojen virallisesti oikeaksi todentamiseen.

Huomioithan myös, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 15.7.2020, sinun täytyy toimittaa yllä mainitut dokumentit Helsingin yliopiston hakijapalveluille 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.  Jos tulet hyväksytyksi varasijalta 15.7.2020 jälkeen, paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan.

EHTO: VI­RAL­LI­SES­TI OI­KEAK­SI TO­DIS­TE­TUN TO­DIS­TUK­SEN JA LO­PUL­LIS­TEN AR­VO­SA­NO­JEN TOI­MIT­TA­MI­NEN

Tämä ohje koskee päähaun hakijoita, joilla hyväksymisen ehtona on jokin seuraavista:

 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisista arvosanoista toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisista arvosanoista sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta ja arvosanoista toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta ja arvosanoista sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta sekä vastaavuustodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta, vastaavuustodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.
 • Ehdollinen: virallisesti oikeaksi todistettu kopio lopullisesta korkeakoulukelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta sekä vaaditun kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava määräaikaan mennessä.

Koska hakukelpoisuuden osoittava tutkintosi on valmistunut keväällä/kesällä 2020 ja olet osoittanut hakuvaiheessa hakukelpoisuutesi toimittamalla ennakkoarvion, sinun tulee todistaa kelpoisuutesi toimittamalla Helsingin yliopiston hakijapalveluille virallisesti oikeaksi todistettu paperinen jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestasi ja sen mahdollisesta käännöksestä.

Jos sinut on hyväksytty viimeistään 15.7.2020, sinun täytyy toimittaa yllä mainitut dokumentit Helsingin yliopiston hakijapalveluille 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.  Jos tulet hyväksytyksi varasijalta 15.7.2020 jälkeen, paikan vastaanoton ja liitteiden toimittamisen takaraja ilmoitetaan erikseen.

Jos et toimita pyydettyjä todistuksia määräaikaan mennessä, menetät tarjotun opiskelupaikan. Mikäli ennakkoarvion arvosanat ovat vaikuttaneet valintaan ja lopulliset arvosanasi eivät vastaa ennakkoarviota, lähtöpisteesi lasketaan uudelleen ja valintapäätös voidaan myös perua.

Tarkemmat ohjeet koskien IB-, EB-, RP- ja DIA-tutkintoja:

International Baccalaureate (IB): sinun tulee toimittaa yliopistolle lopulliset arvosanasi (Diploma Programme (DP) Results). Paperissa täytyy olla koulun virallinen leima ja IB-koordinaattorin allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti voit pyytää International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Huomaathan kuitenkin, että IB-organisaation palvelussa saattaa olla ruuhkaa, jolloin toimitusajat saattavat venyä pitkäksi.

European Baccalaureate (EB): sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksesta, jossa näkyvät lopulliset arvosanat. 

Reifeprüfung (RP) sekä Deutche Internationale Abiturprüfung (DIA): sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta (Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife) sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta, jos tutkinto on suoritettu Suomessa. Suomenkielinen vastaavuustodistus ei kuitenkaan yksin riitä.

EB-, RP- ja DIA-todistuksista ei tarvitse toimittaa käännöstä, vaikka todistus olisi muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Virallinen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen

Kaikkien hakijapalveluihin toimitettavien kelpoisuutta opintoihin todentavien dokumenttien jäljennösten on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Yleensä näiden dokumenttien on oltava siis paperisia, ja sähköiset dokumentit kelpaavat vain tilanteissa, joissa niin on erikseen ohjeistettu.

Viralliset käännökset

Kaikki kelpoisuutta todentavat dokumentit tulee toimittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos dokumentteja ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niistä täytyy toimittaa alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden lisäksi myös viralliset käännökset. Dokumenttien käännösten on oltava virallisia käännöksiä ja täytettävä yksi seuraavista ehdoista:

 • käännösdokumentti on tutkinnon/todistuksen myöntäneen oppilaitoksen myöntämä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon/todistuksen myöntäneen oppilaitoksen myöntämästä käännöksestä
 • käännösdokumentti on auktorisoidun kääntäjän tekemä
 • käännösdokumentti on virallisesti oikeaksi todistettu kopio auktorisoidun kääntäjän tekemästä käännöksestä

EB-, RP- ja DIA-todistuksista ei tarvitse toimittaa käännöstä, vaikka todistus olisi muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ni­men muut­tu­mi­sen osoit­ta­mi­nen

Jos tutkintotodistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • elossaolotodistus (ent. virkatodistus) tai ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta (ent. maistraatti). Myös sähköinen elossaolotodistus käy.

 

Kehotamme ensisijaisesti lähettämään dokumentit postitse / kuriiripalvelun kautta tai tuomaan ne hakijapalveluiden postilaatikkoon. Liitteiden tulee olla perillä sinulle annettuun määräaikaan mennessä; postileima ei riitä.

Katso tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta hakijapalveluihin.

Laitathan dokumenttiesi mukana tiedon siitä, mihin hakukohteeseen (nimi niin kuin se on ilmaistu Opintopolussa) sinut on hyväksytty. Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tarvittaessa voit myös tulla henkilökohtaisesti näyttämään alkuperäiset dokumentit hakijapalveluille. Tässä tapauksessa sinun tulee varata aika näyttöpalveluumme. Näyttöpalvelu aukeaa heinäkuussa. Lisätietoa näyttöpalvelusta löydät täältä.

Huomaathan, että näyttöpalvelu toimii ajanvarauksella ja näyttöaikoja on hyvin rajallisesti tarjolla. Näyttöpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden ei ole syystä tai toisesta mahdollista toimittaa dokumenteistaan virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita postitse. Toimitathan dokumenttisi siis ensisijaisesti joko postitse tai tuomalla ne hakijapalveluiden postilaatikkoon, jotta näyttöajat saadaan niitä todella tarvitsevien käyttöön.

Kun toimittamasi dokumentit on käsitelty, saat hakijapalveluilta kuittausviestin saapuneista dokumenteista ja kelpoisuuden onnistuneesta todistamisesta. Huomaathan, ettei tämä vielä ole virallinen vahvistusviesti opiskeluoikeutesi rekisteröinnistä.

Jos dokumenttisi ovat puutteellisia, saat tiedon myös tästä käsittelyn jälkeen, ja sinulla on määräajan päättymiseen asti aikaa toimittaa dokumentit uudelleen vaaditulla tavalla. Huomioithan, että täydennyspyynnölle ei myönnetä lisäaikaa vaan dokumentin toimittamisen määräaika pysyy samana. Jos emme saa vaadittuja dokumentteja määräaikaan mennessä, joudumme valitettavasti ilmoittamaan opiskelupaikan menetyksestä.

Koska käsittelyssämme on valtava määrä erilaisia kelpoisuutta todentavia dokumentteja, huomioithan sen, ettei dokumenttejasi välttämättä käsitellä heti niiden saapumisen jälkeen vaan tässä saattaa kestää useampi päivä. Vältäthän siis tiedusteluja siitä, ovatko dokumenttisi saapuneet tai onko ne käsitelty - lähetämme asiasta kuittauksen heti, kun dokumenttisi on käsitelty.

Jos sinulla on kysyttävää ehdollisuutesi todentamiseen liittyen, voit aina ottaa yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin.

Yhteystiedot löydät täältä.